ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

士気

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -士気-, *士気*
Japanese-English: EDICT Dictionary
士気[しき, shiki] (n) morale (of troops, team, etc.); esprit de corps; (P) [Add to Longdo]
士気旺盛[しきおうせい, shikiousei] (n,adj-na) morale being very high; heightened fighting spirit [Add to Longdo]
士気高揚[しきこうよう, shikikouyou] (n,vs) raise (lift) morale; have an inspiring effect on morale [Add to Longdo]
士気阻喪[しきそそう, shikisosou] (n,vs) demoralization; collapse of morale; one's morale being shaken [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It would demoralize the opposing team to give it the razz from the spectators' side.観客側から相手チームをわらってやることは、その士気をくじくことになろう。
The soldiers were animated by the song.兵士たちはその歌に士気を鼓舞された。
But, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?でも、それで士気が下がっては本末転倒ではないかと。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me tell you what's good for morale.[JA] 俺たちの士気をあげるものを 言おうか On the Line (2013)
make that tablet theory.[JA] 現場で働く従業員の 士気の低下につながります あなたの おっしゃってることは 机上の... いや タブレット上の空論だ Episode #1.8 (2013)
They think they're crusaders with a worthy cause.[JA] 十字軍の戦士気取り Point Break (2015)
I mean, hell, they even got some medieval-times chick.[JA] 中世の騎士気取りの女もいるが Yes Men (2014)
Morale?[JA] 士気だと? On the Line (2013)
- Cops have feelings too.[JA] ここは職場だ 警官の士気に関わる The Scarecrow (2015)
How's morale?[JA] 士気は? The Wolf of Wall Street (2013)
I was trying to boost morale.[JA] - 士気を上げたの Clue (2016)
You might wanna work on your team motivation thing.[JA] チームの士気を上げるなら Suicide Squad (2016)
Morale is good.[JA] 皆の士気も高く The Yoga Play (2013)
And on this day our true quest began to make a proud but demoralized people...[JA] 「そしてこの日に我々の探求は始まったのです」 「誇りはありながらも士気の落ちた人々を・・・」 Three Monkeys (2015)
It's not good for morale.[JA] それは 俺たちの士気をそぐだけだ On the Line (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top