หรือคุณหมายถึง %sureneß%?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sureness*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sureness, -sureness-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in times of unsureness, in times of great decision,แต่ในช่วงเวลาของ unsureness ในช่วงเวลาของการตัดสินใจที่ด Nothing Left to Fear (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแน่นอน[N] certainty, See also: certitude, sureness, inevitability, Syn. ความแน่ชัด, ความชัดเจน, Ant. ความผันผวน, ความไขว้เขว, Example: ข้อมูลจากการพิมพ์แป้นพิมพ์จะมีความแน่นอนมากกว่าการที่คนพูดให้คอมพิวเตอร์ฟัง
ความแน่ใจ[N] sureness, See also: certainty, confidence, Syn. ความมั่นใจ, Ant. ความพะวักพะวน, ความลังเล, Example: เขามีความแน่ใจว่าฝ่ายศัตรูจะไม่กลับมาอีก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sureness    (n) ʃˈuəʳnəs (sh u@1 n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍劲[cāng jìn, ㄘㄤ ㄐㄧㄣˋ, / ] bold; upright and strong; vigorous; forceful (brush strokes); sureness of touch, #49,864 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewissheit {f}; Sicherheit {f}sureness [Add to Longdo]
Unsicherheit {f}unsureness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sureness \Sure"ness\, n.
   The state of being sure; certainty.
   [1913 Webster]
 
      For more sureness he repeats it.     --Woodward.
   [1913 Webster]
 
      The law holds with equal sureness for all right action.
                          --Emerson.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top