ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caliph

K AE1 L AH0 F   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caliph-, *caliph*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caliph[N] ผู้นำทางศาสนาของประเทศมุสลิม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caliph(แคล'ลิฟ) n. กาหลีบ,ผู้นำฝ่ายปกครองและศาสนาในประเทศอิสลาม, See also: caliphal adj. ดูcaliph, Syn. calif,kalif,khalif

English-Thai: Nontri Dictionary
Caliph(n) พระเจ้ากาหลิบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The caliphs lavishly funded projects to translate, study, and preserve them for future generations.ลิปส์ได้รับการสนับสนุนโครงการ อย่างฟุ่มเฟือยในการแปล, การศึกษา, และรักษาพวกเขาสำหรับคนรุ่นอนาคต Hiding in the Light (2014)
Instead of burning books, the caliphs sent emissaries around the world in search of books.แทนการเผาไหม้หนังสือ, ลิปส์ส่งทูต ทั่วโลกในการค้นหาของหนังสือ Hiding in the Light (2014)
Its heroes come from many times and places-- an Ancient Chinese philosopher, a wizard who amazed the caliphs of 11th-century Iraq, a poor German orphan enslaved to a harsh master.และไม่มีที่สิ้นสุด วีรบุรุษของมันมาจากหลาย ต่อหลายครั้งและสถานที่ ปราชญ์จีนโบราณ Hiding in the Light (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
CALIPH    K AE1 L AH0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caliph    (n) kˈɛɪlɪf (k ei1 l i f)
caliphs    (n) kˈɛɪlɪfs (k ei1 l i f s)
caliphate    (n) kˈælɪfɛɪt (k a1 l i f ei t)
caliphates    (n) kˈælɪfɛɪts (k a1 l i f ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) [Add to Longdo]
正統カリフ時代[せいとうカリフじだい, seitou karifu jidai] (n) Rashidun period (the period of the Rightly Guided Caliphs, 632-661 CE) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caliph \Ca"liph\ (k[=a]"l[i^]f), n. [OE. caliphe, califfe, F.
   calife (cf. Sp. califa), fr. Ar. khal[imac]fan successor, fr.
   khalafa to succed (i. e. a successor of Mohammed).]
   Successor or vicar; the civil and religious leader of a
   Muslim state; -- a title of the successors of Mohammed both
   as temporal and spiritual rulers, used formerly by the
   sultans of Turkey. [Written also {calif}, {kaliph}, {kalif},
   {khalif}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caliph
   n 1: the civil and religious leader of a Muslim state considered
      to be a representative of Allah on earth; "many radical
      Muslims believe a Khalifah will unite all Islamic lands and
      people and subjugate the rest of the world" [syn: {caliph},
      {calif}, {kaliph}, {kalif}, {khalif}, {khalifah}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top