ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-obey-

OW0 B EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: obey, *obey*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obey(vt) เชื่อฟัง, See also: ทำตามคำสั่ง, Syn. follow, give in, Ant. disobey, reject, ignore
obey(vi) เชื่อฟัง, See also: ทำตามคำสั่ง, Syn. comply, conform, accede, Ant. disobey

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader, ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา The Great Dictator (1940)
I am a boy and I must obey him.ฉันเด็กผู้ชายคนหนึ่งและฉัน ต้องเชื่อฟังเขา The Old Man and the Sea (1958)
Help yourself Is that how you obey our rules, impertinent brat?เพื่อว่าวิธีคุณเชื่อฟังกฏของเรา, \ Nimpertinent เด็กสารเลว? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But blood from one of you things won't obey when it's attacked.เอาละ , กลับไปที่เดิม, ของนาย. The Thing (1982)
You'll never do well if you don't obey the rules.เจ้าไม่มีทางทำได้ดีถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่ง. Return of the Condor Heroes (1983)
Come, my princess, you must learn to obey me.มาสิ เจ้าหญิงของฉัน เธอต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังนะ Mannequin: On the Move (1991)
You obey everyone.เธอเชื่อฟังทุกคนเลย Wild Reeds (1994)
Your Excellency, I'm fully prepared to obey His Majesty's commands within the obligation of my duties.ท่านเพคะ, ฉันเตรียมการอย่างเต็มที่ที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระราชา ภายในภาระหน้าที่ของฉัน Anna and the King (1999)
A robot must obey all human orders except where those orders come in conflict with the first law.หุ่นยนต์ต้องทำตามคำสั่งมนุษย์ ยกเว้นกรณีที่คำสั่งนั้นขัดกับกฎข้อแรก Bicentennial Man (1999)
One would still obey the three laws, and serve you in exactly the same fashion.แต่ตนก็ยังเคารพกฎ 3 ข้ออยู่ และยังรับใช้ท่านเหมือนเดิม Bicentennial Man (1999)
I am a boy and I must obey him.ผมยังเด็กผมจึงต้องเชื่อฟังเขา The Old Man and the Sea (1999)
if you care about them you'll obey meหากคุณห่วงใยพวกเขา คุณต้องเชื่อฟังฉัน GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obeyA good citizen obeys the laws.
obeyAll the man could do was obey them.
obeyAll you have to do is to obey my orders.
obeyAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
obeyAlways obey your father.
obeyBill was adamant that she should obey him.
obeyChildren are to obey their parents.
obeyChildren should obey their elders, mind you.
obeyChildren should obey their parents.
obeyEverybody is bound to obey the laws.
obeyHe told me to go home and I obeyed him.
obeyHe urged us to obey the rule.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟัง(v) obey, See also: comply with, Syn. เชื่อ, เชื่อฟัง, Example: เธอฟังผู้ใหญ่ไว้บ้างก็ดี ยังไงเขาก็ผ่านมาก่อนเรา, Thai Definition: ทำตามถ้อยคำที่บอก
อ่อนหู(v) obey, See also: comply, Thai Definition: ยอมเชื่อฟัง
เบาไม้(v) obey, Thai Definition: ว่านอนสอนง่าย ไม่ค่อยถูกเฆี่ยนถูกตีนัก (ใช้แก่เด็ก)
เชื่อ(v) believe, See also: obey, Syn. เชื่อฟัง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OBEY OW0 B EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obey (v) ˈəbˈɛɪ (@1 b ei1)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obey \O*bey"\, v. t. [imp. & p. p. {Obeyed}; p. pr. & vb. n.
   {Obeying}.] [OE. obeyen, F. ob['e]ir, fr. L. obedire,
   oboedire; ob (see Ob-) + audire to hear. See {Audible}, and
   cf. {Obeisance}.]
   1. To give ear to; to execute the commands of; to yield
    submission to; to comply with the orders of.
    [1913 Webster]
 
       Children, obey your parents in the Lord. --Eph. vi.
                          1.
    [1913 Webster]
 
       Was she the God, that her thou didst obey? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To submit to the authority of; to be ruled by.
    [1913 Webster]
 
       My will obeyed his will.       --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Afric and India shall his power obey. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To yield to the impulse, power, or operation of; as, a
    ship obeys her helm.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obey \O*bey"\, v. i.
   To give obedience.
   [1913 Webster]
 
      Will he obey when one commands?     --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   Note: By some old writers obey was used, as in the French
      idiom, with the preposition to.
      [1913 Webster]
 
         His servants ye are, to whom ye obey. --Rom. vi.
                          16.
      [1913 Webster]
 
         He commanded the trumpets to sound: to which the
         two brave knights obeying, they performed their
         courses.              --Sir. P.
                          Sidney.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obey
   v 1: be obedient to [ant: {disobey}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top