ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caliphate

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caliphate-, *caliphate*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They want the universal caliphate established across the face of the Earth and they want every infidel converted or dead.พวกเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าของพวกเขาแล้ว เพื่อเปลี่ยนพวกนอกศาสนาให้มาเข้ารีต ไม่ก็กำจัดทิ้ง Body of Lies (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caliphate    (n) kˈælɪfɛɪt (k a1 l i f ei t)
caliphates    (n) kˈælɪfɛɪts (k a1 l i f ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caliphate \Cal"i*phate\, n. [Cf. F. califat.]
   The office, dignity, or government of a caliph or of the
   caliphs.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Caliphate
   n 1: the era of Islam's ascendancy from the death of Mohammed
      until the 13th century; some Moslems still maintain that
      the Moslem world must always have a calif as head of the
      community; "their goal was to reestablish the Caliphate"
   2: the territorial jurisdiction of a caliph
   3: the office of a caliph

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top