Search result for

*archer*

(220 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: archer, -archer-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archer[N] ผู้ยิงธนู, Syn. bowman
Archer[SL] เงินจำนวนสองพันฟรัง
archery[N] กลุ่มพลธนู
archery[N] การยิงธนู
archery[N] อุปกรณ์การยิงธนู
marcher[N] ผู้เดินแถว
researcher[N] นักวิจัย, See also: นักค้นคว้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archer(อาร์'เคอะ) n. ผู้ยิงธนู,มือธนู,ชื่อกลุ่มดาว, Syn. bowman, sign of Sagittarius)
archery(อาร์'ชะรี) n. การยิงธนู,กลุ่มพลธนูอุปกรณ์การยิงธนู
marcher(มาร์ช'เชอะ) n. ผู้เดินแถว,ผู้เดินขบวน

English-Thai: Nontri Dictionary
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
archery(n) การยิงธนู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Researcherนักวิจัย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Archeryการยิงธนู [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
researchers tend to used[ Researchers tend to used] (adj )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Archer.ArcherThe Honeymooners (2013)
Mastering archery takes one man but politics take many menเป้าหมายของลูกธนูคือปัจเจกชน แต่นโยบายของฝ่าบาทใช้กับมหาชน Portrait of a Beauty (2008)
- He's coming this way! - He won't get far. Archers!ยิงไป Kung Fu Panda (2008)
Archers!เตรียมธนู! Outlander (2008)
Archers!พลธนู! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Archers to the ready!พลธนู... เตรียมพร้อม! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
And Jim Reston, one of my researchers.นี่คือ จิม เรสตัน, ทีมค้นคว้าของผม Frost/Nixon (2008)
No, but one of my researchers found it in Washington where it's available to anyone who consults the records.ไม่เลย แต่ทีมงานค้นคว้าผมคนหนึ่ง เขาเจอมันในวอร์ชิงตัน ในที่ซึ่งเปิดให้ทุกคนเข้าไป ค้นคว้าหาบันทึกได้ Frost/Nixon (2008)
Researchers at the fragrance lab down there, when they're not dealing ecstasy.นักวิจัยเรื่องกลิ่นที่ทำงานในห้องแล็บข้างล่าง ...ตอนที่พวกเขาไม่ได้อัพยานะ Duplicity (2009)
The firm is obligated to maintain its client's confidentiality, even from the researchers.บริษัทมีพันธะในการรักษาความลับของลูกค้า แม้แต่กับผู้วิเคราะห์ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
But I can guarantee you it has nothing to do with the fact that you're the most attractive researcher I have ever worked with.แต่ผมรับประกันใด้ว่า มันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับความจริงที่ว่า คุณเป็นนักวิเคราะห์ที่มีเสน่ห์ที่สุดเท่าที่ผมเคยทำงานด้วย Ninja Assassin (2009)
Forensic researcher.นักวิเคราะห์พยานหลักฐาน Ninja Assassin (2009)
I'm just a forensic researcher.ฉันเป็นแค่นักวิเคราะห์หลักฐานเท่านั้น . Ninja Assassin (2009)
Mr. archer and miss welland.คุณอาร์เชอร์ และ คุณเวลแลนด์ The Age of Dissonance (2009)
Six or seven days passed, and archer heard nothing from madam olenska.ผ่านไปแล้ว6-7วัน และอาร์เชอร์ไม่ได้ข่าวจากนางโอเลนสกาเลย The Age of Dissonance (2009)
Then one day, the newland archers received an invitationแล้ววันหนึ่ง นิวแลนด์ อาร์เชอร์สก็ได้รับคำเชิญ The Age of Dissonance (2009)
I don't know, Newland Archer. Try to rack your brain a little.ไม่รู้สินะ Newland Archer แค่อยากทำให้สมองกระเทือนซักนิดนึงน่ะ The Grandfather (2009)
She's crazy! Come on, Mr. Archer, we gotta get out of here!เธอบ้าไปแล้ว! Adam Raised a Cain (2009)
- Gary archer of Land East Air.แกรี่ อาร์เชอร์ จากแลนด์ อีสต์ แอร์ In Plane Sight (2009)
Mr. Archer, you have legal right to the jet, but you should have come to us first.คุณอาร์เชอร์ คุณมีสิทธิ์ตากกฎหมาย ในเครื่องบินลำนี้ แต่คุณควรมาติดต่อกับเราก่อน In Plane Sight (2009)
So if Gary Archer didn't hire that first repo man, who did?ถ้าแกรี่ อาร์เชอร์ไม่ได้จ้าง ตัวแทนยึดทรัพย์คนแรก ใครทำ? In Plane Sight (2009)
Carlos Guzman... and Gary Archer.คาร์ลอส กูซแมน... และแกรี่ อาร์เชอร์ In Plane Sight (2009)
No wonder Gary Archer wanted his plane back.ไม่แปลกใจเลยที่แกรี่ อาร์เชอร์ อยากได้เครื่องบินของเขาคืน In Plane Sight (2009)
Do you wear contacts, Mr. Archer?คุณใส่คอนแทค เลนส์เหรอ คุณอาร์เชอร์? In Plane Sight (2009)
There is a researcher in Seattle who has worked on several prototypes like it.มีนักวิจัยคนหนึ่ง ในเมืองซีแอตเติล คนที่ทำงานอยู่กับ อุปกรณ์ต้นแบบหลายๆอย่างคล้ายกันนี้ Dream Logic (2009)
This is the beginning of a 2600-year journey we're going to take together from the ancient Greeks through Isaac Newton to Niels Bohr to Erwin Schrödinger to the Dutch researchers that Leonard is currently ripping off.งานของเลียวนาร์ดไหม นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ การเดินทางกว่า 2600 ปี ซึ่งเรากำลังจะเริ่ม The Gorilla Experiment (2009)
I need a researcher. Not some jarhead dropout.ฉันต้องการนักวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ทหารสอบตก Avatar (2009)
So, I tested it on admiral Archer's prize beagle.เลยทดลองกับหมาบีเกิ้ลของนายพลอาเชอร์ Star Trek (2009)
No, this guy makes William Tell look like a summer-camp archery coach.คนร้าย ทำให้ วิลเลียม เทล ดูเป็นแค่ครูสอนยินธนู ให้เด็กๆเลย Disciple (2010)
I'm starting to think our favorite archer isn't all green.ฉันเพิ่งคิดออกว่า /Nเจ้ามือธนูของเราไม่ได้แต่งตัวชุดเขียวทั้งชุด Disciple (2010)
There's a secret Celtic society founded by apprentices and master archers.There's a secret Celtic society founded by apprentices and master archers. Disciple (2010)
and when you see her dead body, the dark archer in you wll rise up, and you will hunt me down and take vengeance.และเมื่อแกเห็น ร่างไร้วิญญาณของเธอ ด้านมืดที่อยู่ข้างใน จะถูกปลุกขึ้น และแกจะฆ่าฉัน เพื่อแก้แค้น Disciple (2010)
I was trying to get more information on dark archer.ที่โรงพยายาบาล ลูอิส ผมพยายามหาข้อมูล มือธนูที่ยิงคุณ Disciple (2010)
I use to train with the emerald archer.ว่าฉันเคยฝึกกับ นักธนูตัวเขียว Disciple (2010)
I see the welsh archers have moved into their flanking position.ผมเข้าใจว่าพลธนูชาวเวลส์ ควรเคลื่อนทัพ เข้าไปตีขนาบข้าง ดั่งที่พระเจ้าเฮนรี่ มีพระราชบัญชาแล้วหรือยัง? Revelation Zero: Part 1 (2010)
Like genene jones and Amy Archer.เหมือนกับจีนีน โจนส์กับเอมี่ อาร์คเชอร์ The Uncanny Valley (2010)
Here we have a highly gifted researcher in the field of particle physics whose work has brought him to the precipice of forever changing mankind's understanding of the universe.นี่เป็นนักค้นคว้าที่มีพรสวรรค์สูง ในสาขาฟิสิกส์อนุภาค ซึ่งผลงานทำให้เขาเปลี่ยน The Large Hadron Collision (2010)
Mom dreamed of becoming a promising researcher in electrical engineering.แม่ฝันอยากจะเป็นนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า Confessions (2010)
Mom threw away her career as a researcher, and cast aside a shining future.แม่ยอมเลิกอาชีพนักวิจัยและยอมทิ้งอนาคตสดใส Confessions (2010)
And Mom decided to go back to her dream of being a researcher.แล้วแม่ก็ตัดสินใจจะกลับไปทำตามฝันที่จะเป็นนักวิจััย Confessions (2010)
Researchers can be ruthless.พวกนักวิจัยก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
As a researcher, an anthropologist.ในฐานะนักวิจัย นักมานุษยวิทยา The Boy with the Answer (2010)
Would you sacrifice your sanity to save the archer?เธอจะยอมเสียสติ Lazarus (2010)
A connection of mine, who has toyed with him gave me evidence that the Archer is really a certain depraved playboy.สายของฉันที่เป็นของเล่นของเขา ให้หลักฐานว่า คนนั้น คือคนที่เป็นเพล์บอย Supergirl (2010)
What inspired you to become the masked archer?อะไรดลใจให้คุนกลายเป็น หน้ากากธนู Supergirl (2010)
This is Dorris archer, she's the third woman to go missingนี่คือ ดอริส อาร์ชเชอร์ เธอเป็นหญิงคนที่สามที่หายไป The Internet Is Forever (2010)
Dorris archer had a home security system installed,ดอริส อาร์ชเชอร์ มีระบบป้องกันภัยบ้านติดตั้งอยู่ The Internet Is Forever (2010)
Looks like one of the proxy servers archived What he was streaming on the night of Dorris archer's disappearance.ดูเหมือนคลังเก็บของพร๊อกซี่ เซิร์ฟเวอร์อันนึง เขากำลังส่งภาพสดคืนที่ ดอริส อาร์ชเชอร์หายไป The Internet Is Forever (2010)
It's Dorris archer...นั่นดอริส อาร์ชเชอร์... The Internet Is Forever (2010)
In the cooler but no less scenic city of Geneva, Switzerland, researchers are peering through the most advanced scientific microscope in human history -- the LHC, or Large Hadron Collider.ที่จะผูกทุกอย่างร่วมกัน ศูนย์กลางของการ กระทำในการล่าฮิกส์ เป็นครึ่งหนึ่งทั่วโลกจาก ชายหาดของการ์เร็ต Is There a Creator? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archerIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.
archerOctal paid a large grant for the researchers to study the marker.
archerResearchers announce method of circumventing Windows Vista security features.
archerResearchers at the Gorilla Foundation have to spell out words like c-a-n-d-y and g-u-m when Koko is nearby.
archerResearchers Identify New Receptor Complex in Brain.
archerThe researcher suggested promising directions for treating the cancer.
archerThe sudden increase of ultraviolet rays made the researchers believe in the existence of ozone holes.
archerTwo of my friends are researchers; one is a linguist, the other a chemist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้วิจัย[N] researcher, Syn. นักวิจัย, Example: ในการศึกษาวิจัยทางภาษาศาสตร์ ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ด้วย, Thai definition: บุคคลที่ทำการศึกษา ค้นคว้าทดลองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นักค้นคว้า[N] researcher, Syn. นักวิจัย, Example: บรรดานักค้นคว้าและวิจัยพยายามค้นหาวิธีการเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ว่องไวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น, Thai definition: ผู้ที่สืบสาวหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
ผู้ค้นคว้า[N] researcher, Example: สรรพคุณของพืชชนิดนี้เป็นที่ยอมรับของผู้ค้นคว้าเพียงบางกลุ่มเท่านั้นว่าใช้รักษาโรคเอดส์ได้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่สืบสาวหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
กระบวนแห่[N] procession, See also: cortege, parade, contingents of marchers, Syn. ขบวนแห่, Example: กระบวนแห่นาคยาวเต็มถนนจนการจราจรติดขัด, Count unit: กระบวน, ขบวน
ธนุรเวท[N] science or art of archery, Syn. วิชายิงธนู, ธนู, ธวิทยา, Notes: (สันสกฤต)
ธนุรเวท[N] science or art of archery, Syn. วิชายิงธนู, Notes: (สันสกฤต)
ธนูศิลป์[N] art of archery, Thai definition: การฝึกหัดยิงธนู, Notes: (สันสกฤต)
นักวิจัย[N] researcher, Example: จำนวนของนักวิจัยในประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในระดับสูงสุด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชำนาญการในการทำวิจัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace   FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดิน[v.] (doēn) EN: work ; run ; go ; function   FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
เดินพรวด ๆ[v. exp.] (doēn phrūat-phrūat) FR: marcher à grandes enjambées
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR: démarcher
เดินตาม[v. exp.] (doēntām) EN: walk behind ; follow   FR: suivre ; marcher derrière
เดินเท้า[v. exp.] (doēn thāo) EN: go on foot   FR: aller à pied ; marcher
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เดินตรงไป[v. exp.] (doēn trong pai) EN: go straight ahead ; walk straight on ; keep straight on   FR: aller tout droit ; marcher tout droit
เดินย่อตัว[v. exp.] (doēn yø tūa) EN: walk stoopingly   FR: marcher le dos courbé
เจริญรอยตาม[v. exp.] (jaroēnrøi tām) EN: follow in the footsteps of   FR: marcher sur les traces (de)
การยิงธนู[n. exp.] (kān ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
แข่งขันยิงธนู[n. exp.] (khaengkhan ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
ขมัง[n.] (khamang) EN: archer   
ขมังธนู[n. exp.] (khamang thanū) EN: archer   FR: archer [m]
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours   FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
กีฬายิงธนู[n. exp.] (kīlā ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
กระบวนแห่[n.] (krabūanhaē) EN: procession ; cortege ; parade ; contingents of marchers   
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
ลุย[v.] (lui) EN: ford ; wade trough   FR: patauger ; marcher dans l'eau
นายขมังธนู[n. exp.] (nāi khamang thanū) EN: archer   FR: archer [m]
นักวิจัย[n.] (nakwijai) EN: researcher   FR: chercheur [m]
นักยิงธนู[n.] (nak ying thanū) EN: archer   FR: archer [m]
ผู้คนคว้า[n.] (phūkhonkhwā) EN: researcher   
ผู้ยิงธนู [n.] (phū ying thanū) EN: archer   FR: archer [m]
ซอยเท้า[v. exp.] (søi thāo) EN: tap with the feet ; take short steps ; mark time   FR: marcher à petits pas
ท่าเดิน[n.] (thādoēn) EN: gait   FR: allure [f] ; démarche [f] ; manière de marcher [f] ; manière d'aller [f] ; pas [m] ; marche [f] ; train [m] (vx)
ทำงาน[v.] (thamngān) EN: work   FR: fonctionner ; marcher
ธนูศิลป์ [n.] (thanūsin) EN: art of archery   
ธนูศิลป[n.] (thanūsinlapa = thanūsin) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
วิชายิงธนู[n. exp.] (wichā ying thanū) EN: science of archery ; art of archery ; archery   FR: archerie [f]
เย้า[v.] (yao) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib   FR: taquiner ; faire marcher
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample   FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
หยอก [v.] (yøk) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of   FR: taquiner ; faire marcher
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly   FR: marcher sur la pointe des pieds

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHER    AA1 R CH ER0
PARCHER    P AA1 R CH ER0
MARCHER    M AA1 R CH ER0
KARCHER    K AA1 R CH ER0
ARCHERY    AA1 R CH ER0 IY0
ARCHERD    AA1 R K ER0 D
SEARCHER    S ER1 CH ER0
STARCHER    S T AA1 R CH ER0
ARCHER'S    AA1 R CH ER0 Z
MARCHERS    M AA1 R CH ER0 Z
SEARCHERS    S ER1 CH ER0 Z
RESEARCHER    R IY1 S ER0 CH ER0
RESEARCHERS    R IY1 S ER0 CH ER0 Z
RESEARCHERS'    R IY1 S ER0 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archer    (n) (aa1 ch @ r)
archers    (n) (aa1 ch @ z)
archery    (n) (aa1 ch @ r ii)
marcher    (n) (m aa1 ch @ r)
marchers    (n) (m aa1 ch @ z)
searcher    (n) (s @@1 ch @ r)
searchers    (n) (s @@1 ch @ z)
researcher    (n) (r i1 s @@1 ch @ r)
researchers    (n) (r i1 s @@1 ch @ z)
hunger-marcher    (n) - (h uh1 ng g @ - m aa2 ch @ r)
hunger-marchers    (n) - (h uh1 ng g @ - m aa2 ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogenschießen {n}archery [Add to Longdo]
Bogenschütze {m}; Schütze {m}archer; bow hunter; bowman [Add to Longdo]
Forscher {m}; Forscherin {f}; Wissenschaftler {m}; Wissenschaftlerin {f} | Forscher {pl}researcher; research scientist | researchers [Add to Longdo]
Gastwissenschaftler {m}guest researcher [Add to Longdo]
Marktforscher {m}market-researcher [Add to Longdo]
Rechercheur {m}researcher [Add to Longdo]
Romanist {m}; Romanistin {f}teacher (researcher) of Romance languages and Literature [Add to Longdo]
Schnarcher {m}snorer [Add to Longdo]
Sucher {m} | Sucher {pl}searcher | searchers [Add to Longdo]
Walforscher {m}; Cetologe {m}whale researcher; cetologist [Add to Longdo]
Archerfrankolin {m} [ornith.]Archer's Greywing Francolin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า , See also: S. aller à pied,

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
アーチェリー(P);アーチェリ[, a-chieri-(P); a-chieri] (n) archery; (P) [Add to Longdo]
アーチャー;アーチャ[, a-cha-; a-cha] (n) archer [Add to Longdo]
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
サーチャー[, sa-cha-] (n) searcher [Add to Longdo]
フィールドアーチェリー[, fi-rudoa-chieri-] (n) field archery [Add to Longdo]
ポストドク;ポストドクター[, posutodoku ; posutodokuta-] (n) post-doc; post-doctoral researcher [Add to Longdo]
ライディングアーチェリー[, raideingua-chieri-] (n) riding archery [Add to Longdo]
引き手[ひきで, hikide] (n) (See 押し手) (in archery) right hand [Add to Longdo]
遠矢[とおや, tooya] (n) long-distance arrow (archery) [Add to Longdo]
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship [Add to Longdo]
騎射[きしゃ, kisha] (n,vs) shooting on horseback; equestrian archery [Add to Longdo]
騎射宮[きしゃきゅう, kishakyuu] (n) (obsc) (See 人馬宮) Sagittarius (9th zodiacal sign); the Archer [Add to Longdo]
客員研究員[きゃくいんけんきゅういん, kyakuinkenkyuuin] (n) visiting researcher [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet) [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) (ゆ is usu. a prefix) bow (and arrow); (2) archery; (3) bow (for a violin, etc.); (P) [Add to Longdo]
弓具[きゅうぐ, kyuugu] (n) things used in archery [Add to Longdo]
弓懸け;弓懸;弓掛け;弽(oK);韘(oK)[ゆがけ, yugake] (n) archer's glove (with a groove for pulling the string) [Add to Longdo]
弓術[きゅうじゅつ, kyuujutsu] (n,adj-no) (Japanese) archery [Add to Longdo]
弓場[ゆみば, yumiba] (n) (See 矢場・やにわ) archery ground; archery gallery [Add to Longdo]
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families)) [Add to Longdo]
弓道[きゅうどう, kyuudou] (n) (Japanese) archery; (P) [Add to Longdo]
弓馬[きゅうば, kyuuba] (n) archery and horsemanship [Add to Longdo]
弓馬槍剣[きゅうばそうけん, kyuubasouken] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general [Add to Longdo]
弓馬刀槍[きゅうばとうそう, kyuubatousou] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general [Add to Longdo]
弓籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] (n) {comp} searcher; person using a search engine [Add to Longdo]
研究員[けんきゅういん, kenkyuuin] (n) researcher; lab worker; (P) [Add to Longdo]
研究家[けんきゅうか, kenkyuuka] (n) researcher; student (of); (P) [Add to Longdo]
研究者[けんきゅうしゃ, kenkyuusha] (n) researcher; (P) [Add to Longdo]
残心[ざんしん, zanshin] (n) follow-through (e.g. in archery) [Add to Longdo]
実験者[じっけんしゃ, jikkensha] (n) experimenter; researcher [Add to Longdo]
[しゃ, sha] (n) (1) (See 弓術) archery; (2) mapping; (3) {math} map; morphism; arrow [Add to Longdo]
射儀[しゃぎ, shagi] (n) archery ceremony; ceremony related to archery [Add to Longdo]
射芸;射藝[しゃげい, shagei] (n) (See 弓術) archery [Add to Longdo]
射手[いて;しゃしゅ, ite ; shashu] (n) archer; shooter; bowman [Add to Longdo]
射手座;いて座[いてざ, iteza] (n) Sagittarius; the Archer (constellation) [Add to Longdo]
射術[しゃじゅつ, shajutsu] (n) (See 弓術,射芸) archery [Add to Longdo]
射場[しゃじょう, shajou] (n) rifle or shooting range; archery range or ground [Add to Longdo]
射法[しゃほう, shahou] (n) archery [Add to Longdo]
射籠手[いごて, igote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
手纏;環;鐶[たまき, tamaki] (n) (1) (arch) bracelet (made of stringed jewels or bells and worn at the elbow); (2) bracer (for the elbow of an archer) [Add to Longdo]
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies [Add to Longdo]
小笠原流[おがさわらりゅう, ogasawararyuu] (n) (1) (col) Ogasawara-ryu (school of etiquette); (2) punctilious etiquette; (3) Ogasawara-ryu (school of archery, inc. horseback archery); (4) Ogasawara-ryu (school of military strategy) [Add to Longdo]
人馬宮[じんばきゅう, jinbakyuu] (n) Sagittarius (9th zodiacal sign); the Archer [Add to Longdo]
探求者[たんきゅうしゃ, tankyuusha] (n) searcher; pursuer [Add to Longdo]
探究者[たんきゅうしゃ, tankyuusha] (n) investigator; researcher [Add to Longdo]
通し矢[とおしや, tooshiya] (n) long-range archery [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
研究员[yán jiū yuán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˊ, / ] researcher, #7,391 [Add to Longdo]
研究者[yán jiū zhě, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄜˇ, ] investigator; researcher, #13,720 [Add to Longdo]
射箭[shè jiàn, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, ] archery, #26,927 [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] target in archery, #27,031 [Add to Longdo]
骑射[qí shè, ㄑㄧˊ ㄕㄜˋ, / ] equestrian archery; riding and shooting, #53,967 [Add to Longdo]
羿[yì, ㄧˋ, 羿] name of a famous archer; surname Yi, #65,637 [Add to Longdo]
六艺[liù yì, ㄌㄧㄡˋ ㄧˋ, / ] the Confucian Six Arts - namely rites or etiquette 禮|礼 (禮儀|礼仪), music 樂|乐 (音樂|音乐), archery 射 (射箭), charioteering 御 (駕車|驾车), calligraphy or literacy T書|书 (識字|识字), mathematics or reckoning 數|数 (計算|计算), #78,010 [Add to Longdo]
弩兵[nǔ bīng, ㄋㄨˇ ㄅㄧㄥ, ] archer; infantry armed with crossbow, #100,771 [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, ] archer's thumb ring, #389,115 [Add to Longdo]
研修员[yán xiū yuán, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄡ ㄩㄢˊ, / ] research worker; researcher, #611,798 [Add to Longdo]
弓箭手[gōng jiàn shǒu, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄡˇ, ] archer [Add to Longdo]
科研人员[kē yán rén yuán, ㄎㄜ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] (scientific) researcher [Add to Longdo]
[gōu, ㄍㄡ, ] archer's arm guard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Archer \Arch"er\, n. [archier, F. archer, LL. arcarius, fr. L.
     arcus bow. See {Arc}, {Arch}, n.]
     A bowman, one skilled in the use of the bow and arrow.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top