ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deactivate

D IY2 AE1 K T IH0 V EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deactivate-, *deactivate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้, ยับยั้งฤทธิ์ของ, ทำให้ใช้การไม่ได้, ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deactivate๑. เสื่อมฤทธิ์๒. ทำให้เสื่อมฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- [ Alarm Deactivates ]- [ ปลุกไม่ใช้งาน ] Pulp Fiction (1994)
Can I deactivate someday, or is this a permanent state of being?ฉันจะหยุดมีมันได้มั้ย หรือมันเป็นสภาพที่ฐาวร Juno (2007)
We need to deactivate it.เราต้องปลดชนวนมัน The Legend (2008)
Deactivate that.ปิดมันซะ Death Race (2008)
Hey, I just need to deactivate the tracking beacon for security.เราต้องปิดเครื่องส่งสัญญาณ บอกตำแหน่งเพื่อความปลอดภัย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Wait. Deactivate the device now, then lie face down.ปลดชนวนระเบิด Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Deactivate the smoke detection system, the fire alarm, and while you're at it, kill the horn.ไม่มีเพศควันที่ระบบการตรวจสอบ \ n การ, ไฟปลุก และมีโอกาส, Tali แตร Prison Break: The Final Break (2009)
You want to deactivate the cell bars and go out drinking.เจ้าต้องการเปิดลูกกรงนี่ และออกไปหาอะไรดื่ม The Gungan General (2009)
I want to deactivate the cell bars and go out drinking.ข้าต้องการเปิดลูกกรงนี่ และออกไปหาอะไรดื่ม The Gungan General (2009)
Deactivate the bridge!ปลดสะพานซะ! Liberty on Ryloth (2009)
Deactivate the smoke detection system, the fire alarm, and while you're at it, kill the horn.งั้น ปิดระบบตรวจจับควัน กับสัญญาณเตือนไฟทั้งหมดซะ อ๋อแล้วยังไง ช่วยปิดไอ้เสียกระดิ่งบ้านี้ด้วยนะ Free (2009)
I'll try to deactivate the whole system from here.ข้าจะพยายามปิดระบบทั้งหมดจากที่นี่ดู Holocron Heist (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEACTIVATE D IY2 AE1 K T IH0 V EY2 T
DEACTIVATED D IY2 AE1 K T IH0 V EY2 T IH0 D

Japanese-English: EDICT Dictionary
非アクティブ化[ひアクティブか, hi akuteibu ka] (n) { comp } deactivate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非アクティブ化[ひアクティブか, hi akuteibu ka] deactivate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deactivate \de*ac"ti*vate\, v. t.
   1. To make inactive; to render ineffective; as, to deactivate
    a bomb; to deactivate a machine; to deactivate the alarm.
 
   Note: The deactivation of a machine or device is usually a
      reversible process; switching off an electrical device
      may be referred to as deactivation. To render an enzyme
      or catalyst ineffective is more commonly referred to as
      to {inactivate}.
      [PJC]
 
   2. To disband (a military unit, or other group); to
    discontinue (a group activity); as, to deactivate the
    regiment; to deactivate the investigation.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deactivate
   v 1: remove from active military status or reassign; "The men
      were deactivated after five years of service"
   2: make inactive; "they deactivated the file" [syn:
     {inactivate}, {deactivate}] [ant: {activate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top