ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-favourable-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: favourable, *favourable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favourable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย, ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ, เป็นที่โปรดปราน, ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness, favourableness n. favorably, favourably adv., Syn. benefit

English-Thai: Nontri Dictionary
favourable(adj) เหมาะ, โชคอำนวย, ซึ่งอำนวยประโยชน์, เป็นที่ชื่นชอบ, เป็นที่โปรดปราน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
favourableThe boy more than justified the favourable opinion they had formed of him.
favourableThe film received favourable criticism.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
favourable (j) fˈɛɪvərəbl (f ei1 v @ r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
günstiger Preisfavourable price [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Favorable \Fa"vor*a*ble\ (f[=a]"v[~e]r*[.a]*b'l), a. [Written
   also {favourable}.] [F. favorable, L. favorabilis favored,
   popular, pleasing, fr. favor. See {Favor}, n.]
   1. Full of favor; favoring; manifesting partiality; kind;
    propitious; friendly.
    [1913 Webster]
 
       Lend favorable ears to our request.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Lord, thou hast been favorable unto thy land. --Ps.
                          lxxxv. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. Conducive; contributing; tending to promote or facilitate;
    advantageous; convenient.
    [1913 Webster]
 
       A place very favorable for the making levies of men.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       The temper of the climate, favorable to generation,
       health, and long life.        --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. Beautiful; well-favored. [Obs.] --Spenser. --
    {Fa"vora*ble*ness}, n. -- {Fa"vor*a*bly}, adv.
    [1913 Webster]
 
       The favorableness of the present times to all
       exertions in the cause of liberty.  --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 favourable
   adj 1: encouraging or approving or pleasing; "a favorable
       reply"; "he received a favorable rating"; "listened with
       a favorable ear"; "made a favorable impression" [syn:
       {favorable}, {favourable}] [ant: {unfavorable},
       {unfavourable}]
   2: (of winds or weather) tending to promote or facilitate; "the
     days were fair and the winds were favorable" [syn:
     {favorable}, {favourable}] [ant: {unfavorable},
     {unfavourable}]
   3: occurring at a convenient or suitable time; "an opportune
     time to receive guests" [syn: {favorable}, {favourable}]
   4: presaging or likely to bring good luck; "a favorable time to
     ask for a raise"; "lucky stars"; "a prosperous moment to make
     a decision" [syn: {golden}, {favorable}, {favourable},
     {lucky}, {prosperous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top