ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horizontally

HH AO2 R IH0 Z AA1 N T AH0 L IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horizontally-, *horizontally*, horizontal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horizontally[ADV] ในแนวนอน, See also: ในแนวขนาน, Ant. vertically

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
horizontally oppesed engine; boxer engine; flat engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Unless it's horizontally ## นอกจากในแนวนอน # Bad Reputation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horizontallyIt's not over until the horizontally-challenged female human being sings!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยวบ ๆ[adv.] (yūap-yūap) EN: shaking horizontally   

CMU English Pronouncing Dictionary
HORIZONTALLY    HH AO2 R IH0 Z AA1 N T AH0 L IY0
HORIZONTALLY    HH AO0 R IH0 Z AO1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horizontally    (a) hˌɒrɪzˈɒntəliː (h o2 r i z o1 n t @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Langlochstein {m}horizontally perforated block [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横に[よこに, yokoni] (adv) (1) horizontally; flat; (2) across; crossways; crosswise; sideways; abreast [Add to Longdo]
横書き[よこがき, yokogaki] (n) writing horizontally; (P) [Add to Longdo]
横銜え;横ぐわえ[よこぐわえ, yokoguwae] (adv) holding horizontally in one's mouth; holding on the side of one's mouth [Add to Longdo]
胴切り[どうぎり, dougiri] (n,vs) cutting horizontally into the torso (with a sword) [Add to Longdo]
襴;裾着[らん(襴);すそつき, ran ( ran ); susotsuki] (n) horizontally-wrapped fabric forming the bottom part of some traditional Japanese clothing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horizontally \Hor`i*zon"tal*ly\, adv.
   In a horizontal direction or position; on a level; as, moving
   horizontally.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horizontally
   adv 1: in a horizontal direction; "a gallery quite often is
       added to make use of space vertically as well as
       horizontally"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top