ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

descriptive geometry

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -descriptive geometry-, *descriptive geometry*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
descriptive geometryเรขาคณิตพรรณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
画法幾何学[がほうきかがく, gahoukikagaku] (n) descriptive geometry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geometry \Ge*om"e*try\, n.; pl. {Geometries}[F. g['e]om['e]trie,
   L. geometria, fr. Gr. ?, fr. ? to measure land; ge`a, gh^,
   the earth + ? to measure. So called because one of its
   earliest and most important applications was to the
   measurement of the earth's surface. See {Geometer}.]
   1. That branch of mathematics which investigates the
    relations, properties, and measurement of solids,
    surfaces, lines, and angles; the science which treats of
    the properties and relations of magnitudes; the science of
    the relations of space.
    [1913 Webster]
 
   2. A treatise on this science.
    [1913 Webster]
 
   {Analytical geometry}, or {Co["o]rdinate geometry}, that
    branch of mathematical analysis which has for its object
    the analytical investigation of the relations and
    properties of geometrical magnitudes.
 
   {Descriptive geometry}, that part of geometry which treats of
    the graphic solution of all problems involving three
    dimensions.
 
   {Elementary geometry}, that part of geometry which treats of
    the simple properties of straight lines, circles, plane
    surface, solids bounded by plane surfaces, the sphere, the
    cylinder, and the right cone.
 
   {Higher geometry}, that pert of geometry which treats of
    those properties of straight lines, circles, etc., which
    are less simple in their relations, and of curves and
    surfaces of the second and higher degrees.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Descriptive \De*scrip"tive\, a. [L. descriptivus: cf. F.
   descriptif.]
   Tending to describe; having the quality of representing;
   containing description; as, a descriptive figure; a
   descriptive phrase; a descriptive narration; a story
   descriptive of the age.
   [1913 Webster]
 
   {Descriptive anatomy}, that part of anatomy which treats of
    the forms and relations of parts, but not of their
    textures.
 
   {Descriptive geometry}, that branch of geometry. which treats
    of the graphic solution of problems involving three
    dimensions, by means of projections upon auxiliary planes.
    --Davies & Peck (Math. Dict. ) -- {De*scrip"tive*ly}, adv.
    -- {De*scrip"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 descriptive geometry
   n 1: the geometry of properties that remain invariant under
      projection [syn: {projective geometry}, {descriptive
      geometry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top