ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-intrinsic-

IH2 N T R IH1 N S IH0 K   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: intrinsic, *intrinsic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intrinsic[ADJ] เนื้อแท้, See also: ในเนื้อหาที่แท้จริง, Syn. congenital, natural, real, Ant. extrinsic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intrinsic(อินทริน'ซิค,-เคิล) adj. ภายใน,ซึ่งอยู่ภายใน,เกี่ยวกับธรรมชาติของมัน., Syn. real,true

English-Thai: Nontri Dictionary
intrinsic(adj) เนื้อแท้,แท้จริง,ที่อยู่ภายใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intrinsicในตัว, จากภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intrinsic-ภายใน, -จากภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intrinsicกล้ามเนื้อภายในมือ, อยู่ด้านใน, ปัจจัยในกาย, ในต่อม, อินทรินซิก, สาเหตุภายใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the age of biology the politics is going to sort out between those who believe life first has intrinsic value and therefore we should choose technologies and commercial venues that honour the intrinsic value...ในยุคชีวภาพ การเมืองคือการแบ่งขั้วระหว่าง คนที่เชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ xxxx และเราควรเลือกเทคโนโลยี The Corporation (2003)
The location of of hidden items of historic and intrinsic value.สถานที่ของ... ...ที่ถูกซ่อนทาง ประว้ติศาสตร์ และ คุณค่าทางจิตใจ. National Treasure (2004)
Information like that seems like it could be of a certain intrinsic value.ข้อมูลที่มันควรจะเป็น ของค่าภายในจำนวนหนึ่ง Going Under (2008)
I cross the room to the Intrinsic Field Center. I find my watch.ผมเดินผ่านใจกลางสนามอินทรินสิค ผมเจอนาฬิกา Watchmen (2009)
The only intrinsic value things have is what we give them.คุณค่าภายในที่แท้ ที่สิ่งของต่างๆ มีก็คือ การที่เรามอบคุณค่าบางอย่าง ให้กับมันนั่นเอง The Beginning in the End (2010)
What about intrinsic chemical changes?และจริงๆท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ให้กับวิทยาศาสตร์ และนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้น Is There a Creator? (2010)
Intrinsic princesเรียน ใต้ท้าว 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Intrinsic princesใต้เท้าครับ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Every person has an intrinsic responsibility for their own life, Hannibal.ทุกคนมีเนื้อแท้ของการรรับผิดชอบ สำหรับชีวิตพวกเขาเอง ฮันนิบาล Fromage (2013)
Death brings an intrinsic wisdom that's... hard to explain.ความตายนำภูมิปัญญาอันแท้จริงมาให้ ซึ่ง.. ยากจะอธิบาย Electric Avenue (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRINSIC IH2 N T R IH1 N S IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrinsic (j) ˈɪntrˈɪnsɪk (i1 n t r i1 n s i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigensicherheit {f}intrinsic safety [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrinsic \In*trin"sic\ ([i^]n*tr[i^]n"s[i^]k), a. [L.
   intrinsecus inward, on the inside; intra within + secus
   otherwise, beside; akin to E. second: cf. F. intrins[`e]que.
   See {Inter-}, {Second}, and cf. {Extrinsic}.]
   [1913 Webster]
   1. Inward; internal; hence, true; genuine; real; essential;
    inherent; not merely apparent or accidental; -- opposed to
    {extrinsic}; as, the intrinsic value of gold or silver;
    the intrinsic merit of an action; the intrinsic worth or
    goodness of a person.
    [1913 Webster]
 
       He was better qualified than they to estimate justly
       the intrinsic value of Grecian philosophy and
       refinement.              --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) Included wholly within an organ or limb, as
    certain groups of muscles; -- opposed to {extrinsic}.
    [1913 Webster]
 
   {Intrinsic energy of a body} (Physics), the work it can do in
    virtue of its actual condition, without any supply of
    energy from without.
 
   {Intrinsic equation of a curve} (Geom.), the equation which
    expresses the relation which the length of a curve,
    measured from a given point of it, to a movable point, has
    to the angle which the tangent to the curve at the movable
    point makes with a fixed line.
 
   {Intrinsic value}. See the Note under {Value}, n.
 
   Syn: Inherent; innate; natural; real; genuine.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrinsic \In*trin"sic\, n.
   A genuine quality. [Obs.] --Warburton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrinsic
   adj 1: belonging to a thing by its very nature; "form was
       treated as something intrinsic, as the very essence of
       the thing"- John Dewey [syn: {intrinsic}, {intrinsical}]
       [ant: {extrinsic}]
   2: situated within or belonging solely to the organ or body part
     on which it acts; "intrinsic muscles"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top