ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*favourable*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: favourable, -favourable-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfavourable(adj) ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งไม่เป็นไปตามที่หวัง, ซึ่งไม่เป็นผล, ซึ่งไม่พึงประสงค์, Syn. undesirable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favourable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย, ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ, เป็นที่โปรดปราน, ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness, favourableness n. favorably, favourably adv., Syn. benefit

English-Thai: Nontri Dictionary
favourable(adj) เหมาะ, โชคอำนวย, ซึ่งอำนวยประโยชน์, เป็นที่ชื่นชอบ, เป็นที่โปรดปราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unfavourable witnessพยานที่เบิกความไม่เป็นคุณ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, unfavourableพยานที่เบิกความไม่เป็นคุณ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cervix, Favourableปากมดลูกเหมาะต่อการคลอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I only said it looked very favourable.ผมแค่พูดว่า มันอำนวยประโยชน์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We have a favourable wind, sir.ลมเป็นใจให้กับเรา, ขอรับ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
However, if he by chance fails, this might turn out favourable for you, manager.แต่ว่าถ้าเค้าทำพลาดล่ะก็ มันจะเป็นผลดีกับคุณนะครับ ผู้จัดการ Absolute Boyfriend (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
favourableI made it plain that the situation was unfavourable to us.
favourableThe boy more than justified the favourable opinion they had formed of him.
favourableThe decision was unfavourable to us.
favourableThe film received favourable criticism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอกาสดี(n) auspicious, See also: favourable (promising) opportunity, Syn. โอกาสทอง, Example: การที่มหาวิทยาลัยขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะได้เข้าไปมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม, Thai Definition: ช่วงจังหวะที่ดี, ช่องทางที่ดี
คำนิยม(n) appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำชมเชย(n) appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
อัปมงคล(adj) inauspicious, See also: unfortunate, unfavourable, unpropitious, Syn. อปมงคล, อวมงคล, Ant. ศุภมงคล, Example: การที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีใดก็ตาม ถือว่าเป็นวันอัปมงคล ไม่ควรทำการมงคลใดๆ ในวันนั้น, Thai Definition: ปราศจากมงคล, ไม่เจริญ, เป็นลางร้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัปมงคล(n) unfavourable condition, See also: inauspicious event, unfortunate thing, Syn. อปมงคล, อวมงคล, Ant. ศุภมงคล, Example: ถ้าหมาแอบเข้าบ้าน ต้องเอาน้ำสาดหรือราด เพื่อไล่อัปมงคลออกไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชัยภูมิ(n) strategically located place, See also: strategically favourable position, Example: ค่ายทหารตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดี, Thai Definition: ทำเลที่เหมาะ, พื้นที่มีชัย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
ชัยภูมิ[chaiyaphūm] (n) EN: strategically located place ; strategically favourable position  FR: position stratégique [ f ]
เอื้อ[eūa] (adj) EN: beneficial ; favourable ; advantageous
คำนิยม[khamniyom] (n) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium
โอกาสดี[ōkāt dī] (n, exp) EN: good chance ; auspicious opportunity ; favourable opportunity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
favourable (j) fˈɛɪvərəbl (f ei1 v @ r @ b l)
unfavourable (j) ˈʌnfˈɛɪvərəbl (uh1 n f ei1 v @ r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefälligkeit { f }favorableness [ Am. ]; favourableness [ Br. ] [Add to Longdo]
abfällig { adj } | abfälliger | am abfälligstenunfavourable | more unfavourable | most unfavourable [Add to Longdo]
gefällig; günstig { adj }favourable; favorable [ Am. ] [Add to Longdo]
günstig (für) { adj } | günstiger | am günstigstenfavorable [ Am. ]; favourable [ Br. ] (to) | more favourable | most favourable [Add to Longdo]
günstiger Preisfavourable price [Add to Longdo]
passiv (Zahlungsbilanz) { adj }unfavorable [ Am. ]; unfavourable [ Br. ] [Add to Longdo]
ungünstig (für)unfavorable [ Am. ]; unfavourable [ Br. ] (for; to) [Add to Longdo]
ungünstige Auskunft { f }; negative Auskunft { f }unfavourable information; unfavourable reference [Add to Longdo]
unvorteilhaftunfavorable [ Am. ]; unfavourable [ Br. ] [Add to Longdo]
widrig (Umstände)unfavorable [ Am. ]; unfavourable [ Br. ] [Add to Longdo]
eine zusagende Antworta favourable reply [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
起きる[おきる, okiru] (v1, vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P) #9,678 [Add to Longdo]
良好[りょうこう, ryoukou] (adj-na, n) favorable; favourable; satisfactory; (P) #9,765 [Add to Longdo]
好評[こうひょう, kouhyou] (n, adj-na, adj-no) popularity; favorable reputation; favourable reputation; (P) #10,047 [Add to Longdo]
不利[ふり, furi] (adj-na, n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P) #10,781 [Add to Longdo]
順調[じゅんちょう, junchou] (adj-na, n) favourable; favorable; doing well; OK; all right; (P) #12,491 [Add to Longdo]
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na, n, adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P) #13,449 [Add to Longdo]
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n, vs, adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P) #18,670 [Add to Longdo]
アピる[api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
悪し様[あしざま, ashizama] (n, adj-no) unfavourable; unfavorable [Add to Longdo]
悪条件[あくじょうけん, akujouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions [Add to Longdo]
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism [Add to Longdo]
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable) [Add to Longdo]
佳良[かりょう, karyou] (adj-na, n) good; favourable; favorable; successful [Add to Longdo]
逆調[ぎゃくちょう, gyakuchou] (n) unfavourable condition; adverse position [Add to Longdo]
恵方[えほう, ehou] (n) favourable or lucky direction (favorable) [Add to Longdo]
恵方参り;恵方詣り;恵方詣(io)[えほうまいり, ehoumairi] (n) New Year's visit to a shrine or temple which lies in a favorable (favourable) or lucky direction [Add to Longdo]
見劣り[みおとり, miotori] (n, vs) unfavourable comparison; unfavorable comparison [Add to Longdo]
好位[こうい, koui] (n) (abbr) (See 好位置) favourable position (esp. in horse racing, e.g. in 3rd to 5th place during a race) [Add to Longdo]
好位置[こういち, kouichi] (n) good position; favourable situation [Add to Longdo]
好意的[こういてき, kouiteki] (adj-na) favorable; favourable [Add to Longdo]
好影響[こうえいきょう, koueikyou] (n) favorable influence; favourable influence [Add to Longdo]
好感[こうかん, koukan] (n) good feeling; good will; favourable impression; favorable impression; (P) [Add to Longdo]
好条件[こうじょうけん, koujouken] (n) favourable terms; favorable terms; favourable conditions; favorable conditions; place in the sun [Add to Longdo]
好都合[こうつごう, koutsugou] (adj-na, n) convenient; favorable; favourable; expedient; expedience; (P) [Add to Longdo]
幸便[こうびん, koubin] (n) favorable chance; favourable chance [Add to Longdo]
綱引き(P);綱曳き[つなひき, tsunahiki] (n) (1) tug of war (orig. a form of divination to predict whether the year will be favourable or unfavourable); (2) forward puller (of a rickshaw); (P) [Add to Longdo]
最優遇[さいゆうぐう, saiyuuguu] (n) most favourable treatment; most favorable treatment; very warm reception; (P) [Add to Longdo]
時を待つ[ときをまつ, tokiwomatsu] (exp, v5t) to wait for a favorable chance; to wait for a favourable chance [Add to Longdo]
出超[しゅっちょう, shucchou] (n) excess of exports; favorable balance of trade; favourable balance of trade [Add to Longdo]
順境[じゅんきょう, junkyou] (n) favorable circumstances; favourable circumstances [Add to Longdo]
順風[じゅんぶう;じゅんぷう, junbuu ; junpuu] (n) favourable wind; favorable wind [Add to Longdo]
色好い;色良い[いろよい, iroyoi] (adj-pn) favorable; favourable; friendly; encouraging [Add to Longdo]
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u, vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]
損な条件[そんなじょうけん, sonnajouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions [Add to Longdo]
虫が付く;虫がつく[むしがつく, mushigatsuku] (exp, v5k) to become verminous; to be infested with insects; to begin to keep bad company; to have an (unfavorable, unfavourable) lover [Add to Longdo]
潮時[しおどき, shiodoki] (n) (1) tidal hour; (2) the right time; favourable opportunity (favorable); (P) [Add to Longdo]
追い風(P);追風[おいかぜ(P);おいて, oikaze (P); oite] (n) tailwind; fair or favorable wind (favourable); (P) [Add to Longdo]
票田[ひょうでん, hyouden] (n) (favorable voting) constituency (favourable); (P) [Add to Longdo]
風待ち[かざまち;かぜまち, kazamachi ; kazemachi] (n, vs) waiting for favorable wind; waiting for favourable wind [Add to Longdo]
芳しくない[かんばしくない, kanbashikunai] (adj-i) poor; unfavourable; unfavorable; disgraceful [Add to Longdo]
落ち込む(P);落込む[おちこむ, ochikomu] (v5m, vi) (1) to feel down (sad); (2) to be in a slump (e.g. business, economy); to be in an unfavourable condition; (3) to fall into (e.g. a hole); (P) [Add to Longdo]
累を及ぼす[るいをおよぼす, ruiwooyobosu] (exp, v5s) to cause trouble (for someone); to have an unfavourable effect on (unfavorable) [Add to Longdo]
贔屓目[ひいきめ, hiikime] (n) see things in a favourable light (favorable) [Add to Longdo]
跛行[はこう;ひこう(ik), hakou ; hikou (ik)] (n, vs) limp; imbalance; unfavorable progress; unfavourable progress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Favorable \Fa"vor*a*ble\ (f[=a]"v[~e]r*[.a]*b'l), a. [Written
   also {favourable}.] [F. favorable, L. favorabilis favored,
   popular, pleasing, fr. favor. See {Favor}, n.]
   1. Full of favor; favoring; manifesting partiality; kind;
    propitious; friendly.
    [1913 Webster]
 
       Lend favorable ears to our request.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Lord, thou hast been favorable unto thy land. --Ps.
                          lxxxv. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. Conducive; contributing; tending to promote or facilitate;
    advantageous; convenient.
    [1913 Webster]
 
       A place very favorable for the making levies of men.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       The temper of the climate, favorable to generation,
       health, and long life.        --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. Beautiful; well-favored. [Obs.] --Spenser. --
    {Fa"vora*ble*ness}, n. -- {Fa"vor*a*bly}, adv.
    [1913 Webster]
 
       The favorableness of the present times to all
       exertions in the cause of liberty.  --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 favourable
   adj 1: encouraging or approving or pleasing; "a favorable
       reply"; "he received a favorable rating"; "listened with
       a favorable ear"; "made a favorable impression" [syn:
       {favorable}, {favourable}] [ant: {unfavorable},
       {unfavourable}]
   2: (of winds or weather) tending to promote or facilitate; "the
     days were fair and the winds were favorable" [syn:
     {favorable}, {favourable}] [ant: {unfavorable},
     {unfavourable}]
   3: occurring at a convenient or suitable time; "an opportune
     time to receive guests" [syn: {favorable}, {favourable}]
   4: presaging or likely to bring good luck; "a favorable time to
     ask for a raise"; "lucky stars"; "a prosperous moment to make
     a decision" [syn: {golden}, {favorable}, {favourable},
     {lucky}, {prosperous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top