ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-proxy-

P R AA1 K S IY0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: proxy, *proxy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proxy[N] ตัวแทน, Syn. agent, substitute, representative
proxy[N] อำนาจในการทำแทนผู้อื่น
proxy[N] หนังสือมอบฉันทะ
proxy[N] ผู้รับมอบฉันทะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proxy(พรอค'ซี) n. ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ pl. proxies, Syn. agency,deputy

English-Thai: Nontri Dictionary
proxy(n) ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proxyตัวแทน, ผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proxyผู้รับมอบฉันทะ, ผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proxyใบมอบฉันทะ
หนังสือซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตน [ตลาดทุน]
Proxyผู้รับฉันทะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Isn't she something like a proxy?เธอไม่ใช่ตัวแทนเหรอ? My Wife Is a Gangster 3 (2006)
- Proxy?ตัวแทน? My Wife Is a Gangster 3 (2006)
It's very simple. Dr.Torres needs to treat Jackie's shoulder and leg, so, jackie, you need a proxy.มันง่ายมาก ดร.ทอเรสต้องการรักษา ไหล่และขาของเจคกี้,ดังนั้น,เจคกี้,คุณต้องหาตัวแทน Kung Fu Fighting (2007)
I'll be the proxy.ไม่มีทาง Kung Fu Fighting (2007)
Dr. O'malley's the proxy.ดร.โอมาลลี่จะเป็นคนเก็บไว้ให้ Kung Fu Fighting (2007)
Uh, Münchausen syndrome by proxy.Munchausen syndrome by proxyBedtime Stories (2007)
His lawyer now holds his health care proxy.ทนายของเขาได้รับมอบฉันทะให้ดูแลสุขภาพเขา The Itch (2008)
Munchauseny proxy?เป็นตัวแทนเธอ Emancipation (2008)
I can proxy for you.ฉันจะเป็นตัวแทนออกคะเนนเสียงให้นาย Balm (2009)
You're going to need to proxy a vote.นายจะต้องมอบอำนาจ ให้คนอื่นออกเสียงเเทนการโหวต Balm (2009)
I got Tig's proxy, it's a yea.ฉันเป็นตัวแทนออกคะเเนนเเทนทิก เห็นด้วย Balm (2009)
Juice's proxy's a yea.ตันเเทนออกคะเเนนแทนจูส เห็นด้วย Balm (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือมอบอำนาจ[N] power of attorney, See also: proxy, Syn. หนังสือมอบฉันทะ, ใบมอบฉันทะ, Example: รัฐที่จะเจรจาทำสนธิสัญญานั้นจะต้องมีการออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่จะทำการเจรจานั้นก่อน
ใบมอบฉันทะ[N] power of attorney, See also: proxy, Example: พ่อเซ็นมอบใบฉันทะให้ลูกชายไปโอนที่ดิน, Thai definition: ใบที่แสดงความยินยอมให้บุคคลอื่นทำธุระแทนโดยมีหลักฐาน
ผู้มอบอำนาจ[N] proxy, See also: substitute, representative, Syn. ผู้มอบฉันทะ, Example: การถอนเงินจะต้องมีลายเซ็นของผู้มอบอำนาจมา จึงจะถือว่าสมบูรณ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมีอำนาจจัดการหรือทำการแทนตนเอง
หนังสือมอบฉันทะ[N] proxy, See also: (letter of) power of attorney, Syn. หนังสือมอบอำนาจ, ใบมอบฉันทะ, Example: ผู้ใดต้องการจะถอนเงินแทนผู้อื่น ก็ต้องนำหนังสือมอบฉันทะมาด้วย, Thai definition: หนังสือซึ่งบุคคลหนึ่งให้อำนาจแก่บุคคลอีกคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แทนตน
หนังสือมอบฉันทะ[N] proxy, See also: (letter of) power of attorney, Syn. หนังสือมอบอำนาจ, ใบมอบฉันทะ, Example: ผู้ใดต้องการจะถอนเงินแทนผู้อื่น ก็ต้องนำหนังสือมอบฉันทะมาด้วย, Thai definition: หนังสือซึ่งบุคคลหนึ่งให้อำนาจแก่บุคคลอีกคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แทนตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับมอบฉันทะ[n. exp.] (phūrap møpchantha) EN: proxy   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROXY    P R AA1 K S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proxy    (n) prˈɒksiː (p r o1 k s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stellvertreterwahl {f}proxy vote [Add to Longdo]
Vertreter {m}; Vertretung {f} | Vertreter {pl}; Vertretungen {pl}proxy | proxies [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロクシ[ぷろくし, purokushi] proxy [Add to Longdo]
プロキシ[ぷろきし, purokishi] proxy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Procuration \Proc`u*ra"tion\, n. [L. procuratio: cf. F.
   procuration. See {Procure}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of procuring; procurement.
    [1913 Webster]
 
   2. The management of another's affairs.
    [1913 Webster]
 
   3. The instrument by which a person is empowered to transact
    the affairs of another; a proxy.
    [1913 Webster]
 
   4. (Ch. of Eng.) A sum of money paid formerly to the bishop
    or archdeacon, now to the ecclesiastical commissioners, by
    an incumbent, as a commutation for entertainment at the
    time of visitation; -- called also {proxy}.
    [1913 Webster]
 
   {Procuration money} (Law), money paid for procuring a loan.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proxy \Prox"y\, v. i.
   To act or vote by proxy; to do anything by the agency of
   another. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proxy \Prox"y\, n.; pl. {Proxies}. [Contr. from procuracy. Cf.
   {Proctor}.]
   1. The agency for another who acts through the agent;
    authority to act for another, esp. to vote in a
    legislative or corporate capacity.
    [1913 Webster]
 
       I have no man's proxy: I speak only for myself.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. The person who is substituted or deputed to act or vote
    for another.
    [1913 Webster]
 
       Every peer . . . may make another lord of parliament
       his proxy, to vote for him in his absence.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. A writing by which one person authorizes another to vote
    in his stead, as in a corporation meeting.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eng. Law) The written appointment of a proctor in suits
    in the ecclesiastical courts. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) See {Procuration}. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proxy
   n 1: a person authorized to act for another [syn: {proxy},
      {placeholder}, {procurator}]
   2: a power of attorney document given by shareholders of a
     corporation authorizing a specific vote on their behalf at a
     corporate meeting

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top