ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*descriptive*

D IH0 S K R IH1 P T IH0 V   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: descriptive, -descriptive-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
descriptive[ADJ] ซึ่งพรรณา, See also: ซึ่งบรรยาย, Syn. expressive, imaginary, literary, figurative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
descriptive(ดิสคริพ'ทิฟว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกรูปร่างลักษณะ, See also: descriptiveness n. ดูdescriptive, Syn. illustrative ###A. vague

English-Thai: Nontri Dictionary
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกลักษณะ,ซึ่งบอกประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anatomy, descriptiveกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
descriptive statisticsสถิติพรรณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
descriptive anatomyกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
descriptive demographyประชากรศาสตร์พรรณนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
descriptive geometryเรขาคณิตพรรณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
descriptive statisticsสถิติเชิงพรรณนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descriptive bibliographyบรรณานุกรมเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Descriptive catalogingการลงรายการเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Descriptive catalogingการทำรายการส่วนบรรณานุกรม [TU Subject Heading]
Geometry, Descriptiveเรขาคณิตเชิงพรรณา [TU Subject Heading]
Bibliography, Descriptiveบรรณานุกรมเชิงพรรณา;บรรณานุกรม,การลงรายการ [การแพทย์]
Cross-Sectional Descriptive Studiesการศึกษาระยะสั้นเชิงพรรณนา [การแพทย์]
Descriptiveแบบเชิงพรรณนา,แบบบรรยาย [การแพทย์]
Epidemiology, Descriptiveระบาดวิทยาเชิงพรรณนา,ระบาดวิทยาด้านพรรณนา [การแพทย์]
Epidemiology, Descriptive, Appliedวิธีการระบาดประยุกต์เชิงพรรณนา [การแพทย์]
descriptive statisticsสถิติเชิงพรรณนา, การวิเคราะห์ขั้นต้นที่มุ่งวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะกว้าง ๆ ของข้อมูลชุดนั้น โดยวิธีการสรุปข้อมูลแต่ละชุดที่สนใจ จากการวัดค่าสถิติ และนำเสนอผลสรุป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I found far more descriptive and modified linguistics.ผมพบว่าการบรรยายห่างไกลกันมาก - และมีการแก้ไขภาษา The Future in the Past (2012)
"Para-human is a descriptive term used"เหนือมนุษย์" คือคำอธิบายที่ใช้เรียก Big Feet (2012)
Now, uh, getting back to your days working at that descriptively named gentleman's club,ตอนนี้ เอ่อ ถอยกลับไปยังเวลา การทำงานที่คลับของเจนเทิลแมนช่างเป็นชื่อ ที่บรรยายประเภทของคลับนั้นได้เลย Penance (2012)
The girls are usually quite descriptive.ปกติพวกนางออกจะพูดเก่ง And Now His Watch Is Ended (2013)
He trolls the Internet and is selecting women with a strong online presence and who frequently post their fantasies with descriptive detail.เขาท่องอินเทอร์เน็ทและเลือกผู้หญิง ที่มีตัวตนในโลกออนไลน์ชัดเจน โพสท์บ่อยๆ ถึงจินตนาการของตัวเองโดยละเอียด The Gathering (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
descriptiveA book descriptive of the wonders of nature.
descriptiveThe following descriptive analysis was derived from over 1500 closely-monitored questionnaires.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผละ[ADV] exhaustedly, See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting), Example: เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว พอถึงบ้านก็นั่งแผละ, Thai definition: อย่างอ่อนกำลัง
โร[ADJ] swollen (used descriptive of the abdomen in conditions like worms in children), See also: distended, Syn. โต, ป่อง, Example: เด็กๆ โดยมากมักมีร่างกายผอมเกร็ง พุงโร จนเรียกกันติดปากว่าเป็น ตาลขโมย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาศาสตร์วรรณนา[n. exp.] (phāsāsāt wannanā) EN: descriptive linguistics   

CMU English Pronouncing Dictionary
DESCRIPTIVE D IH0 S K R IH1 P T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
descriptive (j) dˈɪskrˈɪptɪv (d i1 s k r i1 p t i v)
descriptively (a) dˈɪskrˈɪptɪvliː (d i1 s k r i1 p t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive, #2 [Add to Longdo]
记述[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] make a descriptive record (of events), #21,927 [Add to Longdo]
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschreibbarkeit {f}descriptiveness [Add to Longdo]
beschreibend {adj}descriptive [Add to Longdo]
beschreibend {adv}descriptively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌枕[うたまくら, utamakura] (n) oft-repeated descriptive epithets in poetry [Add to Longdo]
画法幾何学[がほうきかがく, gahoukikagaku] (n) descriptive geometry [Add to Longdo]
記事文[きじぶん, kijibun] (n) descriptive composition [Add to Longdo]
記述言語学[きじゅつげんごがく, kijutsugengogaku] (n) descriptive linguistics [Add to Longdo]
記述的[きじゅつてき, kijutsuteki] (adj-na) descriptive [Add to Longdo]
記述的マーク[きじゅつてきマーク, kijutsuteki ma-ku] (n) {comp} descriptive markup [Add to Longdo]
記述的科学[きじゅつてきかがく, kijutsutekikagaku] (n) (See 説明的科学) descriptive science [Add to Longdo]
記述的妥当性[きじゅつてきだとうせい, kijutsutekidatousei] (n) {ling} descriptive adequacy [Add to Longdo]
記述文法[きじゅつぶんぽう, kijutsubunpou] (n) {ling} descriptive grammar [Add to Longdo]
記述名[きじゅつめい, kijutsumei] (n) {comp} descriptive name [Add to Longdo]
叙事詩[じょじし, jojishi] (n) descriptive poetry; epic poem; (P) [Add to Longdo]
叙事的[じょじてき, jojiteki] (n) epic (e.g. poem); descriptive; narrative [Add to Longdo]
叙述用法[じょじゅつようほう, jojutsuyouhou] (n) {ling} predicative (use); descriptive (use) [Add to Longdo]
人文地理[じんぶんちり;じんもんちり, jinbunchiri ; jinmonchiri] (n) descriptive geography [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) [Add to Longdo]
地の文[じのぶん, jinobun] (n) descriptive (narrative) part [Add to Longdo]
描写力[びょうしゃりょく, byousharyoku] (n) power of description; descriptive powers; ability to describe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記述的マーク[きじゅつてきマーク, kijutsuteki ma-ku] descriptive markup [Add to Longdo]
記述名[きじゅつめい, kijutsumei] descriptive name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Descriptive \De*scrip"tive\, a. [L. descriptivus: cf. F.
   descriptif.]
   Tending to describe; having the quality of representing;
   containing description; as, a descriptive figure; a
   descriptive phrase; a descriptive narration; a story
   descriptive of the age.
   [1913 Webster]
 
   {Descriptive anatomy}, that part of anatomy which treats of
    the forms and relations of parts, but not of their
    textures.
 
   {Descriptive geometry}, that branch of geometry. which treats
    of the graphic solution of problems involving three
    dimensions, by means of projections upon auxiliary planes.
    --Davies & Peck (Math. Dict. ) -- {De*scrip"tive*ly}, adv.
    -- {De*scrip"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top