ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dejection*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dejection, -dejection-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dejection(n) ความผิดหวัง, See also: ความเศร้าใจ, ความหดหู่ใจ, Syn. despondency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ, ความเศร้าซึม, การขับอุจจาระ, อุจจาระ, Syn. depression

English-Thai: Nontri Dictionary
dejection(n) ความหดหู่ใจ, ความเศร้าใจ, ความสลดใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dejection coneเนินตะกอนหยาบรูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's filled with great suffering and dejection.มันเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมาน และความเศร้าสลดอย่างใหญ่หลวง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหดหู่(n) melancholy, See also: depression, sadness, dejection, despondency, Syn. ความสลดใจ, Example: ข่าวเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อสร้างความหดหู่ให้แก่เขาเป็นอันมาก, Thai Definition: การห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานใจ
อึ(n) feces, See also: excrement, stool, ordure, dejection, Syn. อุจาระ, ขี้, Count Unit: กอง, ก้อน, Thai Definition: ขี้, อุจจาระ, Notes: (ปาก)
อาจม(n) feces, See also: feces, stool, ordure, dejection, Syn. อุจจาระ, ขี้, Thai Definition: ขี้ (ของคน)
ความท้อแท้(n) disheartenment, See also: dejection, despondency, discourage, Syn. ความท้อถอย, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ, Example: ความท้อแท้ทำให้เขาหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป
โทมนัส(n) sadness, See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency, Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความเศร้า, Notes: (บาลี)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dejection (n) dˈɪʤˈɛkʃən (d i1 jh e1 k sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kotentleerung { f }dejection [Add to Longdo]
Niedergeschlagenheit { f }dejection [Add to Longdo]
Trübsinn { m }mood of dejection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気抜け[きぬけ, kinuke] (n, vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy [Add to Longdo]
消沈;銷沈[しょうちん, shouchin] (n, vs, adj-no) depression; low spirits; dejection [Add to Longdo]
阻喪;沮喪[そそう, sosou] (n, vs) loss of spirit; dejection [Add to Longdo]
喪心[そうしん, soushin] (n, vs) absent-mindedness; stupor; dejection [Add to Longdo]
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na, n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P) [Add to Longdo]
抑鬱;抑うつ[よくうつ, yokuutsu] (n) dejection; depression [Add to Longdo]
落胆[らくたん, rakutan] (n, vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dejection \De*jec"tion\, n. [L. dejectio a casting down: cf. F.
   d['e]jection.]
   1. A casting down; depression. [Obs. or Archaic] --Hallywell.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of humbling or abasing one's self.
    [1913 Webster]
 
       Adoration implies submission and dejection. --Bp.
                          Pearson.
    [1913 Webster]
 
   3. Lowness of spirits occasioned by grief or misfortune;
    mental depression; melancholy.
    [1913 Webster]
 
       What besides,
       Of sorrow, and dejection, and despair,
       Our frailty can sustain, thy tidings bring.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A low condition; weakness; inability. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A dejection of appetite.       --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   5. (Physiol.)
    (a) The discharge of excrement.
    (b) F[ae]ces; excrement. --Ray.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dejection
   n 1: a state of melancholy depression
   2: solid excretory product evacuated from the bowels [syn:
     {fecal matter}, {faecal matter}, {feces}, {faeces}, {BM},
     {stool}, {ordure}, {dejection}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top