Search result for

-bravely-

(31 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bravely, *bravely*
English-Thai: Nontri Dictionary
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You fought bravely.เจ้าสู้ได้อย่างกล้าหาญ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Lily bravely keeps singing.ลิลลี่ยังร้องเพลงต่อไปอย่างกล้าหาญ All About Lily Chou-Chou (2001)
Your country turned its back on this conflict, but you have bravely volunteered to join the fight to preserve freedom.ประเทศของคุณหันหลัง ให้ความขัดแย้งคราวนี้ แต่คุณหาญกล้าอาสารบ เพื่อผดุงเสรีภาพ Flyboys (2006)
U.S. Army Sgt. Donald White, who fought bravely with the creature, and lost an arm in the process, is now undergoing treatment at a U.S. Army hospital.พลทหารของอเมริกา โดนัล ไวท์, ผู้ที่ได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอย่างกล้าหาญ, และได้สูญเสียแขนไปนั้น, ตอนนี้ได้อยู่ภายใต้การรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลทหารสหรัฐ. The Host (2006)
For General Kuribayashi... and his troops, who are fighting bravely for our country... a song will be sung by the children of Nagano... which is Kuribayashi's hometown.แด่ท่านแม่ทัพ คูริบายาชิ... และเหล่ากำลังพล ผู้ซึ่งกำลังต่อสู้ อย่างห้าวหาญ เพื่อประเทศชาติของเรา... เพลงนี้ ถูกขับร้องโดย เหล่าเยาวชนจากมณฑล นากาโนะ.. Letters from Iwo Jima (2006)
...enforcement agents have just bravely rounded up over 200 undocumented individuals as part of a coordinated nationwide sweep.เขาแก่พอที่จะเป็นพ่อของฉัน Hey, so what did you think of Rafferty's? สำหรับพนักงานต้อนรับ Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
His family was among the first to settle in Bon Temps and he bravely fought for Louisiana, in the war for Southern independence.กับเค้กจะไม่พอ คืนนี้ แขกของเราเป็นสุภาพบุรุษ Sparks Fly Out (2008)
Tell those on Earth that many people fought and died bravely.บอกคนบนโลก ว่าหลายคนต่อสู้ และตายอย่างกล้าหาญ Dead Space: Downfall (2008)
So you're bravely refusing to fight a swordsman half your age?ความกล้าหาญของท่านจะพิสูจน์ได้จากการที่ท่าน ปฎิเสธที่จะต่อสู้กับนักดาบที่อายุน้อยกว่าท่านครึ่งนึง The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Did you fight bravely?นายสู้สมความกล้าหาญมั้ย? The Breath (2009)
I always thought the clouds would disappear, if I would only stare bravely enough at them.บางทีเมฆเหล่านั้นอาจจะหายไป.. ถ้าฉันกล้าที่จะจ้องมองมันนานมากพอ The Breath (2009)
Ammonius, dead of bravely defending your faith in Christ.ทุกคนฟังให้ดี! Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bravelyAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
bravelyBravely though they fought, they were defeated.
bravelyChris brought her a present and bravely gave it to her.
bravelyHe fought bravely in behalf of a cause.
bravelyI would behave more bravely than he.
bravelyShe bore the pain bravely.
bravelyShe held her head up bravely.
bravelyThe child who was caught stealing apples bravely faced the music in accepting his punishment.
bravelyThe force held out bravely against their enemy's attacks.
bravelyThe man fought bravely but finally gave in.
bravelyThe soldier acted bravely.
bravelyThey faced the danger bravely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจอง[ADV] bravely, See also: boldly, courageously, Syn. องอาจ, กล้าหาญ, Ant. ขลาดกลัว
กล้าหาญ[ADV] bravely, See also: fearlessly, boldly, Example: เราได้พัฒนาความสามารถที่จะเผชิญความลำบากอย่างกล้าหาญ

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVELY    B R EY1 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravely    (a) (b r ei1 v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravely \Brave"ly\, adv.
   1. In a brave manner; courageously; gallantly; valiantly;
    splendidly; nobly.
    [1913 Webster]
 
   2. Finely; gaudily; gayly; showily.
    [1913 Webster]
 
       And [she] decked herself bravely to allure the eyes
       of all men that should see her.    --Judith. x.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   3. Well; thrivingly; prosperously. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bravely
   adv 1: in a courageous manner; "bravely he went into the burning
       house" [syn: {bravely}, {courageously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top