ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谨记

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谨记-, *谨记*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谨记[jǐn jì, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˋ, / ] to remember with reverence; to bear in mind; to keep in mind, #28,948 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll remember this by heart, teacher.[CN] 关于老师所指导的这一点 我会谨记在心头 The Great White Tower (1966)
Then you'll remember it. Your predecessor did not.[CN] 谨记在心 你之前那位就忘了 Gaslight (1944)
words I would never forget.[CN] 我永远谨记在心 The Joy Luck Club (1993)
♪ Remember I'll always be true ♪[CN] 谨记我心永远真 A Hard Day's Night (1964)
I'll remember.[CN] 弟子谨记 The Shaolin Temple (1982)
That Lilli and Richard love one another, and take care of one another and keep up with their lessons and be prepared for the ship when it comes.[CN] 莉莉跟理查会相亲相爱 彼此照顾... 谨记所有的教诲 准备好迎接来救他们的船只 "阿门" Return to the Blue Lagoon (1991)
I Iook forward to seeing you next week. And remember...[CN] 期待下周跟各位再见 现在请谨记 Sophie's Choice (1982)
Only the sacrament of marriage will contain it. Remember that.[CN] 只有正式的结婚才能控制它 要谨记呀! Doctor Zhivago (1965)
I memorised every line, every curve.[CN] 我谨记着每一条线... 每一条曲线 The Terminator (1984)
In any case, try to remember.[CN] 只要你谨记在心中 Cleopatra (1963)
But now all of us must behave as if the life of every fighting man depended upon what we're doing.[CN] 现在 我们都要谨记 自己的行动关乎... 每一个战士的生命 Senso (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top