ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

descriptive

D IH0 S K R IH1 P T IH0 V   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -descriptive-, *descriptive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
descriptive[ADJ] ซึ่งพรรณา, See also: ซึ่งบรรยาย, Syn. expressive, imaginary, literary, figurative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
descriptive(ดิสคริพ'ทิฟว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกรูปร่างลักษณะ, See also: descriptiveness n. ดูdescriptive, Syn. illustrative ###A. vague

English-Thai: Nontri Dictionary
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกลักษณะ,ซึ่งบอกประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
descriptive anatomyกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
descriptive demographyประชากรศาสตร์พรรณนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
descriptive geometryเรขาคณิตพรรณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
descriptive statisticsสถิติพรรณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
descriptive statisticsสถิติเชิงพรรณนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descriptiveแบบเชิงพรรณนา,แบบบรรยาย [การแพทย์]
Descriptive bibliographyบรรณานุกรมเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Descriptive catalogingการลงรายการเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Descriptive catalogingการทำรายการส่วนบรรณานุกรม [TU Subject Heading]
descriptive statisticsสถิติเชิงพรรณนา, การวิเคราะห์ขั้นต้นที่มุ่งวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะกว้าง ๆ ของข้อมูลชุดนั้น โดยวิธีการสรุปข้อมูลแต่ละชุดที่สนใจ จากการวัดค่าสถิติ และนำเสนอผลสรุป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I found far more descriptive and modified linguistics.ผมพบว่าการบรรยายห่างไกลกันมาก - และมีการแก้ไขภาษา The Future in the Past (2012)
"Para-human is a descriptive term used"เหนือมนุษย์" คือคำอธิบายที่ใช้เรียก Big Feet (2012)
He trolls the Internet and is selecting women with a strong online presence and who frequently post their fantasies with descriptive detail.เขาท่องอินเทอร์เน็ทและเลือกผู้หญิง ที่มีตัวตนในโลกออนไลน์ชัดเจน โพสท์บ่อยๆ ถึงจินตนาการของตัวเองโดยละเอียด The Gathering (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
descriptiveA book descriptive of the wonders of nature.
descriptiveThe following descriptive analysis was derived from over 1500 closely-monitored questionnaires.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาศาสตร์วรรณนา[n. exp.] (phāsāsāt wannanā) EN: descriptive linguistics   

CMU English Pronouncing Dictionary
DESCRIPTIVE D IH0 S K R IH1 P T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
descriptive (j) dˈɪskrˈɪptɪv (d i1 s k r i1 p t i v)
descriptively (a) dˈɪskrˈɪptɪvliː (d i1 s k r i1 p t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌枕[うたまくら, utamakura] (n) oft-repeated descriptive epithets in poetry [Add to Longdo]
画法幾何学[がほうきかがく, gahoukikagaku] (n) descriptive geometry [Add to Longdo]
記事文[きじぶん, kijibun] (n) descriptive composition [Add to Longdo]
記述言語学[きじゅつげんごがく, kijutsugengogaku] (n) descriptive linguistics [Add to Longdo]
記述的[きじゅつてき, kijutsuteki] (adj-na) descriptive [Add to Longdo]
記述的マーク[きじゅつてきマーク, kijutsuteki ma-ku] (n) {comp} descriptive markup [Add to Longdo]
記述的科学[きじゅつてきかがく, kijutsutekikagaku] (n) (See 説明的科学) descriptive science [Add to Longdo]
記述的妥当性[きじゅつてきだとうせい, kijutsutekidatousei] (n) {ling} descriptive adequacy [Add to Longdo]
記述文法[きじゅつぶんぽう, kijutsubunpou] (n) {ling} descriptive grammar [Add to Longdo]
記述名[きじゅつめい, kijutsumei] (n) {comp} descriptive name [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記述的マーク[きじゅつてきマーク, kijutsuteki ma-ku] descriptive markup [Add to Longdo]
記述名[きじゅつめい, kijutsumei] descriptive name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Descriptive \De*scrip"tive\, a. [L. descriptivus: cf. F.
   descriptif.]
   Tending to describe; having the quality of representing;
   containing description; as, a descriptive figure; a
   descriptive phrase; a descriptive narration; a story
   descriptive of the age.
   [1913 Webster]
 
   {Descriptive anatomy}, that part of anatomy which treats of
    the forms and relations of parts, but not of their
    textures.
 
   {Descriptive geometry}, that branch of geometry. which treats
    of the graphic solution of problems involving three
    dimensions, by means of projections upon auxiliary planes.
    --Davies & Peck (Math. Dict. ) -- {De*scrip"tive*ly}, adv.
    -- {De*scrip"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 descriptive
   adj 1: serving to describe or inform or characterized by
       description; "the descriptive variable"; "a descriptive
       passage" [ant: {undescriptive}]
   2: describing the structure of a language; "descriptive grammar"
     [ant: {normative}, {prescriptive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top