ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bowman

B OW1 M AH0 N   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bowman-, *bowman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bowman[N] นักยิงธนู, Syn. archer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bowman(โบ'เมิน) n. นายธนู,นายขมังธนู,สมอหัวเรือ
crossbowman(ครอสโบ'เมิน) n. ทหารหรือนายพรานหน้าไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
bowman(n) นายขมังธนู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bowman's capsuleโบว์แมนแคปซูล, ส่วนหนึ่งของหน่วยไตมีลักษณะเป็นกระเปาะกลมประกอบด้วยผนัง 2 ชั้น ภายในมีโกลเมอรูลัสหรือ กลุ่มหลอดเลือดฝอย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bowman was the last one aboard.โบว์แมนเป็นคนสุดท้ายบนเรือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Bowman said he ejected those who died in hibernation.โบว์แมนรายงานว่าเขาถูกขับ ออกมา ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่เสียชีวิต ในการจำศีล 2010: The Year We Make Contact (1984)
-Maybe Bowman got...บางที โบแมน การจัดการที่จะ ได้รับกลับมา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Whatever secrets Bowman had, he took with him.โบว์แมนมีเขาเอากับเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
I remember Dave Bowman and everything about him.ฉันจำได้ว่าเดฟโบว์แมน และทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
All Dave Bowman really was is still a part of me.ทั้งหมดเดฟโบว์แมนจริงๆ ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Do you recall Dave Bowman and Frank Poole leaving the Discovery?คุณจำได้เดฟโบว์แมนและ แฟรงก์พูลออกจากดิสคัเฟอรี หรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
So as the function of the command crew, Bowman and Poole, was to get Discovery to its destination, it was decided that they should not be informed.โบว์แมนและพูลคือการ ได้รับดิสคัเฟอรี ไปยังปลายทาง มันก็ตัดสินใจที่พวกเขาไม่ควร ได้รับการแจ้ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
He was given full knowledge of the true objective and instructed not to reveal anything to Bowman or Poole.เขาได้รับความรู้อย่างเต็ม รูปแบบจากของจริง วัตถุประสงค์และสั่งไม่เปิดเผย อะไรที่จะยิงธนูหรือพูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
We have here Mrs. Jessie Bowman, age 77.เรามีที่นี่นางเจสซีโบว์แมนอายุ 2010: The Year We Make Contact (1984)
"I was David Bowman."ฉันคือเดวิดโบว์แมน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Is Deputy Director Bowman in here?ผู้แทนผู้บัญชาการ โบวแมน อยู่ที่นี่รึเปล่า Live Free or Die Hard (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOWMAN    B OW1 M AH0 N
BOWMAN'S    B OW1 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bowman    (n) bˈoumən (b ou1 m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
射手[shè shǒu, ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ, ] bowman, #2,392 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーマン嚢[ボーマンのう, bo-man nou] (n) Bowman's capsule [Add to Longdo]
射手[いて;しゃしゅ, ite ; shashu] (n) archer; shooter; bowman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bowman \Bow"man\, n. (Naut.)
   The man who rows the foremost oar in a boat; the bow oar.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bowman \Bow"man\, n.; pl. {Bowmen}.
   A man who uses a bow; an archer.
   [1913 Webster]
 
      The whole city shall flee for the noise of the horsemen
      and bowmen.               --Jer. iv. 29.
   [1913 Webster]
 
   {Bowman's root}. (Bot.) See {Indian physic}, under {Indian}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bowman
   n 1: a person who is expert in the use of a bow and arrow [syn:
      {archer}, {bowman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top