Search result for

clown

(79 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clown-, *clown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clown[N] คนโง่, See also: คนเซ่อซ่า, Syn. fool
clown[N] ตัวตลก, Syn. comedian, joker, buffoon, jester, harlequin, wag, antic, zany, droll
clown[VI] แสดงเป็นตัวตลก, Syn. antic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clown(เคลานฺ) {clowned,clowning,clowns} n. ตัวตลก,คนหยาบคาย,ชาวบ้านนอก vi. แสดงเป็นตัวละครตลก, See also: clownish adj. clownishness n., Syn. buffoon
clownery(เคลา'เนอรี) n. นิสัยตลก,การแสดงเป็นตัวตลก

English-Thai: Nontri Dictionary
clown(n) ตัวตลก,คนโง่,คนบ้านนอก
clown(vi) แสดงตลก,เล่นตลก
clownery(n) การเล่นตลก,นิสัยตลก
clownish(adj) เหมือนตัวตลก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clowningการแสดงตลก [TU Subject Heading]
Clowningทำตัวเองเป็นตัวตลก [การแพทย์]
Clownsตัวตลก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who is the clown on two?ไอ้มืดกล้อง 2 นั่นใครน่ะ Vantage Point (2008)
Enough from the clown!ไม่ตลกเลยนะเว้ย! The Dark Knight (2008)
Five hundred grand for this clown dead.ใครจัดการไอ้ตัวตลกนี่ได้ ฉันให้ห้าแสน The Dark Knight (2008)
Put word out. We hire the clown.สงสัยต้องใช้บริการไอ้ตัวตลกซะแล้ว The Dark Knight (2008)
The clown'll keep till morning. Go get some rest.คนพวกนี้จะจัดการต่อยันเช้า ไปพักผ่อนบ้าง The Dark Knight (2008)
Should've thought about that before you let the clown out of the box.น่าจะคิดไว้แต่แรก ก่อนจะอาตัวตลกออกจากกล่อง The Dark Knight (2008)
We have clear shots on five clowns.เรามีจุดยิงที่ ห้าตัวตลก The Dark Knight (2008)
Looks like clowns and hostages on two floors.ดูเหมือนตัวตลก กับตัวประกัน ทั้งสองชั้น The Dark Knight (2008)
The clowns are the hostages.ตัวตลกคือตัวประกัน The Dark Knight (2008)
Clowns, put down your guns.ตัวตลก วางปืนลง The Dark Knight (2008)
Be advised. Clowns are hostages, doctors are targets.ย้ำ ตัวตลกคือตัวประกัน\ หมอคือเป้าหมาย The Dark Knight (2008)
Hey, dude, there's a lighter here with a clown on it.มีแสงที่ตัวตลกตรงนี้ด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clownHis dress is that of a gentleman but his speech and behavior are those of a clown.
clownHis dress is that of gentleman, but his speech and behavior are those of a clown.
clownShe was on the point of laughing at the clown's actions.
clownThe clown at the circus pleased my children.
clownThe clown fell down on purpose.
clownThe clown made a funny face.
clownThe clown's stunts were highly amusing to the boys.
clownThey were all done up like clowns.
clownWhen the little boy saw the clown, the cat got his tongue.
clownYou clown you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปกฮา[ADJ] humorous, See also: clownishly, Syn. ตลก, ตลกโปกฮา, Example: เขาเป็นคนตลกโปกฮา ทำให้ใครๆ ชอบอยู่ใกล้, Thai definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น
ตัวโจ๊ก[N] joker, See also: clown, buffoon, jester, Syn. ตัวตลก, จำอวด, Example: ตัวโจ๊กในละครทีวีส่วนใหญ่เป็นนักแสดงตลกคาเฟ่, Thai definition: ผู้ที่แสดงบทตลกทำให้ผู้อื่นขบขัน
ตลกโปกฮา[ADJ] uproarious, See also: clownish, tumultuous, Example: ผมไม่ชอบละครตลกโปกฮา ชอบแบบลึกลับมากกว่า, Thai definition: ที่มีลักษณะชวนให้ขบขันเฮฮา
จำอวด[N] comedian, See also: clown, entertainer, joker, Example: เจ้าภาพใจดีจัดดนตรีและจำอวดมาให้แขกเหรื่อชม, Thai definition: การแสดงเป็นหมู่โดยใช้ถ้อยคำชวนให้ตลกขบขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำอวด[n.] (jam-ūat) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker   FR: pitre [m] ; bouffon [m]
ปลาการ์ตูน[n. exp.] (plā kātūn) EN: clown fish   
โปกฮา[X] (pōkhā) EN: humorous ; clownishly   
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool   FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.)
ตลกโปกฮา[adj.] (talokpōkhā) EN: uproarious ; clownish ; tumultuous   
ตัวตลก[n.] (tūatalok) EN: clown ; joker ; buffoon   FR: clown [m] ; pitre [m] ; comique [m] ; bouffon [m] (vx – litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOWN    K L AW1 N
CLOWNS    K L AW1 N Z
CLOWNEY    K L AW1 N IY0
CLOWNING    K L AW1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clown    (v) (k l au1 n)
Clowne    (n) (k l au1 n)
clowns    (v) (k l au1 n z)
clowned    (v) (k l au1 n d)
clowning    (v) (k l au1 n i ng)
clownish    (j) (k l au1 n i sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anemonenfischkrankheit {f}clown fish disease [Add to Longdo]
Clown {m}; Kasper {m}; Faxenmacher {m} | Clowns {pl}; Kasper {pl}; Faxenmacher {pl}clown | clowns [Add to Longdo]
Clownerei {f}clownery [Add to Longdo]
Clown-Anemonenfisch {m} (Amphiprion percula) [zool.](true) percula clown [Add to Longdo]
Clownfisch {m}; Anemonenfisch {m} (Amphiprion spp.) [zool.]anemone clown [Add to Longdo]
Clown-Leierfisch {m}; LSD-Mandarinfisch {m} (Synchiropus picturatus) [zool.]spotted mandarin (fish) [Add to Longdo]
Prachtschmerle {f} (Botia macracantha) [zool.]clown loach [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほたえる;ほだえる[, hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
アフリカンコリス[, afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris [Add to Longdo]
カンムリベラ[, kanmuribera] (n) clown coris (Coris aygula) [Add to Longdo]
クラウン[, kuraun] (n) (1) crown; (2) clown; (P) [Add to Longdo]
クラウントビー[, kurauntobi-] (n) clown toado (Canthigaster callisterna); clown toby [Add to Longdo]
クラウンローチ;クラウン・ローチ[, kuraunro-chi ; kuraun . ro-chi] (n) clown loach (Chromobotia macracanthus); tiger botia [Add to Longdo]
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera) [Add to Longdo]
ツユベラ[, tsuyubera] (n) African coris (Coris gaimard); yellow tail coris; clown wrasse [Add to Longdo]
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish [Add to Longdo]
ピエロ[, piero] (n) clown (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǒu, ㄔㄡˇ, ] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox [Add to Longdo]
小丑[xiǎo chǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄡˇ, ] clown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clown \Clown\, v. i.
   To act as a clown; -- with it. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Beshrew me, he clowns it properly indeed. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clown \Clown\ (kloun), n. [Cf. Icel. klunni a clumsy, boorish
   fellow, North Fries. kl["o]nne clown, dial. Sw. klunn log,
   Dan. klunt log, block, and E. clump, n.]
   1. A man of coarse nature and manners; an awkward fellow; an
    ill-bred person; a boor. --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. One who works upon the soil; a rustic; a churl.
    [1913 Webster]
 
       The clown, the child of nature, without guile.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. The fool or buffoon in a play, circus, etc.
    [1913 Webster]
 
       The clown shall make those laugh whose lungs are
       tickle o'the sere.          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clown
   n 1: a rude or vulgar fool [syn: {clown}, {buffoon}]
   2: a person who amuses others by ridiculous behavior [syn:
     {clown}, {buffoon}, {goof}, {goofball}, {merry andrew}]
   v 1: act as or like a clown [syn: {clown}, {clown around},
      {antic}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 clown [klun]
   clown
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 clown [klɑun]
   buffoon; jester
   clown
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Clown [klaun] (n) , s.(m )
   clown
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top