ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-calamity-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: calamity, *calamity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危难[wēi nàn, ㄨㄟ ㄋㄢˋ, / ] calamity #22,349 [Add to Longdo]
劫难[jié nàn, ㄐㄧㄝˊ ㄋㄢˋ, / ] calamity #28,860 [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, ] calamity #49,105 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
calamityA calamity was avoided by sheer luck.
calamityHe prophesied that a dreadful calamity would happen.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You surely have turned calamity into victory.ฝีมือสู้รบแห่งสปาร์เทิน 300 (2006)
You've instigated this calamity by storing your blackmail materials in this bank.คุณกระตุ้นความหายนะครั้งใหญ่นี้ ด้วยการเอาของแบล็คเมล์ของคุณ ไปไว้ในธนาคารแห่งนี้ The Bank Job (2008)
Why did the calamity happen instead?ข้าปกป้องพระธรรม The Sorcerer and the White Snake (2011)
There is a calamity coming.กำลังจะมีหายนะใหญ่เกิดขึ้น Wrath of the Titans (2012)
Calamity Jane for you!Calamity Jane เพื่อนาย Hunteri Heroici (2012)
That would be a reference to Smaug the Terrible chiefest and greatest calamity of our age.- หลงใหลในวัตถุมีค่า - ข้ารู้จักมังกรหรอกน่า ข้าไม่กลัว ข้าจะสู้ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
To set upon holdings of the richest man in all the Republic is invitation for calamity and collapse.เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชายผู้ร่ำรวยที่สุด ในสาธารณรัฐ คือการต้อนรับสำหรับหายนะและความล้มเหลว Blood Brothers (2013)
I cannot endorse it. The risk for calamity is too high.ข้าไม่สามารถอนุมัติได้ ภัยพิบัติมีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่ง IV. (2014)
A three-tailed comet meant calamity for the state.หมายถึงความหายนะของรัฐ ดาวหางสี่เทลด์ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Maximilian, the future king of Bavaria, hurried to the scene of the calamity to see if he could help.แมกกษัตริย์ในอนาคตของบาวาเรีย รีบไปที่เกิดเหตุภัยพิบัติ เพื่อดูว่าเขาสามารถช่วยให้ Hiding in the Light (2014)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calamity \Ca*lam"i*ty\n.; pl. {Calamities}. [L. calamitas, akin
   to in-columis unharmed: cf. F. calamit['e]]
   1. Any great misfortune or cause of misery; -- generally
    applied to events or disasters which produce extensive
    evil, either to communities or individuals.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word calamity was first derived from calamus when
      the corn could not get out of the stalk. --Bacon.
      [1913 Webster]
 
         Strokes of calamity that scathe and scorch the
         soul.               --W. Irving.
      [1913 Webster]
 
   2. A state or time of distress or misfortune; misery.
    [1913 Webster]
 
       The deliberations of calamity are rarely wise.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Where'er I came I brought calamity.  --Tennyson.
 
   Syn: Disaster; distress; affliction; adversity; misfortune;
     unhappiness; infelicity; mishap; mischance; misery;
     evil; extremity; exigency; downfall.
 
   Usage: {Calamity}, {Disaster}, {Misfortune}, {Mishap},
      {Mischance}. Of these words, calamity is the
      strongest. It supposes a somewhat continuous state,
      produced not usually by the direct agency of man, but
      by natural causes, such as fire, flood, tempest,
      disease, etc, Disaster denotes literally ill-starred,
      and is some unforeseen and distressing event which
      comes suddenly upon us, as if from hostile planet.
      Misfortune is often due to no specific cause; it is
      simply the bad fortune of an individual; a link in the
      chain of events; an evil independent of his own
      conduct, and not to be charged as a fault. Mischance
      and mishap are misfortunes of a trivial nature,
      occurring usually to individuals. "A calamity is
      either public or private, but more frequently the
      former; a disaster is rather particular than private;
      it affects things rather than persons; journey,
      expedition, and military movements are often attended
      with disasters; misfortunes are usually personal; they
      immediately affect the interests of the individual."
      --Crabb.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calamity
   n 1: an event resulting in great loss and misfortune; "the whole
      city was affected by the irremediable calamity"; "the
      earthquake was a disaster" [syn: {calamity}, {catastrophe},
      {disaster}, {tragedy}, {cataclysm}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top