ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intrinsic

IH2 N T R IH1 N S IH0 K   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrinsic-, *intrinsic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intrinsic[ADJ] เนื้อแท้, See also: ในเนื้อหาที่แท้จริง, Syn. congenital, natural, real, Ant. extrinsic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intrinsic(อินทริน'ซิค,-เคิล) adj. ภายใน,ซึ่งอยู่ภายใน,เกี่ยวกับธรรมชาติของมัน., Syn. real,true
intrinsical(อินทริน'ซิค,-เคิล) adj. ภายใน,ซึ่งอยู่ภายใน,เกี่ยวกับธรรมชาติของมัน., Syn. real,true

English-Thai: Nontri Dictionary
intrinsic(adj) เนื้อแท้,แท้จริง,ที่อยู่ภายใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intrinsicในตัว, จากภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intrinsic-ภายใน, -จากภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intrinsic ash; inherent ashเถ้าภายใน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intrinsic birth rateอัตราเกิดในตัว (ประชากรปิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intrinsic death rateอัตราตายในตัว (ประชากรปิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intrinsic evidenceพยานหลักฐานโดยตรง (ที่ปรากฏชัดแจ้งในเอกสาร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intrinsic fraudการกระทำอันเป็นการหลอกลวงศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intrinsic rate of natural increaseอัตราเพิ่มตามธรรมชาติในตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intrinsic valueค่าในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intrinsicกล้ามเนื้อภายในมือ, อยู่ด้านใน, ปัจจัยในกาย, ในต่อม, อินทรินซิก, สาเหตุภายใน [การแพทย์]
Intrinsic Activityการออกฤทธิ์ภายใน [การแพทย์]
Intrinsic Association Constantค่าคงที่ของการเข้าร่วมกัน [การแพทย์]
Intrinsic Factorอินทรินสิคแฟกเตอร์, ปัจจัยภายใน, องค์ประกอบภายใน, สารอินทรินซิกแฟกเตอร์ [การแพทย์]
Intrinsic motivationแรงจูงใจภายใน [TU Subject Heading]
Intrinsic Musclesกล้ามเนื้อในมือ, กล้ามเนื้อภายในมือ [การแพทย์]
Intrinsic Nerve Innervationประสาทอินทรินสิค, เส้นใยประสาทภายในผนังทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Intrinsic Nerve Plexusesการจัดระบบเส้นใยประสาท [การแพทย์]
Intrinsic Nervesประสาทควบคุมภายใน [การแพทย์]
Intrinsic Repellencyคุณภาพภายในของตัวยาเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the age of biology the politics is going to sort out between those who believe life first has intrinsic value and therefore we should choose technologies and commercial venues that honour the intrinsic value...ในยุคชีวภาพ การเมืองคือการแบ่งขั้วระหว่าง คนที่เชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ xxxx และเราควรเลือกเทคโนโลยี The Corporation (2003)
The location of of hidden items of historic and intrinsic value.สถานที่ของ... ...ที่ถูกซ่อนทาง ประว้ติศาสตร์ และ คุณค่าทางจิตใจ. National Treasure (2004)
Information like that seems like it could be of a certain intrinsic value.ข้อมูลที่มันควรจะเป็น ของค่าภายในจำนวนหนึ่ง Going Under (2008)
I cross the room to the Intrinsic Field Center. I find my watch.ผมเดินผ่านใจกลางสนามอินทรินสิค ผมเจอนาฬิกา Watchmen (2009)
The only intrinsic value things have is what we give them.คุณค่าภายในที่แท้ ที่สิ่งของต่างๆ มีก็คือ การที่เรามอบคุณค่าบางอย่าง ให้กับมันนั่นเอง The Beginning in the End (2010)
What about intrinsic chemical changes?และจริงๆท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ให้กับวิทยาศาสตร์ และนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้น Is There a Creator? (2010)
Intrinsic princesเรียน ใต้ท้าว 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Intrinsic princesใต้เท้าครับ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Every person has an intrinsic responsibility for their own life, Hannibal.ทุกคนมีเนื้อแท้ของการรรับผิดชอบ สำหรับชีวิตพวกเขาเอง ฮันนิบาล Fromage (2013)
Death brings an intrinsic wisdom that's... hard to explain.ความตายนำภูมิปัญญาอันแท้จริงมาให้ ซึ่ง.. ยากจะอธิบาย Electric Avenue (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบาดเจ็บภายใน[n. exp.] (kān bātjep phāinai) EN: intrinsic injury   
มูลค่าที่แท้จริง[n. exp.] (mūnkhā thī thaējing = mūnlakhā thī thaējing) EN: intrinsic value   FR: valeur intrinsèque
ปัจจัยภายใน[n. exp.] (patjai phāinai) EN: internal factor ; intrinsic factor   
ภายใน[adj.] (phāinai) EN: interior ; internal ; inner ; intrinsic   FR: intérieur ; interne
แรงจูงใจภายใน[n. exp.] (raēngjūngjai phāinai) EN: intrinsic motivation   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRINSIC IH2 N T R IH1 N S IH0 K
INTRINSICALLY IH2 N T R IH1 N S IH0 K AH0 L IY0
INTRINSICALLY IH2 N T R IH1 N S IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrinsic (j) ˈɪntrˈɪnsɪk (i1 n t r i1 n s i k)
intrinsically (a) ˈɪntrˈɪnsɪkliː (i1 n t r i1 n s i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内在[nèi zài, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ, / ] intrinsic; innate, #5,099 [Add to Longdo]
固有[gù yǒu, ㄍㄨˋ ㄧㄡˇ, ] intrinsic to sth; inherent, #11,990 [Add to Longdo]
内在几何[nèi zài jǐ hé, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] intrinsic geometry [Add to Longdo]
内在几何学[nèi zài jǐ hé xué, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] intrinsic geometry [Add to Longdo]
内在坐标[nèi zài zuò biāo, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, / ] intrinsic coordinates (geom.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigensicherheit {f}intrinsic safety [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) [Add to Longdo]
固有色[こゆうしょく, koyuushoku] (n) {comp} intrinsic colour [Add to Longdo]
固有色データ[こゆうしょくデータ, koyuushoku de-ta] (n) {comp} intrinsic colour data [Add to Longdo]
真性[しんせい, shinsei] (n) (1) inborn nature; (adj-no) (2) genuine; intrinsic; essential [Add to Longdo]
性善[せいぜん;しょうぜん, seizen ; shouzen] (n) (しょうぜん is a Buddhist term) intrinsic goodness [Add to Longdo]
内在的[ないざいてき, naizaiteki] (adj-na) immanent; internal; intrinsic [Add to Longdo]
内的[ないてき, naiteki] (adj-na,n) inner; intrinsic; mental; inherited [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
固有色[こゆうしょく, koyuushoku] intrinsic colour [Add to Longdo]
固有色データ[こゆうしょくデータ, koyuushoku de-ta] intrinsic colour data [Add to Longdo]
組込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrinsic \In*trin"sic\ ([i^]n*tr[i^]n"s[i^]k), a. [L.
   intrinsecus inward, on the inside; intra within + secus
   otherwise, beside; akin to E. second: cf. F. intrins[`e]que.
   See {Inter-}, {Second}, and cf. {Extrinsic}.]
   [1913 Webster]
   1. Inward; internal; hence, true; genuine; real; essential;
    inherent; not merely apparent or accidental; -- opposed to
    {extrinsic}; as, the intrinsic value of gold or silver;
    the intrinsic merit of an action; the intrinsic worth or
    goodness of a person.
    [1913 Webster]
 
       He was better qualified than they to estimate justly
       the intrinsic value of Grecian philosophy and
       refinement.              --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) Included wholly within an organ or limb, as
    certain groups of muscles; -- opposed to {extrinsic}.
    [1913 Webster]
 
   {Intrinsic energy of a body} (Physics), the work it can do in
    virtue of its actual condition, without any supply of
    energy from without.
 
   {Intrinsic equation of a curve} (Geom.), the equation which
    expresses the relation which the length of a curve,
    measured from a given point of it, to a movable point, has
    to the angle which the tangent to the curve at the movable
    point makes with a fixed line.
 
   {Intrinsic value}. See the Note under {Value}, n.
 
   Syn: Inherent; innate; natural; real; genuine.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrinsic \In*trin"sic\, n.
   A genuine quality. [Obs.] --Warburton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrinsic
   adj 1: belonging to a thing by its very nature; "form was
       treated as something intrinsic, as the very essence of
       the thing"- John Dewey [syn: {intrinsic}, {intrinsical}]
       [ant: {extrinsic}]
   2: situated within or belonging solely to the organ or body part
     on which it acts; "intrinsic muscles"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top