ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

横贯

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -横贯-, *横贯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
横贯[héng guàn, ㄏㄥˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] horizontal traverse; to cut across; to cross transversally, #39,293 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure, some of this mail has to connect with the Transcontinental.[CN] 这简道是胡闹 要把邮件送到 横贯大陆铁路列车中 The Spirit of St. Louis (1957)
- We're on a cross-county march.[CN] 我们正在演练横贯森林行军 The Jungle Book (1967)
men were already building a faster message carrier across the country: the Overland Telegraph.[CN] 在他们奔驰的同时 人们另外开始搭建... 更快速的横贯全国的 《大陆电报线路》 How the West Was Won (1962)
Taggart Transcontinental, the largest railroad in the country, was one of the few things still operating.[CN] 横贯大陆的塔格特这个圉家最大的铁路 也是少数几个在运行的事物 Atlas Shrugged: Who Is John Galt? (2014)
And so an Iron Curtain fell across Europe, an Iron Curtain dividing the free world from the slave world.[CN] 铁幕已经横贯欧洲大陆 铁幕把自由世界 The Man Nobody Knew: In Search of My Father, CIA Spymaster William Colby (2011)
It is not a lone woman's place to drive a wagon across this country.[CN] 仅一个女人不能 带着马车横贯全国。 The Homesman (2014)
Call Trans Nova back over here and have them drill another hole?[CN] 要请求横贯新星 钻新孔? Ring of Fire (2012)
Excuse me, sir. Learn the truth about Trans Nova.[CN] 真相关于横贯新星。 Ring of Fire (2012)
The great American railways were built by Chinese peasants.[CN] 横贯美国的铁路 就是由中国农民盖好的。 The Railway Man (2013)
Stony canyons provide a sanctuary for animals throughout the Middle East,[CN] 横贯中东的多石的峡谷 给像努比亚羱羊这样的动物 Sand, Wind and Stars (2013)
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an "Iron Curtain" has descended across the continent.[CN] 从波罗的海的什切青 到亚得里亚海的里雅斯特 道横贯欧洲大陆的铁幕已经拉下 The Man Nobody Knew: In Search of My Father, CIA Spymaster William Colby (2011)
Learn the truth about Trans Nova Oil.[CN] 真相关于横贯新星石油。 Ring of Fire (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top