Search result for

masseurs

(71 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masseurs-, *masseurs*, masseur
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา masseurs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *masseurs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masseur[N] พนักงานนวดชาย, See also: คนนวดผู้ชาย, หมอนวดชาย, Syn. osteopath, chiropractor, masseuse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masseur(มะเซอ') n. หมอนวดผู้ชาย,นักนวดกล้ามเนื้อที่เป็นผู้ชาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masseursหมอนวด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You should all come here too The masseur here's great it's a hundred times better than getting your graduation certificateเธอจะมาใช่มั้ย? พวกเธอน่าจะเปลี่ยนร้านเสริมสวยนะ,พี่สาวนี่ดีจริงๆ Little Black Dress (2011)
That a blind masseur doesn't hear about.ที่คนนวดตาบอดจะไม่ได้ยิน We're So Happy You're So Happy (2008)
Actually, i was thinking about becoming a masseur.ที่จริงผมว่าจะไปเป็นหมอนวด Mirror, Mirror (2008)
AS A MASSEUR FOR THE FAIRVIEW COUNTRY CLUB,จากการเป็นหมอนวดที่แฟร์วิลล์ คันทรี่ คลับ There's Always a Woman (2008)
UM... CAN I ASK YOU SOMETHING? HOW LONG YOU BEEN A MASSEUR?ถามอะไรหน่อยสิ นายนวดมากี่ปีแล้ว There's Always a Woman (2008)
YOUR CARLOS HAS HELPED MY BACK PROBLEMS LIKE NO MASSEUR I HAVE EVER HAD.คาลอสของคุณช่วยแก้ปัญหาปวดหลังให้ฉัน อย่างที่ไม่เคยมีนักนวดคนไหนทำได้เลย There's Always a Woman (2008)
I'D BE SO GRATEFUL IF CARLOS WERE TO ACCOMPANY ME AS MY PERSONAL MASSEUR.ฉันคงจะรู้สึกขอบคุณมาก ถ้าคาร์ลอสจะไปกับฉันในฐานะคนนวดส่วนตัว There's Always a Woman (2008)
Yeah, tonight we're not the plumber and a masseur and a guy that makes pizzas.ช่างประปา และ หมอนวด และ ชายผู้ทำพิซซ่า City on Fire (2008)
Yeah, come on. Tonight, we're not a plumber and a masseur and a guy that makes pizzas.เอาน่า คืนนี้พวกเราไม่ใช่ช่างประปา หมอนวด City on Fire (2008)
What do you think of "udder masseur"?Ein Test: Wie gefällt euch "Kuhbusen-Masseur"? Solo Sunny (1980)
The masseur asks, if between 7 and 8 is ok?Der Masseur fragt, ob es dir zwischen 7 und 8 passt. The Party (1980)
What masseur?- Was denn für 'n MasseurThe Party (1980)
Investigative reporter and part-time masseur?Investigativer Reporter und Teilzeit-MasseurSteele in the News (1983)
- Where'd the masseur go?- Wo ist der MasseurNever Say Never Again (1983)
- The man, the masseur.- Der Mann, der MasseurNever Say Never Again (1983)
She used me as her cook, her masseur until just the right credit dentist came along.Sie hat mich als Koch und Masseur missbraucht, bis sie den richtigen Zahnarzt gefunden hatte. Love on the Rocks (1990)
BUT MAYBE I'LL FIND SOMEBODY NICE WHO'LL RUB MY FEET.Eigentlich sollte ich einen elektrischen Fußmasseur bekommen. Vielleicht finde ich ja jemand Nettes, der mir die Füße massiert. Happy New Year (1990)
We're cops, okay?Du bist Polizist und kein MasseurSplit Second (1992)
My masseuse is just leaving.Meine Masseurin geht gerade. Sofa So Good (1994)
Yvette is a masseuse.Yvette ist Masseurin. Bad Boys (1995)
They'll be men.Die Masseure sind Männer. Get the Dodge Out of Hell (1995)
Chance, your masseur, will be with you shortly.Ihr Masseur Chance wird gleich bei Ihnen sein. Get the Dodge Out of Hell (1995)
Your masseur.Ihr MasseurGet the Dodge Out of Hell (1995)
I came home to surprise her at lunch and found her with her masseur.Ich wollte sie überraschen. Sie lag im Bett mit dem MasseurThe Mirror Has Two Faces (1996)
I'm a masseuse.I'm eine Masseurin. The One with Frank Jr. (1996)
You're a masseuse.Sie sind eine Masseurin. The One with Frank Jr. (1996)
And it's against my oath as a masseuse.Und es ist gegen meinen Eid als Masseurin. The One with the Ballroom Dancing (1997)
I can always find another masseuse.Ich kann immer eine andere Masseurin. The One with the Ballroom Dancing (1997)
- Give massages.- Als Masseurin. The Niece (1997)
Less attractive masseuses?Weniger attraktive Masseurinnen? Bud on the Side (1997)
I finally got my masseuse license.Ich habe endlich meine Masseur-Lizenz. Chicago Shoe Exchange (1997)
No, master of self-massage it means, as a licensed masseuse, I can make some money--Nein, du Meister der Selbstmassage... als zugelassene Masseurin kann ich Geld verdienen, indem... Chicago Shoe Exchange (1997)
You're fortunate to have a masseur who can work all day without tiring.Sie haben das Glück, dass Ihr Masseur nicht so schnell müde wird. Scientific Method (1997)
Mr Hendricks, the masseuse is here.Mr. Hendricks, die Masseurin für Ihren täglichen Termin ist da. Knock Off (1998)
- And I need a masseur.- Ich brauche einen MasseurDouble Jeopardy (1999)
As a masseuse and a human I'm begging you, never do that to anyone!Als Masseurin und einer menschlichen Ich flehe dich an, nie jemand tun! The One with Joey's Bag (1999)
That's my shiatsu guy.Das ist mein MasseurWhat Lies Beneath (2000)
Grazia Reginella, holisticIch bin Kosmetikerin und Masseurin. Bread and Tulips (2000)
Grazia Reginella, holistic beautycian and masseuse.Freut mich sehr. Grazia Reginella. Kosmetikerin und Masseurin. Bread and Tulips (2000)
Are you a masseur?Sind Sie ein MasseurThe One with Rachel's Book (2000)
If you don't like it, buy your own flowers.Ich schick eine Flasche Wein und einen Masseur rauf, der verblüffende Ähnlichkeit mit Antonio Banderas hat. Kill Me Now (2000)
You hear about a 'pretty masseuse'?Hast du schon mal was von der 'Hübschen Masseurin' gehört? Red Shadow: Akakage (2001)
Pretty masseuse?Hübschen Masseurin? Red Shadow: Akakage (2001)
But it's a 'pretty masseuse' this time. It can't mean otherwise.Diesmal ist es ist aber ne' hübsche Masseurin Das heisst noch lange nichts. Red Shadow: Akakage (2001)
-I'm a masseuse, by day.-Ich bin eine Masseurin, bei Tag. The One with the Halloween Party (2001)
How's the pressure?MASSEUR: Wie ist der Druck? There's the Rub (2002)
I'll go lighter.MASSEUR: Tut mir Leid. Ich bin vorsichtiger. There's the Rub (2002)
Compliment your masseur's hands, Lorelai.Sag deinem Masseur, wie gut er ist, Lorelai. There's the Rub (2002)
Maybe my masseur could finish me in there.Vielleicht kann ich mit meinem Masseur dorthin gehen. There's the Rub (2002)
Or perhaps I could roll myself against a stucco wall... eliminate the need for a masseur altogether.Oder ich reibe mich einfach an einer rauen Wand, dann hat sich die Frage nach einem Masseur erledigt. There's the Rub (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอนวด[N] massager, See also: massagist, masseuse, masseur, Example: หมอนวดส่วนใหญ่มักเป็นคนชนบท มีอายุมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่จับเส้นและบีบเฟ้น ให้คนอื่นหายปวดเมื่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอนวด[v.] (mø nūat) EN: masseur ; masseuse ; massager ; massagist   FR: masseur [m] ; masseuse [f]
พนักงานนวด[n. exp.] (phanakngān nūat) EN: massage therapist ; masseur ; masseuse   FR: masseur [m] ; masseuse [f]
พนักงานนวดชาย[n. exp.] (phanakngān nūat chāi) EN: massage therapist ; masseur   FR: masseur [m]
ผู้รวบรวม[n. exp.] (phū rūaprūam) FR: amasseur [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masseur    (n) (m a1 s @@1 r)
masseurs    (n) (m a1 s @@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Masseur {m}; Masseurin {f}masseur; kneader; massager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P) [Add to Longdo]
マッサージ師[マッサージし, massa-ji shi] (n) masseuse; masseur [Add to Longdo]
按摩さん(oK)[あんまさん, anmasan] (n) masseuse; masseur [Add to Longdo]
按摩師(oK)[あんまし, anmashi] (n) masseuse; masseur [Add to Longdo]
座頭[ざとう, zatou] (n) (1) blind man; (2) masseur (usu. blind) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男按摩师[nán àn mó shī, ㄋㄢˊ ㄢˋ ㄇㄛˊ ㄕ, / ] masseur [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
按摩[あんま, anma] Massage, Masseur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Masseur \Mas`seur"\ (m[.a]*s[^u]r"), n.; pl. {Masseurs}
   (m[.a]*s[^u]rz"; F. m[.a]*s[^u]r"). [F. See {Massage}.]
   1. A man who practices massage.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. An instrument used in the performance of massage.
    [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top