Search result for

gangs

(65 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gangs-, *gangs*, gang
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gangster[N] เหล่าร้าย, See also: อันธพาล, นักเลง, นักเลงโต, Syn. racketeer, mobster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal,racketeer

English-Thai: Nontri Dictionary
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gangsterนักเลง, คนร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gangsแก๊ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gangsters, fighters, musicians.เขาเป็นทั้ง นักเลง นักสู้ แล้วก็นักมายากล Chuck in Real Life (2008)
Call the gangster hotline, set a meetin'.โทรแจ้งสายด่วนเรื่องคนร้าย สร้างเรื่องขึ้นสิ Pilot (2008)
Selling mostly to truckers, some of the Mexi gangs.ขายให้พวกขับรถบรรทุกเป็นส่วนมาก บ้างก็ขายให้แก๊งแม็คซี่ Pilot (2008)
What are you, a gangster?เป็นอะไร อันตพาลหรือไง? Baby and I (2008)
When it's winter, we'll leave Hanyang with our gangs.พอเข้าฤดูหนาว พวกเราก็จะไปจากฮันยางพร้อมแก๊งเรา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I thought you were a gangster as you're always in black.ฉันคิดว่าคุณเป็นอะไรสักอย่าง เพราะคุณใส่ชุดสีดำ Heartbreak Library (2008)
That gangster-type guy.ผู้ชายประหลาด Heartbreak Library (2008)
- So you're not a gangster. - What?งั้นคุณก็ไม่ได้เป็นคนไม่ได้ หา Heartbreak Library (2008)
I'll set you straight the gangster's way.ชั้นจะจัดการแกตามแบบนักเลง My Sassy Girl (2008)
It was kinda gangsta, huh?มันแน่อยู่แล้ว Day of the Dead (2008)
These motorbike gangs are a common sight here in Macau.พวกแก้งมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องธรรมดาของมาเก๊า Episode #1.9 (2008)
Some call me the gangster of loveบางคนเรียกผมนักเลงรัก The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gangsA group of gangsters stole money.
gangsAmong the gangsters he went by Dan.
gangsGangsters robbed a bank of thousands of dollars.
gangsHe is threatened by a certain gangster.
gangsHey, you shut up! You talk too much, the gangster said.
gangsI identified myself with the gangster in the film.
gangsI saw a gangster lying in the light from the hall.
gangsSpying on gangsters was a dangerous venture.
gangsThe bold man glanced at the gangster with hatred and contempt.
gangsThe gangsters extorted a vast sum of money from the rich man.
gangsThe gangsters let him in on their plan to knock off a rival gang leader.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มฤจฉาชีพ[N] criminals, See also: gangsters, desperadoes, underworld, Syn. มิจฉาชีพ, Example: การที่ลูกของเขาเป็นมฤจฉาชีพนั้นทำความเสื่อมเสียให้แก่เขามาก, Thai definition: คนที่เลี้ยงชีวิตผิดทาง, คนที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จิ๊กโก๋[N] gangster, See also: racketeer, hooligan, Example: เขาเคยเป็นจิ๊กโก๋อยู่แถวพัทยามาก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชอบแต่งตัวรัดรูปเดินกรีดกรายไปมา
เหล่าร้าย[N] gangsters, See also: hoodlums, rascals, rogues, criminals, Syn. คนร้าย, ผู้ร้าย, Example: เหล่าร้ายที่จับได้ทั้งหมดนี้เป็นชาวอิตาเลียนทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   
เสือ[n.] (seūa) EN: bandit ; gangster ; criminal   FR: bandit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GANGS    G AE1 NG Z
GANGSTA    G AE1 NG S T AH0
GANGSTER    G AE1 NG S T ER0
GANGSTERS    G AE1 NG S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gangs    (v) (g a1 ng z)
gangster    (n) (g a1 ng s t @ r)
gangsters    (n) (g a1 ng s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gangschaltung {f}gear change; gear shift [Am.] [Add to Longdo]
Gangster {m} | Gangster {pl}gangster | gangsters [Add to Longdo]
Gangster {m}bandit [Add to Longdo]
Gangster {m}gunman [Add to Longdo]
Gangster {m}racketeer [Add to Longdo]
Gangster {m}mobsman; mobster [Am.] [Add to Longdo]
Gangstertum {n}racketeering [Add to Longdo]
Gangsterbande {f}gang of criminals [Add to Longdo]
Gangsterbraut {f}moll [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリやくざ[, interi yakuza] (n) intellectual-type gangster [Add to Longdo]
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs [Add to Longdo]
ギャング[, gyangu] (n) (1) gang; (2) (abbr) gangster; (P) [Add to Longdo]
ギャングスター[, gyangusuta-] (n) gangster [Add to Longdo]
ギャング映画[ギャングえいが, gyangu eiga] (n) gangster film [Add to Longdo]
クリスチャンギャングスタラップ[, kurisuchangyangusutarappu] (n) Christian gangsta rap [Add to Longdo]
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling [Add to Longdo]
凶党[きょうとう, kyoutou] (n) gang; gangsters [Add to Longdo]
元悪[げんあく, gen'aku] (n) head gangster [Add to Longdo]
町奴[まちやっこ, machiyakko] (n) (See 男伊達・1) persons organized into gangs and wearing flashy clothes, who styled themselves as "chivalrous men" (Edo period) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, ] gangster; hoodlum; a single person; bachelor [Add to Longdo]
匪徒[fěi tú, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ, ] gangster; bandit [Add to Longdo]
匪徒集团[fěi tú jí tuán, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] gangster [Add to Longdo]
顽匪[wán fěi, ㄨㄢˊ ㄈㄟˇ, / ] gangster; bandit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top