Search result for

-horizontal-

(42 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: horizontal, *horizontal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horizontal[ADJ] ตามแนวนอน, Syn. flush, level, plane, Ant. vertical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horizontal(ฮอร์ริซอน'เทิล) adj. เป็นแนวนอน,ขนานกับแนวพื้นดิน, Syn. level,even

English-Thai: Nontri Dictionary
horizontal(adj) ทางเส้นขอบฟ้า,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพื้นราบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
horizontal-แนวนอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hold it like this. Arm horizontal from the elbow.จับอย่างนี้ ให้ศอกขนานกับพื้น Nowhere Boy (2009)
But in the end, they all do the same horizontal mambo, twitching and thrusting their way into the great beyond.สุดท้ายแล้ว ทุกคนก็ต้องนอนราบเหมือนกันหมด ชักดิ้นชักงอ กระเสือกกระสนไปอยู่ที่โลกใหม่ Repo Men (2010)
# Unless it's horizontally ## นอกจากในแนวนอน # Bad Reputation (2010)
Hands on the vertical, feet on the horizontal.มือจับเส้นแนวตั้ง.. เท้าสอดไปบนเส้นแนวนอน! Guadalcanal/Leckie (2010)
Vertical or horizontal? There's an open container.ลายตั้ง หรือลายขวาง? Mercury Retrograde (2010)
And the blindfold, the horizontal line.และตัวอักษรที่ปิดตา... The Blind Banker (2010)
Clean breaks through both femurs on a horizontal axis.หักผ่านกระดูกทั้งสองข้าง ในแนวขวาง Sketchy (2010)
These are horizontal images taken through my skull, and you can see the entire outer surface of the brain was coated with pus.เหล่านี้เป็นภาพแนวนอนนำผ่าน กะโหลกศีรษะของฉัน และคุณสามารถเห็นพื้นผิวด้านนอก ทั้งหมดของสมอง ถูกเคลือบด้วยหนอง Is There Life After Death? (2011)
Okay, Linda Blair- - Okay... Let's get you horizontal.โอเค ลินดา แบลร์ ไปนอนลงดีกว่านะ Death Didn't Become Him (2011)
Mm, reclining your body in a horizontal position?อืม เอนตัวไปข้างหลัง ทำตัวขนานกับพื้น? Second Chance at First Line (2011)
I'm doing horizontal running.ฉันกำลังวิ่งแนวดิ่งอยู่ Pitch Perfect (2012)
Horizontal running?วิ่งแนวดิ่ง! ? Pitch Perfect (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horizontalIt is of great significance in this experiment to accelerate the particle M in the horizontal direction.
horizontalIt's not over until the horizontally-challenged female human being sings!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวราบ[ADJ] horizontal, See also: aligned, flat, parallel, straight, Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ปัญหาสี่สีของกราฟแนวราบได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับพื้นราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในแนวนอน[X] (nai naēonøn) EN: horizontal   

CMU English Pronouncing Dictionary
HORIZONTAL    HH AO2 R AH0 Z AA1 N T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horizontal    (j) (h o2 r i z o1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruchstrich {m}horizontal line [Add to Longdo]
Horizontalablenkplatte {f}x-plate [Add to Longdo]
Horizontalsteuerung {f}horizontal governing [Add to Longdo]
Horizontalverbände {pl}horizontal stiffening elements [Add to Longdo]
Längsparität {f}horizontal parity [Add to Longdo]
Längsverband {m}horizontal bracing [Add to Longdo]
Lagerfuge {f}horizontal joint [Add to Longdo]
Langlochplatte {f}horizontal core slab [Add to Longdo]
Langlochziegel {m}horizontal coring clay brick [Add to Longdo]
Querformat {n}horizontal format [Add to Longdo]
Querperforation {f}horizontal perforation [Add to Longdo]
Querstrich {m}horizontal line; dash [Add to Longdo]
Rollengewindespindel {f} [techn.]horizontal threaded spindle [Add to Longdo]
Waagerechtbohr- und -fräswerk {n} [techn.]horizontal boring and milling machine [Add to Longdo]
Zeichenabstand {m} (in der Zeile)horizontal spacing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horizontal \Hor`i*zon"tal\, a. [Cf. F. horizontal.]
   1. Pertaining to, or near, the horizon. "Horizontal misty
    air." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Parallel to the horizon; on a level; as, a horizontalline
    or surface.
    [1913 Webster]
 
   3. Measured or contained in a plane of the horizon; as,
    horizontal distance.
    [1913 Webster]
 
   {Horizontal drill}, a drilling machine having a horizontal
    drill spindle.
 
   {Horizontal engine}, one the piston of which works
    horizontally.
 
   {Horizontal fire} (Mil.), the fire of ordnance and small arms
    at point-blank range or at low angles of elevation.
 
   {Horizontal force} (Physics), the horizontal component of the
    earth's magnetic force.
 
   {Horizontal line} (Descriptive Geometry & Drawing), a
    constructive line, either drawn or imagined, which passes
    through the point of sight, and is the chief line in the
    projection upon which all verticals are fixed, and upon
    which all vanishing points are found.
 
   {Horizontal parallax}. See under {Parallax}.
 
   {Horizontal plane} (Descriptive Geometry), a plane parallel
    to the horizon, upon which it is assumed that objects are
    projected. See {Projection}. It is upon the horizontal
    plane that the ground plan of the buildings is supposed to
    be drawn.
 
   {Horizontal projection}, a projection made on a plane
    parallel to the horizon.
 
   {Horizontal range} (Gunnery), the distance in a horizontal
    plane to which a gun will throw a projectile.
 
   {Horizontal water wheel}, a water wheel in which the axis is
    vertical, the buckets or floats revolving in a horizontal
    plane, as in most turbines.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horizontal
   adj 1: parallel to or in the plane of the horizon or a base
       line; "a horizontal surface" [ant: {inclined},
       {perpendicular}, {vertical}]
   n 1: something that is oriented horizontally

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 horizontal [orizõtal]
   horizontal; level
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 horizontal
   horizontal; level
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 horizontal [hoːriːtsɔntaːl]
   horizontal; horizontally
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top