ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-morale-

M ER0 AE1 L   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: morale, *morale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morale[N] กำลังใจ, Syn. spirit, resolve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morale(มะแรล') n. ขวัญ, Syn. heart

English-Thai: Nontri Dictionary
morale(n) คติธรรม,ขวัญ(ของประชาชน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moraleกำลังใจ, ขวัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moraleกำลังใจ, ขวัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moraleขวัญ, ขวัญและกำลังใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Not much doubt about morale here, eh? It's funny when the killing starts.สิ่งที่ตลกเกิดขึ้นเมื่อการฆ่า เริ่มต้น How I Won the War (1967)
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน How I Won the War (1967)
Gives my morale moral-de-merทำให้จิตใจของฉันทรุดหนัก The Little Prince (1974)
It'll break up the boredom, keep up morale.จะได้หายเหงาและบำรุงขวัญ Casualties of War (1989)
However, his superior, George Garrad had been retired to the Ordnance Survey in the hope that this would help the morale of his troops who'd been driven to drink by his irksome personality.ยังไงก็ตาม หัวหน้าของเขา จอร์จ การาด ได้เกษียณตัวมาสำรวจทำแผนที่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You're watching Raccoon 7. Now the weather, with Terri Morales.ตอนนี้คุณกำลังชมแร็คคูนช่อง 7 รายงานสภาพอากาศโดย เทอรี่ มอเร่ว Resident Evil: Apocalypse (2004)
This tape, work of former Raccoon 7 anchorwoman Terri Morales.เทปนี้เป็นงานของ อดีตผู้ประกาศข่าว แรคคูณ 7 เทอร์รี่ โมเรลส์ Resident Evil: Apocalypse (2004)
Morale And Conflict Resolution Officer.สถานที่แก้ปัญหาดัดสันดานเรื่องขัดแย้งโว้ย American Pie Presents: Band Camp (2005)
This is your Macro speaking... and, hey, morale couldn't have been higher today.เรากระตุ้นกัน และต้องทำให้ดีกว่าวันนี้ American Pie Presents: Band Camp (2005)
I heard the news has spread all over, hurting the morale of the people.เจ้าคนทรยศ Shadowless Sword (2005)
Call Morales.โทรหาโมราเลส บอกว่าเราต้องการทีมเทคนิค Big Momma's House 2 (2006)
Call the F.B.I. Ask for a woman by the name of Morales, okay?โทรหาเอฟบีไอ ขอสายผู้หญิงชื่อโมราเลส Big Momma's House 2 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moraleBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?

CMU English Pronouncing Dictionary
MORALE    M ER0 AE1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morale    (n) mˈərˈaːl (m @1 r aa1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moral {f} | gute Moral {f} | schlechte Moral {f}morale | high morale | low morale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morale \Mo`rale"\, n. [F. See {Moral}, a.]
   The moral condition, or the condition in other respects, so
   far as it is affected by, or dependent upon, moral
   considerations, such as zeal, spirit, hope, and confidence;
   mental state, as of a body of men, an army, and the like.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morale
   n 1: a state of individual psychological well-being based upon a
      sense of confidence and usefulness and purpose
   2: the spirit of a group that makes the members want the group
     to succeed [syn: {esprit de corps}, {morale}, {team spirit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top