ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*turf*

T ER1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: turf, -turf-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turf(n) สนามหญ้า
turf(n) หญ้าเทียม
turf(n) พื้นที่, Syn. territory
turf(vt) คลุมด้วยหญ้า
turf(vt) บังคับให้ออกไป (คำสแลง)
turf(vt) ฆ่า (คำสแลง), Syn. kill
turfy(adj) เกี่ยวกับสนามหญ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turf(เทิร์ฟ) n. สนามหญ้า,ชั้นดินที่มีหญ้าติด,ก้อนถ่านหินชนิดร่วน,เขตอิท-ธิพลของอันธพาล, -Phr. (the turf ทางวิ่งของม้าแข่ง การแข่งม้า กีฬาแข่งม้า) vt. ปกคลุมด้วยสนามหญ้า., See also: turfless adj. pl. turfs, turves

English-Thai: Nontri Dictionary
turf(n) สนามหญ้า,สนามแข่งม้า,การแข่งม้า,หญ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turf managementการจัดการสนามหญ้า [TU Subject Heading]
Turfgrassesหญ้าปลูกทำสนาม [TU Subject Heading]
Turfgrasses industryอุตสาหกรรมหญ้าปลูกทำสนาม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
astroturf(n) หญ้าเทียม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนาม(n) yard, See also: lawn, turf, field, ground, playground, Example: โต๊ะวางของขายลุกลามจากทางเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ของสนาม, Count Unit: สนาม, แห่ง, Thai Definition: ที่กว้างซึ่งใช้สำหรับกิจการต่างๆ
สนามหญ้า(n) lawn, See also: turf, grass, Example: เขาเดินนำหน้าลัดสนามหญ้าไปยังสโมสรข้าราชการ, Count Unit: สนาม, แห่ง
สนามม้า(n) racecourse, See also: race track, turf, Syn. สนามแข่งม้า, Example: ในวันเสาร์-อาทิตย์สนามม้าแห่งนี้จะคราคร่ำไปด้วยผู้คน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่แข่งขันสำหรับม้าวิ่ง
ตฤณมัย(n) turf, See also: sod, Syn. สนามหญ้า, Example: ทุกคนเตรียมม้าแข่งประจำตัวไปพบกันที่ตฤณมัย, Thai Definition: ลานโล่งกว้างที่มีหญ้าขึ้นอยู่เต็ม, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุก[juk] (n) EN: bunch ; turf
เขต[khēt] (n) EN: zone ; region ; area ; domain ; land ; turf (Am.)  FR: zone [f] ; région [f] ; espace [m] ; domaine [m] ; abords [mpl]
สนามม้า[sanām mā] (n, exp) EN: racecourse ; race track ; turf  FR: hippodrome [m]
สนามหญ้า[sanām yā] (n) EN: lawn ; yard ; turf  FR: pelouse [f] ; gazon [m] ; herbe [f]
ฐาน[thān] (n) EN: base ; foundation ; basis ; grounds ; pedestal ; foot ; turf (Am.)  FR: socle [m] ; base [f] ; piédestal [m] ; assiette [f] ; fond [m] ; fondement [m] ; pied [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TURF T ER1 F
MCINTURF M AE1 K IH2 N T ER2 F
OVERTURF OW1 V ER0 T ER2 F
ASTROTURF AE1 S T R OW0 T ER2 F
MCINTURFF M AE1 K IH2 N T ER2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turf (v) tˈɜːʳf (t @@1 f)
turfs (v) tˈɜːʳfs (t @@1 f s)
turfed (v) tˈɜːʳft (t @@1 f t)
turfing (v) tˈɜːʳfɪŋ (t @@1 f i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草地[cǎo dì, ㄘㄠˇ ㄉㄧˋ, ] lawn; meadow; sod; turf #9,880 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchmacher {m}turf accountant [Add to Longdo]
Fertigrasen verlegento lay turf [Add to Longdo]
mit Fertigrasen bedeckento turf [Add to Longdo]
Korrekturfahne {f}galley-proof [Add to Longdo]
Korrekturfahne {f}; Korrekturbogen {m}proof [Add to Longdo]
flächenbezogener Korrekturfaktor des Niederschlagsareal reduction factor of precipitation [Add to Longdo]
Maschine {f} | Maschinen {pl} | elektrische Maschinen | elektrische Maschinen und Anlagen | Maschine mit Autokorrekturfunktionmachine | machines | electrical machines | electrical machines and devices | self-correcting machine [Add to Longdo]
Naturfaser {f}natural fibre [Add to Longdo]
Naturforscher {m}; Naturforscherin {f}naturalist [Add to Longdo]
Naturfreund {m}nature lover [Add to Longdo]
Pferderennsport {m}turf [Add to Longdo]
Rasen {m}; Grasnarbe {f}turf [Add to Longdo]
Rasenstück {n} | Rasenstücke {pl} | mit Rasenstücken bedeckenturf | turves | to turf over [Add to Longdo]
Strukturformel {f}structural formula [Add to Longdo]
Temperaturfühler {m}thermistor [Add to Longdo]
Turf {m}; Pferderennbahn {f}turf [Add to Longdo]
anbaufähig; kulturfähigarable [Add to Longdo]
naturfarben; ungebleicht; ekrü {adj}ecru [Add to Longdo]
naturfern; naturfremd {adj}only slightly pristine; not natural [Add to Longdo]
rasenbedeckt {adv}turfily [Add to Longdo]
rasenbedecktturfy [Add to Longdo]
jdn. rausschmeißento turf sb. out [Add to Longdo]
rekultivierento returf [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
ターフ[ta-fu] (n) turf [Add to Longdo]
ターフコース[ta-fuko-su] (n) turf course [Add to Longdo]
バッティング[batteingu] (n) (1) batting; (2) butting; (3) intruding on someone else's turf; (4) having a time or schedule conflict; (P) [Add to Longdo]
[しば, shiba] (n) lawn; sod; turf; (P) [Add to Longdo]
芝草[しばくさ, shibakusa] (n) lawn; sod; turf; (P) [Add to Longdo]
島(P);嶋[しま, shima] (n) (1) island; (2) (uk) territory (of a prostitute, organized crime gang, etc.); turf; (P) [Add to Longdo]
縄張り(P);縄張;繩張り[なわばり, nawabari] (n,vs) roping off; stretching rope; demarcation; one's turf; domain; territory; sphere of influence; (P) [Add to Longdo]
縄張り争い[なわばりあらそい, nawabariarasoi] (n) turf war [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天然果汁[てんねんかじゅう, tennenkajuu] Naturfruchtsaft [Add to Longdo]
文化祭[ぶんかさい, bunkasai] Kulturfest (an Universitaeten) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turf \Turf\ (t[^u]rf), n.; pl. {Turfs} (t[^u]rfs), Obs. {Turves}
   (t[^u]rvz). [AS. turf; akin to D. turf peat, G. torf, OHG.
   zurba turf, Sw. & Icel. torf turf, peat, Dan. t["o]rv, Skr.
   darbha a kind of grass, a tuft of grass. [root]242.]
   1. That upper stratum of earth and vegetable mold which is
    filled with the roots of grass and other small plants, so
    as to adhere and form a kind of mat; sward; sod.
    [1913 Webster]
 
       At his head a grass-green turf.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Greek historian sets her in the field on a high
       heap of turves.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Peat, especially when prepared for fuel. See {Peat}.
    [1913 Webster]
 
   3. Race course; horse racing; -- preceded by the. "We . . .
    claim the honors of the turf." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   Note: Turf is often used adjectively, or to form compounds
      which are generally self-explaining; as, turf ashes,
      turf cutter or turf-cutter, turf pit or turf-pit,
      turf-built, turf-clad, turf-covered, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Turf ant} (Zool.), a small European ant ({Formica flava})
    which makes small ant-hills on heaths and commons.
 
   {Turf drain}, a drain made with turf or peat.
 
   {Turf hedge}, a hedge or fence formed with turf and plants of
    different kinds.
 
   {Turf house}, a house or shed formed of turf, common in the
    northern parts of Europe.
 
   {Turf moss} a tract of turfy, mossy, or boggy land.
 
   {Turf spade}, a spade for cutting and digging turf, longer
    and narrower than the common spade.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turf \Turf\, v. t. [imp. & p. p. {Turfed}; p. pr. & vb. n.
   {Turfing}.]
   To cover with turf or sod; as, to turf a bank, or the border
   of a terrace. --A. Tucker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turf
   n 1: surface layer of ground containing a mat of grass and grass
      roots [syn: {turf}, {sod}, {sward}, {greensward}]
   2: the territory claimed by a juvenile gang as its own
   3: range of jurisdiction or influence; "a bureaucracy...chiefly
     concerned with turf...and protecting the retirement system"
   v 1: cover (the ground) with a surface layer of grass or grass
      roots

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 turf /tɵrf/
  peat

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top