ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caliphates

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caliphates-, *caliphates*, caliphate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา caliphates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *caliphates*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They want the universal caliphate established across the face of the Earth and they want every infidel converted or dead.พวกเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าของพวกเขาแล้ว เพื่อเปลี่ยนพวกนอกศาสนาให้มาเข้ารีต ไม่ก็กำจัดทิ้ง Body of Lies (2008)
I have a profound depth of knowledge of the evolution of government from early Mesopotamian city states to the Ching Dynasty to Moorish caliphates, the laws of Ur-Nammu and Hammurabi...ความเข้าใจอย่างลึกซี้งเรื่อง วิวัฒนาการของรัฐ ตั้งแต่ก่อนนครรัฐเมโซโปเตเมีย ไปจนถึงราชวงซ์ชิง ถึงแขกมัวร์คาลิเฟส หลักกฏหมายแห่งเออนัมมูและฮัมมูราบี The Tiger in the Tale (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caliphate    (n) kˈælɪfɛɪt (k a1 l i f ei t)
caliphates    (n) kˈælɪfɛɪts (k a1 l i f ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈里发[Hā lǐ fā, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ, / ] Khalīfah or Caliph (Arabic: successor), head of state in Caliphate, #138,344 [Add to Longdo]
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top