Search result for

-calcium-

(35 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: calcium, *calcium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calcium[N] ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน สัญลักษณ์ Ca

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calcium(แคล'เซียม) n. ธาตุแคลเซี่ยม;Ca

English-Thai: Nontri Dictionary
calcium(n) ธาตุแคลเซียม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calciumแคลเซียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calciumแคลเซี่ยม [TU Subject Heading]
Calciumธาตุหินปูน,แคลเซียม,แคลเซียมในโลหิตและปัสสาวะ,หินปูน,เกลือแคลเซียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, I have to go upstairs and... take my calcium so my bones don't break into little pieces... my aspirin, so my heart doesn't clog up... my Metamucil, so I don't get colon cancer... and, of course, my estrogen to convince my body... that I'm still 23.รู้ไหม ฉันต้องขึ้นข้างบนแล้ว ต้องกินแคลเซี่ยม กระดูกฉันจะได้ไม่เปราะ Don Juan DeMarco (1994)
Beta blockers, calcium channel blockers, adrenaline injections, high-dose ibuprofen, steroids, trigger metastics, violent exercise, caffeine, acupuncture, marijuana, percodan, midrin, tenormen, sanser, homeopathics...ยาต้านเบต้า, ยาต้านแคลเซียม ยาอะดรีนาลีนอินเจคชั่น ไอบูโพรเฟนอย่างแรง สเตอรอยด์ Pi (1998)
It's a little dangerous, but it's much more effective than calcium.มันมีความเสี่ยงเล็กน้อยแต่ดีกว่าแคลเซียมมาก The Cave (2005)
It's got calcium and protein.ก็มันมีทั้งแคลเซี่ยมและโปรตีนนี่ Initial D (2005)
your blood tests show low electrolyte levels, low calcium and low vitamin D.ผลการตรวจเลือดของคุณพบว่า อิเล็กโตรไลต์อยู่ในระดับต่ำ แคลเซียมและวิตามินดีก็ต่ำ The Heart of the Matter (2007)
Arlene told me that people are less calcium-deficient than they used to be because of all the fancy coffee they drink nowadays.อาร์ลีนบอกว่าเดี๋ยวนี้ คนเป็นโรคขาดแคลเซียม เพราะว่ากินกาแฟแบบแปลกๆมากเกินไป Mine (2008)
Oh, wait a minute. What about calcium? Calcium's not a trace.โอ้ เดี๋ยวก่อน แล้วแคลเซียมล่ะ แคลเซียมยังไม่ได้หาค่า ...And the Bag's in the River (2008)
Calcium. Calcium's only 0.25 percent.แคลเซียม แคลเซียม 0.25 % เท่านั้นเองค่ะ ...And the Bag's in the River (2008)
So you're saying what? We synthesize a calcium gluconateเราจะสังเคราะห์ แคลเซียมกลูโคเนต Pilot (2008)
He has calcium deficiency.เขาขาดแคลเซี่ยม Last Resort (2008)
Drugs that block calciumยาเสพติดบล็อกแคลเซี่ยม Last Resort (2008)
Amp of calcium chloride, fast!แคลเซี่ยมครอไรน์ 1 แอม. เร็ว! Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calciumCalcium is absent from his diet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคลเซียม[N] calcium, Example: แคลเซียมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระดูก ฟัน หินอ่อน และหินปูน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลเซียม[n.] (khaēlsīem) EN: calcium   FR: calcium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALCIUM    K AE1 L S IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calcium    (n) (k a1 l s i@ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalziumboratfritte {f}calcium borate frit [Add to Longdo]
Kalziumchlorid {n} [chem.]calcium chlorid [Add to Longdo]
Kalziumhydrogenkarbonat {n} [chem.]calcium hydrogen carbonate [Add to Longdo]
Kalziumhydroxid {n} [chem.]calcium hydroxide [Add to Longdo]
Kalziumkarbonat {n} [chem.]calcium carbonate [Add to Longdo]
Kalziumoxid {n}; Kalk {m}calcium oxide [Add to Longdo]
Kalziumphosphat {n} [chem.]calcium phosphate [Add to Longdo]
Calcium (Kalzium) {n} [chem.]calcium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calcium \Cal"ci*um\ (k[a^]l"s[i^]*[u^]m), n. [NL., from L. calx,
   calcis, lime; cf F. calcium. See {Calx}.] (Chem.)
   An elementary substance; a metal which combined with oxygen
   forms lime. It is of a pale yellow color, tenacious, and
   malleable. It is a member of the alkaline earth group of
   elements. Atomic weight 40. Symbol Ca.
   [1913 Webster]
 
   Note: Calcium is widely and abundantly disseminated, as in
      its compounds calcium carbonate or limestone, calcium
      sulphate or gypsum, calcium fluoride or fluor spar,
      calcium phosphate or apatite.
      [1913 Webster]
 
   {Calcium light}, an intense light produced by the
    incandescence of a stick or ball of lime in the flame of a
    combination of oxygen and hydrogen gases, or of oxygen and
    coal gas; -- called also {Drummond light} and {lime
    light}.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calcium
   n 1: a white metallic element that burns with a brilliant light;
      the fifth most abundant element in the earth's crust; an
      important component of most plants and animals [syn:
      {calcium}, {Ca}, {atomic number 20}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 calcium [kɑlsijɵm]
   calcium
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 calcium [kalsjɔm]
   calcium
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top