Search result for

activated

(38 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -activated-, *activated*, activat, activate
English-Thai: Longdo Dictionary
activated carbon(n) ถ่านกัมมันต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
activated aluminaอะลูมินากัมมันต์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
activated carbonคาร์บอนกัมมันต์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
activated charcoalถ่านปลุกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activatedว่องไว, ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Activated Carbon ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์
ถ่านสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับสูง [สิ่งแวดล้อม]
Activated Formที่ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Activated Sludge แอกทิเวเต็ดสลัดจ์, เอเอส. สลัดจ์ไวงาน
จุลินทรีย์ที่เลี้ยงไว้ในถังเติมอากาศเพื่อใช้ กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Activated Sludge Loading ภาระแอกทิเวเต็ดสลัดจ์, ภาระเอเอส, ภาระสลัดจ์ไวงาน
ปริมาณบีโอดีต่อวันต่อน้ำหนักจุลินทรีย์ มีหน่วยเป็น กก.บีโอดี/วัน-กก. จุลินทรีย์ หรือ วัน -1 [สิ่งแวดล้อม]
Activated sludge processกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา
กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วยถังเติมอากาศเพื่อให้จุลินทรีย์ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำจนเกิดเป็นตะกอนและถังตกตะกอนเป็นหลัก เรียกในชื่อต่างๆ กัน เช่น กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์, , กระบวนการสลัดจ์ไวงาน กระบวนการเอเอส [สิ่งแวดล้อม]
Activated Sludge Process กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์, กระบวนการเอเอส, กระบวนการสลัดจ์ไวงาน
กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยาที่นิยมใช้ กันอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วยถังเติมอากาศและถังตกตะกอนเป็นหลัก [สิ่งแวดล้อม]
Activated Stateสภาพถูกกระตุ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Death Heads activated.กระโหลดมรณะทำงานแล้ว Death Race (2008)
It was at this time a crisis response team was activated and everything you see around you was set in motion.จึงถูกคำนวณใหม่ และในเวลานี้ ทีมกู้วิกฤต ได้เริ่มปฏิบัติการ The Day the Earth Stood Still (2008)
It's a fail-safe device, activatedอุปกรณ์ป้องกันระบบล้มเหลวเริ่มทำงาน Shut Down (2008)
Blink, activated.เข้าสู่การบังคับเต็มตัว Gamer (2009)
And they've activated the warhead. I'm tracking the kill switch now.พวกมันประกอบหัวรบแล้ว ฉันกำลังตามสวิทซ์ควบคุม G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Burkett% Randle Wash and Grow Shampoo, enriched with activated Partizonol.แชมพูรักษาเส้นผมเบอร์เก็ตแอนด์แรนเดิล เส้นผมหนาขึ้นด้วยสารพาร์ทิโซนอล Duplicity (2009)
Once it's activated, Howard, we're in.พอมันเริ่มแล้ว ฮาวเวิร์ด Duplicity (2009)
Reverse motion activated.ทำการเคลื่อนตัวถอยหลัง 2012 (2009)
It seems to be activated by a liquid.มันเหมือนถูกกระตุ้นโดยของเหลว Bound (2009)
CAR ALARM WAS STILL ACTIVATED. THERE WAS NO SIGN OF A BREAK-IN.สัญญาณกันขโมยยังอยู่ดี ไม่มีร่อยรอยถูกงัดแงะ Zoe's Reprise (2009)
Your father's tinkering probably activated 'em somehow.พ่อเธอต้องไปทำอะไรบ้าบอให้มันมีชีวิตขึ้นมาแน่ Ben 10: Alien Swarm (2009)
The hyperdrive's been activated.ระบบไฮเปอร์ไดร์ฟถูกกระตุ้น Jedi Crash (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
activatedYou will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่านกัมมันต์[n. exp.] (thān kamman) EN: activated charcoal   FR: charbon actif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTIVATED    AE1 K T IH0 V EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
activated    (v) (a1 k t i v ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivschlamm {m}activated sludge [Add to Longdo]
Aktivkohle {f}activated carbon; active carbon [Add to Longdo]
Belebungsstufe {f}activated phase [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活性アルミナ[かっせいアルミナ, kassei arumina] (n) activated alumina [Add to Longdo]
活性汚泥[かっせいおでい, kasseiodei] (n) activated sludge [Add to Longdo]
活性炭[かっせいたん, kasseitan] (n) activated charcoal [Add to Longdo]
不活化ワクチン[ふかつかワクチン, fukatsuka wakuchin] (n) inactivated vaccine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活性炭[huó xìng tàn, ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄢˋ, ] activated carbon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 activated \activated\ adj.
   1. (Sewage treatment) treated with aeration and bacteria to
    aid decomposition; -- of sewage
    [WordNet 1.5]
 
   3. (Physics) made reactive or more reactive; -- of e.g. a
    molecule
 
   Syn: activated, excited
     [WordNet 1.5]
 
   4. rendered active; -- as e.g. radioactive or luminescent or
    photosensitive or conductive
 
   Syn: activated
     [WordNet 1.5]
 
   5. (Military) set up and placed on active assignment a newly
    activated unit
 
   Syn: activated
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 activated
   adj 1: (of sewage) treated with aeration and bacteria to aid
       decomposition
   2: (of e.g. a molecule) made reactive or more reactive [syn:
     {activated}, {excited}]
   3: rendered active; e.g. rendered radioactive or luminescent or
     photosensitive or conductive
   4: (military) set up and placed on active assignment; "a newly
     activated unit"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top