ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-turf-

T ER1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: turf, *turf*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turf(n) สนามหญ้า
turf(n) หญ้าเทียม
turf(n) พื้นที่, Syn. territory
turf(vt) คลุมด้วยหญ้า
turf(vt) บังคับให้ออกไป (คำสแลง)
turf(vt) ฆ่า (คำสแลง), Syn. kill

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turf managementการจัดการสนามหญ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Huh. Tom, this is no time for turf wars.และเราก็ไม่ควรทำตัวเป็นผู้ชี้ขาด ถ้าเราไม่ใช่ Yankee White (2003)
I never ever wanna see you on my turf again!ชั้นไม่ต้องการเห็นนายบนสนามหญ้าชั้นอีก! Madagascar (2005)
His turf is sacred.หญ้าเขาเป็นของต้องห้าม Goal! The Dream Begins (2005)
come on, superboy. with you on the turf and me in the surf, we could stop this thing cold.มาน่า เด็กมหัศจรรย์ ด้วยนายและฉัน เราสามารถหยุดสิ่งนี้ได้ง่ายๆ Aqua (2005)
Oh, right, you left. It was a minor turf war.อ้อ ใช่สิ คุณกลับก่อน มันเป็นสงครามแย่งถิ่นย่อยๆ เลยล่ะ All in the Family (2008)
You mean turf disputes?หมายถึงรุกล้ำถิ่นกันหรือ Catching Out (2008)
And he might also be beat up from just defending himself in any kind of turf wars.และเขาอาจมีร่องรอยจากการต่อสู้ จากการป้องกันการรุกล้ำถิ่นจากคนเร่ร่อนคนอื่นๆ Catching Out (2008)
It's as much our turf as yours.มันก็เป็นพื้นที่เราเหมือนกัน WarGames: The Dead Code (2008)
If he didn't protect his turf I'd question his character.ถ้าเขาไม่ปกป้องถิ่นสิ ผมถึงจะสงสัยเขา Greatness Achieved (2008)
It was some kind of turf dispute, and apparently we lost.ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเขม่นขายยาข้ามถิ่น และดูเหมือนว่าเรากำลังสับสน Mandala (2009)
- He's losing turf to the Mexicans.- เขาเสียเขตอิทธิพลให้กับพวกแม็กซิกันไป Potlatch (2009)
He took me to the Stakis Grand last week for surf, turf and shots.แฟนเธอน่ารักจัง ใช่ เขาบึกมากเลยนะ Everyone (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตฤณมัย(n) turf, See also: sod, Syn. สนามหญ้า, Example: ทุกคนเตรียมม้าแข่งประจำตัวไปพบกันที่ตฤณมัย, Thai Definition: ลานโล่งกว้างที่มีหญ้าขึ้นอยู่เต็ม, Notes: (สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TURF T ER1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turf (v) tˈɜːʳf (t @@1 f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchmacher { m }turf accountant [Add to Longdo]
Rasenstück { n } | Rasenstücke { pl } | mit Rasenstücken bedeckenturf | turves | to turf over [Add to Longdo]
Turf { m }; Pferderennbahn { f }turf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turf \Turf\ (t[^u]rf), n.; pl. {Turfs} (t[^u]rfs), Obs. {Turves}
   (t[^u]rvz). [AS. turf; akin to D. turf peat, G. torf, OHG.
   zurba turf, Sw. & Icel. torf turf, peat, Dan. t["o]rv, Skr.
   darbha a kind of grass, a tuft of grass. [root]242.]
   1. That upper stratum of earth and vegetable mold which is
    filled with the roots of grass and other small plants, so
    as to adhere and form a kind of mat; sward; sod.
    [1913 Webster]
 
       At his head a grass-green turf.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Greek historian sets her in the field on a high
       heap of turves.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Peat, especially when prepared for fuel. See {Peat}.
    [1913 Webster]
 
   3. Race course; horse racing; -- preceded by the. "We . . .
    claim the honors of the turf." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   Note: Turf is often used adjectively, or to form compounds
      which are generally self-explaining; as, turf ashes,
      turf cutter or turf-cutter, turf pit or turf-pit,
      turf-built, turf-clad, turf-covered, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Turf ant} (Zool.), a small European ant ({Formica flava})
    which makes small ant-hills on heaths and commons.
 
   {Turf drain}, a drain made with turf or peat.
 
   {Turf hedge}, a hedge or fence formed with turf and plants of
    different kinds.
 
   {Turf house}, a house or shed formed of turf, common in the
    northern parts of Europe.
 
   {Turf moss} a tract of turfy, mossy, or boggy land.
 
   {Turf spade}, a spade for cutting and digging turf, longer
    and narrower than the common spade.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turf \Turf\, v. t. [imp. & p. p. {Turfed}; p. pr. & vb. n.
   {Turfing}.]
   To cover with turf or sod; as, to turf a bank, or the border
   of a terrace. --A. Tucker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turf
   n 1: surface layer of ground containing a mat of grass and grass
      roots [syn: {turf}, {sod}, {sward}, {greensward}]
   2: the territory claimed by a juvenile gang as its own
   3: range of jurisdiction or influence; "a bureaucracy...chiefly
     concerned with turf...and protecting the retirement system"
   v 1: cover (the ground) with a surface layer of grass or grass
      roots

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 turf /tɵrf/
  peat

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top