ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-archer-

AA1 R CH ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: archer, *archer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archer[N] ผู้ยิงธนู, Syn. bowman
Archer[SL] เงินจำนวนสองพันฟรัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archer(อาร์'เคอะ) n. ผู้ยิงธนู,มือธนู,ชื่อกลุ่มดาว, Syn. bowman, sign of Sagittarius)

English-Thai: Nontri Dictionary
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I couldn't help wondering, why would such an accomplished archer use such a primitive bow.ข้าอดสงสัยไม่ได้ว่า... ทำไมนักธนูผู้มีฝีมือ... ใช้ธนูที่ล้าหลังเช่นนี้ The Great Wall (2016)
By an arrow. Think this is the same archer that killed sara?ด้วยธนู คิดว่าเป็นคนเดียวกับที่ฆ่าซาร่าไหม Draw Back Your Bow (2014)
I thought Roy might have stabbed her because the trajectory wasn't consistent with that of an archer of average height.ฉันคิดว่ารอยด์อาจจะแทงเธอ เพราะเส้นโคจร มันไม่ตรงกัน ที่นักธนู ในความสูงเฉลี่ย The Climb (2014)
Are the archers in position ?เพื่อดา The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Oliver knew he was dealing with somebody more than a copycat. The other archer told me that somebody compiled the list.มือธนูอีกคนบอกกับผมว่ามีคนอื่นที่เขียนรายชื่อนั่นขุึ้นมา Arrow: Year One (2013)
When the dark archer first appeared, it seemed he was just an imitator in a different color hood.เมื่อมือธนูมืดปรากฎตัว มันเหมือนเขาต้องการเลียนแบบ ด้วยสีชุดคลุมที่ต่างออกไป Arrow: Year One (2013)
- Where's Archer now? - In jail.ตอนนี้อาร์เชอร์อยู่ที่ไหน/ ในเรือนจำ Sister's Keeper (2013)
Archer Petit was nowhere near Angela Nix on the night she disappeared.อาร์เชอร์ เปอร์ตีต์อยู่ที่ไหนซักแห่งใกล้กับแองเจลา นิกซ์ ในคืนที่เธอหายไป Sister's Keeper (2013)
Why didn't you speak up about Archer Petit?ทำไมคุณถึงไม่พูดถึงอาร์เชอร์ เปอร์ตีต์ Sister's Keeper (2013)
Archer Petit. Born in Brooklyn. Age 36.อาร์เชอร์ เปอร์ตีต์/ เกิดที่บรูคลิน อายุ 36ปี Sister's Keeper (2013)
Shots were fired at Archer Plaza by an unseen sniper at 12:27 p.m.นี่คือสิ่งที่เรารู้ มีการยิงที่อาร์เชอร์พลาซ่า โดยมือปืนนิรนาม เวลา 12.27 น. ... Final Shot (2013)
Continuing our breaking story now at Archer Plaza, first responders...มาเกาะติดข่าวด่วนที่อาร์เชอร์พลาซ่ากันต่อค่ะ เจ้าหน้าที่ที่มาถึง... Final Shot (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขมัง[n.] (khamang) EN: archer   
ขมังธนู[n. exp.] (khamang thanū) EN: archer   FR: archer [m]
นายขมังธนู[n. exp.] (nāi khamang thanū) EN: archer   FR: archer [m]
นักยิงธนู[n.] (nak ying thanū) EN: archer   FR: archer [m]
ผู้ยิงธนู [n.] (phū ying thanū) EN: archer   FR: archer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHER    AA1 R CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archer    (n) ˈaːtʃər (aa1 ch @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弓箭手[gōng jiàn shǒu, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄡˇ, ] archer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archerfrankolin {m} [ornith.]Archer's Greywing Francolin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archer \Arch"er\, n. [archier, F. archer, LL. arcarius, fr. L.
   arcus bow. See {Arc}, {Arch}, n.]
   A bowman, one skilled in the use of the bow and arrow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archer
   n 1: a person who is expert in the use of a bow and arrow [syn:
      {archer}, {bowman}]
   2: (astrology) a person who is born while the sun is in
     Sagittarius [syn: {Sagittarius}, {Archer}]
   3: the ninth sign of the zodiac; the sun is in this sign from
     about November 22 to December 21 [syn: {Sagittarius},
     {Sagittarius the Archer}, {Archer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top