Search result for

activate

(63 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -activate-, *activate*
English-Thai: Longdo Dictionary
activated carbon(n) ถ่านกัมมันต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activate[VT] กระตุ้น, See also: ทำให้มีชีวิตชีวา, Syn. arouse, stimulate, initiate
activate[VT] เคลื่อนพล
activate[VT] ทำ(สิ่งปฏิกูล)ให้บริสุทธิ์โดยเติมอากาศ
activate[VT] ทำให้เกิดปฏิกริยาตอบสนอง
activate[VT] ทำให้เป็นกัมมันตภาพรังสี
activate[VT] เพิ่มอำนาจการดูดซับ, See also: เพิ่มความสามารถในการดูดซับ
activate[VI] มีชีวิตชีวา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activate(แอค' ทิเวท) vt. กระตุ้น, ทำให้เกิดภาวะกัมมันตภาพรังสี. -activator n.
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้,ยับยั้งฤทธิ์ของ,ทำให้ใช้การไม่ได้,ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate
inactivate(อินแอค' ทะเวท) vt. ทำให้เฉื่อยชา, ทำให้ขี้เกียจ, หยุดยั้งการปฏิบัติงานของ., See also: inactivation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
activate(vt) กระตุ้น,ทำให้เคลื่อนไหว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
activateปลุกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activated aluminaอะลูมินากัมมันต์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
activated carbonคาร์บอนกัมมันต์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
activated charcoalถ่านปลุกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activateแอคติเวท, กระตุ้น [การแพทย์]
Activatedว่องไว, ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Activated Carbon ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์
ถ่านสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับสูง [สิ่งแวดล้อม]
Activated Formที่ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Activated Sludge แอกทิเวเต็ดสลัดจ์, เอเอส. สลัดจ์ไวงาน
จุลินทรีย์ที่เลี้ยงไว้ในถังเติมอากาศเพื่อใช้ กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Activated Sludge Loading ภาระแอกทิเวเต็ดสลัดจ์, ภาระเอเอส, ภาระสลัดจ์ไวงาน
ปริมาณบีโอดีต่อวันต่อน้ำหนักจุลินทรีย์ มีหน่วยเป็น กก.บีโอดี/วัน-กก. จุลินทรีย์ หรือ วัน -1 [สิ่งแวดล้อม]
Activated sludge processกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา
กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วยถังเติมอากาศเพื่อให้จุลินทรีย์ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำจนเกิดเป็นตะกอนและถังตกตะกอนเป็นหลัก เรียกในชื่อต่างๆ กัน เช่น กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์, , กระบวนการสลัดจ์ไวงาน กระบวนการเอเอส [สิ่งแวดล้อม]
Activated Sludge Process กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์, กระบวนการเอเอส, กระบวนการสลัดจ์ไวงาน
กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยาที่นิยมใช้ กันอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วยถังเติมอากาศและถังตกตะกอนเป็นหลัก [สิ่งแวดล้อม]
Activated Stateสภาพถูกกระตุ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reduce speed and activate your scanners.ลดความเร็วซะ แล้วเปิดระบบสแกน Rising Malevolence (2008)
Activate the tractor beam.ปล่อยลำแสงลากจูง Destroy Malevolence (2008)
Activate long-range scanners.เปิดระบบสแกนระยะไกล Downfall of a Droid (2008)
Hennessey doesn't activate the weapons 'til lap 2.และจะใช้อาวุธไม่ได้จนกว่าจะรอบ2 Death Race (2008)
Activate Swords and Shields.เปิดการทำงานของดาบและโลห์ Death Race (2008)
Activate Death Heads.เปิดการทำงานกระโหลกมรณะ Death Race (2008)
Death Heads activated.กระโหลดมรณะทำงานแล้ว Death Race (2008)
Activate weapons.เปิดการทำงานของอาวุธ Death Race (2008)
Activate his webcam.สั่งเปิดเวปแคมของเขา WarGames: The Dead Code (2008)
As he inhales, he'd activates the vapors.เมื่อเขาสูดเข้าไป เขานำพิษเข้าไปด้วย Pathology (2008)
It was at this time a crisis response team was activated and everything you see around you was set in motion.จึงถูกคำนวณใหม่ และในเวลานี้ ทีมกู้วิกฤต ได้เริ่มปฏิบัติการ The Day the Earth Stood Still (2008)
It activates in the presence of violence.มันจะทำงานเมื่อ มีสัญญาณความรุนแรง The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
activateYou will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกฤทธิ์[V] activate, See also: make something active, Example: ยาพิษออกฤทธิ์เร็วมาก, Thai definition: สำแดงสรรพคุณ (ใช้แก่ยา)
กระตุ้น[V] stimulate, See also: activate, arouse, rouse, provoke, spur, Syn. เร้า, Example: ยาบางชนิดจะกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนมากกว่าปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ทำงาน[v. exp.] (hai thamngān) EN: activate ; implement   FR: activer
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ทำให้เกิดภาวะกัมมันตภาพรังสี[x.] (thamhaikoēt phāwa kammantaphāprangsī) EN: activate   FR: rendre radioactif
ถ่านกัมมันต์[n. exp.] (thān kamman) EN: activated charcoal   FR: charbon actif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTIVATE    AE1 K T AH0 V EY2 T
ACTIVATED    AE1 K T IH0 V EY2 T AH0 D
ACTIVATES    AE1 K T AH0 V EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
activate    (v) (a1 k t i v ei t)
activated    (v) (a1 k t i v ei t i d)
activates    (v) (a1 k t i v ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschalteinrichtung {f}; Anschalteinrichtung {f}activate facility [Add to Longdo]
Startknopf {m}activate button [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブ化[アクティブか, akuteibu ka] (n) {comp} activate [Add to Longdo]
活性アルミナ[かっせいアルミナ, kassei arumina] (n) activated alumina [Add to Longdo]
活性汚泥[かっせいおでい, kasseiodei] (n) activated sludge [Add to Longdo]
活性炭[かっせいたん, kasseitan] (n) activated charcoal [Add to Longdo]
非アクティブ化[ひアクティブか, hi akuteibu ka] (n) {comp} deactivate [Add to Longdo]
不活化ワクチン[ふかつかワクチン, fukatsuka wakuchin] (n) inactivated vaccine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活性炭[huó xìng tàn, ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄢˋ, ] activated carbon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブ化[アクティブか, akuteibu ka] activate [Add to Longdo]
非アクティブ化[ひアクティブか, hi akuteibu ka] deactivate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Activate \Ac"ti*vate\, v. t.
   To make active. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 activate
   v 1: put in motion or move to act; "trigger a reaction";
      "actuate the circuits" [syn: {trip}, {actuate}, {trigger},
      {activate}, {set off}, {spark off}, {spark}, {trigger off},
      {touch off}]
   2: make active or more active; "activate an old file" [ant:
     {deactivate}, {inactivate}]
   3: make more adsorptive; "activate a metal"
   4: aerate (sewage) so as to favor the growth of organisms that
     decompose organic matter [syn: {activate}, {aerate}]
   5: make (substances) radioactive

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top