ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใบมอบฉันทะ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบมอบฉันทะ-, *ใบมอบฉันทะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบมอบฉันทะ[N] power of attorney, See also: proxy, Example: พ่อเซ็นมอบใบฉันทะให้ลูกชายไปโอนที่ดิน, Thai definition: ใบที่แสดงความยินยอมให้บุคคลอื่นทำธุระแทนโดยมีหลักฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collecting noteใบมอบฉันทะรับค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proxyใบมอบฉันทะ
หนังสือซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตน [ตลาดทุน]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchantha) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
power of attorney[N] ใบมอบฉันทะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top