ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -殃-, *殃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[殃, yāng, ㄧㄤ] misfortune, disaster, calamity
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  央 (yāng ㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 3,562

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zāo yāng, ㄗㄠ ㄧㄤ, ] to suffer a calamity, #30,834 [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, ] calamity, #49,105 [Add to Longdo]
[zāi yāng, ㄗㄞ ㄧㄤ, / ] disaster [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because if she did, and ever made any kind of a slip, these people can play it rough.[CN] 出了一点差错 那些人就遭 Torn Curtain (1966)
- You know, you'd be doing me a big favor, Ms. Caulder, if you'd just get yourself right the hell out of my town before some innocent people get caught in your crossfire.[CN] 妳离开此镇 在妳及无辜的人之前 Hannie Caulder (1971)
He inherited his parent's syphilis.[CN] 因为他爸妈患了梅毒 他才会遭 Totsugeki! Hakata Gurentai (1978)
Well, we have to tell him the truth regardless of what happens to the furniture.[CN] 尽管家具遭 我们还是要告诉他真相 Design for Living (1933)
Would you help them? I want to take to Rome shipments of wheat[CN] 粮食匮乏异常严重 而最先遭的总是穷人 Augustine of Hippo (1972)
Devastated, humiliated, conquered[CN] 有消息说罗马遭了 Augustine of Hippo (1972)
I'll be damned...[CN] 我要遭 Pork Chop Hill (1959)
You know who'll get blamed for this?[CN] 你知道最后遭的是谁吧? Bomb (1982)
That girl is made to destroy men.[CN] 上帝创造那个女人,就是为了使男人遭 ...And God Created Woman (1956)
They're here two cars full of Germans.[CN] 尸体暴露全村都会遭 Zombie Lake (1981)
Well, just remember, while your lips are being kissed it's my reputation that's suffering.[CN] 只要记住 你的嘴唇一接吻... 我的名誉就遭 Romance on the High Seas (1948)
We'll get it.[CN] 我们会遭 The Shelter (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top