ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-謹-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *謹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[謹, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] prudent, cautious, attentive
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 6,873

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] cautious, #13,573 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pretty sure the only reason Hannah got suspended was because of Alex.[JA] ハンナの慎処分も アレックスのせいです Care (2016)
Scrupulously?[CN] 小心 La Poison (1951)
- What are you saying? Anyway, I'm happy for you.[CN] 你的話太不嚴 Tristana (1970)
Contemplate what you've done.[JA] 慎だ 反省しろ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
But, respectfully, there must be multitudes there[JA] はい しかし んで そこには沢山の人がいるはずです Silence (2016)
Who cares about decent? The game, Mrs. Hudson, is on![JA] 不慎が何だって言うんだ ゲームが始まったのに The Abominable Bride (2016)
Religion hasn't made him tense and disciplined.[CN] 宗教并沒有講他成為過度緊張又嚴的人 The Nun's Story (1959)
I've been careful.[CN] 我一直很慎的. Grand Hotel (1932)
Apparently Hannah Wyland was helping her, but that didn't end well.[JA] ハンナが 手を貸してたけど― 彼女は慎処分に Care (2016)
Hannah Wyland has been suspended. She's been punished enough.[JA] ハンナは慎処分になった 十分罰を受けたわ Clue (2016)
The knife on the table, the soup tureen at the head, the jealousy scene before, everything was done.[CN] 刀在桌子上 湯碗朝我頭扔過來 預先準備好的嫉妒場景 我小心慎地完成了這些事 La Poison (1951)
She's dead.[JA] 〈不慎だ〉 Episode #1.9 (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top