ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แนวราบ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนวราบ-, *แนวราบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวราบ[ADJ] horizontal, See also: aligned, flat, parallel, straight, Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ปัญหาสี่สีของกราฟแนวราบได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับพื้นราบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Level flight. Speed, 520 knots.บินแนวราบ ความเร็ว 520 น็อท Airplane! (1980)
Watch out for that cross wind. Level it out. Dip your left wing.ระวังลมพัดขวาง บินแนวราบไว้ ลดปีกซ้าย Airplane! (1980)
Six degrees azimuth.6 องศา แนวราบ Alvin and the Chipmunks (2007)
Except the wife had diagonal cuts downward and the husband's were horizontal.เว้นแต่ของภรรยาแทงแบบทแยงลง และของสามีเป็นแบบแนวราบ #6 (2013)
Down on her, straight on him.ของเธอปักลง ของเขาแนวราบ #6 (2013)
To do the horizontal mambo.เพื่อทำแนวราบเต้นแบบจังหวะแมมโบ (การเต้นรำจังหวะเร็วแบบหนึ่งที่กำเนิดจากไฮอิติ) Sacrifice (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวราบ[X] (naēorāp) EN: horizontal ; flat   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimere(แอน' ทิเมียร์) n. ส่วนของร่างกายที่กั้นด้วยแนวราบเป็นุมุฉากกับแกนยาวของร่างกาย
dihedral(ไดฮี'ดรัล) adj. ซึ่งมี2แนวราบ
hade(เฮด) n. มุมระหว่างแนวราบตรงกับแนวเลื่อมมุมยื่น vt. ทำให้ลาดลงจากแนวตรง
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
plane(เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ
ungula(อัง'กิวละ) n. (เรขาคณิต) ส่วนของรูปกรวยหรือรูปทรงกระบอกที่อยู่ระหว่างฐานและแนวราบตัดขวาง,ฐานที่คล้ายเล็บของกลีบดอกบางชนิด pl. uungulae
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุด,กระหม่อม,ยอดศรีษะ,จุดที่รวมกัน,จุดที่ไกลสุดจากฐาน,จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes,vertices, Syn. apex
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:
x-axis(เอคซฺ'แอคซิส) n. แกนหรือเส้นแนวนอน (แกนX) ของวิชาคณิตศาสตร์ในระบบแนวราบของRene Descartes (นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส) pl. x-axes

English-Thai: Nontri Dictionary
level(n) ระดับ,พื้นราบ,ชั้น,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน
plane(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ
plane(n) เครื่องบิน,ระนาบ,ระดับชั้น,ที่ราบ,กบไสไม้,แนวราบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top