ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-admonish-

AE0 D M AA1 N IH0 SH   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: admonish, *admonish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admonish[VT] แนะนำ, See also: ตักเตือน, เตือน, Syn. advise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admonish(แอดมอน' นิช) vt. ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม. -admonishment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admonishHe admonished his son for being lazy.
admonishHe admonished them for being noisy.
admonishI admonished him against smoking for the sake of his health.
admonishI admonished him of the danger.
admonishI was admonished against being late.
admonishShe admonished me that I should consult a doctor.
admonishShe admonished the child to be more careful.
admonishThe police admonished him to drive more slowly.
admonishThe teacher admonished his pupils for carelessness.
admonishThe teacher admonished us that we should be silent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งเสีย[V] admonish, See also: exhort, urge, advise, Syn. เตือน, กำชับ, Example: แม่สั่งเสียลูกๆ ให้ดูแลสวนให้ดีในระหว่างที่แม่ไม่อยู่, Thai definition: บอกให้เข้าใจ
ติง[V] admonish, See also: expostulate, remonstrate, object, protest, Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย, Thai definition: ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่ากล่าว[v.] (wāklāo) EN: admonish   FR: réprimander ; admonester

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMONISH AE0 D M AA1 N IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admonish (v) ˈədmˈɒnɪʃ (@1 d m o1 n i sh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admonish \Ad*mon"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Admonished}; p. pr.
   & vb. n. {Admonishing}.] [OE. amonesten, OF. amonester, F.
   admonester, fr. a supposed LL. admonesstrare, fr. L. admonere
   to remind, warn; ad + monere to warn. See {Monition}.]
   1. To warn or notify of a fault; to reprove gently or kindly,
    but seriously; to exhort. "Admonish him as a brother." --2
    Thess. iii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. To counsel against wrong practices; to cation or advise;
    to warn against danger or an offense; -- followed by of,
    against, or a subordinate clause.
    [1913 Webster]
 
       Admonishing one another in psalms and hymns. --Col.
                          iii. 16.
    [1913 Webster]
 
       I warned thee, I admonished thee, foretold
       The danger, and the lurking enemy.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To instruct or direct; to inform; to notify.
    [1913 Webster]
 
       Moses was admonished of God, when he was about to
       make the tabernacle.         --Heb. viii.
                          5.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admonish
   v 1: admonish or counsel in terms of someone's behavior; "I
      warned him not to go too far"; "I warn you against false
      assumptions"; "She warned him to be quiet" [syn: {warn},
      {discourage}, {admonish}, {monish}]
   2: warn strongly; put on guard [syn: {caution}, {admonish},
     {monish}]
   3: take to task; "He admonished the child for his bad behavior"
     [syn: {admonish}, {reprove}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top