ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

士气

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -士气-, *士气*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
士气[shì qì, ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] morale (eg staff morale), #11,501 [Add to Longdo]
士气[qí shì qì gài, ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄑㄧˋ ㄍㄞˋ, / ] chivalry [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually, the Nogi army... suffered great losses in Port Arthur.[CN] 鼓舞了军心,士气非常高昂 事实上乃木军团在旅顺一役 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
But that's the same as opening fire in the dark.[CN] 这样可以提高我们的士气 是吗? 这样会不会和 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
You see, the delay in my men reaching their homes it's a question of morale.[CN] 皇上,耽误士兵回家有害士气 Quo Vadis (1951)
It's up here, where a bunch of boys get to be nothing but a set of numbers.[CN] 是队员们的士气低落 Twelve O'Clock High (1949)
Our fighting program is the best morale builder we have.[CN] 我们的拳击课程 是最能提振士气 From Here to Eternity (1953)
Or rather, shall we say that this too is a question of morale?[CN] 也算是民心士气问题吧 Quo Vadis (1951)
We have a very critical morale problem, General.[CN] 我们的士气很低落长官 Twelve O'Clock High (1949)
General, I'm convinced that these tours of yours... have an incalculable effect upon the morale of these men.[CN] 将军,我相信你的巡视... 能极大提升这些士兵的士气 Paths of Glory (1957)
Well, I just don't think that's any way to run a group.[CN] 队里的士气已经够低落了 Twelve O'Clock High (1949)
- Bad stuff. It demoralizes the men.[CN] - 差劲的部下,使得士气都低落了 Paths of Glory (1957)
But, as an officer, you surely had to act in an executive capacity you had to command men, be responsible for their morale?[CN] 你需要命令人, 负责他们的士气吧? The Best Years of Our Lives (1946)
Aside from the fact that many of your men never left the trenches... there's the troops' morale, don't forget.[CN] 再说了,你的士兵有很多根本就没有离开战壕... 部队的士气的确有问题,别忘记了 - 部队的士气 Paths of Glory (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top