ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caliphs

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caliphs-, *caliphs*, caliph
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Its heroes come from many times and places-- an Ancient Chinese philosopher, a wizard who amazed the caliphs of 11th-century Iraq, a poor German orphan enslaved to a harsh master.และไม่มีที่สิ้นสุด วีรบุรุษของมันมาจากหลาย ต่อหลายครั้งและสถานที่ ปราชญ์จีนโบราณ Hiding in the Light (2014)
Instead of burning books, the caliphs sent emissaries around the world in search of books.แทนการเผาไหม้หนังสือ, ลิปส์ส่งทูต ทั่วโลกในการค้นหาของหนังสือ Hiding in the Light (2014)
The caliphs lavishly funded projects to translate, study, and preserve them for future generations.ลิปส์ได้รับการสนับสนุนโครงการ อย่างฟุ่มเฟือยในการแปล, การศึกษา, และรักษาพวกเขาสำหรับคนรุ่นอนาคต Hiding in the Light (2014)
Al-Hazen made his own camera obscura and dazzled the caliphs.อัล แฮเสน ทำกล้องของเขาเอง และตื่นตาลิปส์ Hiding in the Light (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caliphs    (n) kˈɛɪlɪfs (k ei1 l i f s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
正統カリフ時代[せいとうカリフじだい, seitou karifu jidai] (n) Rashidun period (the period of the Rightly Guided Caliphs, 632-661 CE) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top