ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*broadly*

B R AO1 D L IY0   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: broadly, -broadly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broadly[ADV] อย่างกว้างขวาง, See also: อย่างแพร่หลาย, Syn. extensively, largely, widely

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now the dump sites are far apart, but broadly similar, near trading estates.ทีนี้ตรงสถานที่ทิ้งศพห่างกันไกลลิบตา แต่ทิ้งในที่โล่งเหมือนกัน ใกล้กับอสังหาริมทรัพย์ Episode #1.4 (2010)
So that both His Majesty and the princess can smile so broadly.เพื่อว่าทั้งองค์ชายและองค์หญิงทรงแย้มพระสรวลได้อย่างกว้าง The Princess' Man (2011)
Yeah, you, you're a detective, broadly speaking. Got a theory?นายนั่นแหละ คุณเป็นนักสืบแล้ว มีทฤษฎีอะไรมั้ย? The Sign of Three (2014)
A change in any of them affects the climate in ways that are broadly predictable.การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของพวกเขา ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ในรูปแบบที่เป็นที่คาดการณ์ในวงกว้าง คดเคี้ยวเพื่อนของฉัน The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broadlyBroadly speaking, dogs are more faithful than cats.
broadlyHe grinned broadly at us.
broadlyWell, broadly speaking that's right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างกว้างขวาง[ADV] widely, See also: broadly, Syn. อย่างมากมาย, Ant. อย่างจำกัด, Example: มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย
เผล่[ADV] broadly, See also: widely, expansively, Example: ดวงนั่งยิ้มเผล่ให้พี่ตุ่มถ่ายรูปอย่างมีความสุข, Thai definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ, อาการที่ยิ้มมากๆ
เผล่[ADV] broadly, See also: widely, expansively, Example: เขาเดินยิ้มเผล่ขึ้นมากราบแม่ที่ตักด้วยกิริยาละมุนละไม, Thai definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ
แป้น[ADV] merrily, See also: joyfully, broadly, Syn. แฉ่ง, บาน, Example: เธอยิ้มแป้นเข้ามาหาผม
แต้[ADV] broadly, See also: cheerfully, happily, joyfully, Syn. แป้น, Example: พอรู้ว่าสอบผ่านเขาก็นั่งยิ้มแต้ทั้งวัน
แฉ่ง[ADV] broadly, See also: cheerfully, pleasantly, Syn. เบิกบาน, Example: แม่ยิ้มแฉ่งหลังจากทราบข่าวดีว่าพ่อจะกลับมาในไม่ช้า
กว้าง[ADV] widely, See also: broadly, Example: ในการมองชนบทไทยควรจะมองให้กว้าง เพราะเป็นแหล่งชนบทที่สำคัญของโลกที่เราหลงลืมกันไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly   
ในวงกว้าง[adv.] (nai wong kwāng) EN: broadly ; widely   FR: largement
แป้น[adj.] (paen) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly   
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully   FR: forcer un sourire
แต้[adv.] (tāe) EN: broadly ; cheerfully ; all over   
ยิ้มกว้าง[v. exp.] (yim kwāng) EN: smile broadly ; give a broad smile   
ยิ้มแป้น[v. exp.] (yim paen) EN: smile broadly ; give a broad smile ; grin   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROADLY B R AO1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broadly (a) brˈɔːdliː (b r oo1 d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笼统[lǒng tǒng, ㄌㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] general; broad; in general terms; broadly speaking, #25,883 [Add to Longdo]
泛指[fàn zhǐ, ㄈㄢˋ ㄓˇ, / ] to mean broadly; usually indicates, #45,167 [Add to Longdo]
大篆[dà zhuàn, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄢˋ, ] the great seal; used narrowly for 籀文; used broadly for many pre-Qin scripts, #117,933 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ganz allgemein {adv} | ganz allgemein gesprochenbroadly | broadly spoken [Add to Longdo]
breit gefächertbroadly based [Add to Longdo]
grob; in groben Zügenbroadly [Add to Longdo]
weitgehend {adv}widely; mostly; largely; broadly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
にたり[, nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly [Add to Longdo]
ニヤつく;にやつく[, niya tsuku ; niyatsuku] (v5k) (See にやにや) to smirk; to grin broadly [Add to Longdo]
ニヤリ;にやり[, niyari ; niyari] (adv,adv-to) (on-mim) broadly grinning [Add to Longdo]
軒平瓦[のきひらがわら, nokihiragawara] (n) (See 平瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a broadly concave tile and near-rectangular decorative cap) [Add to Longdo]
綻びる[ほころびる, hokorobiru] (v1,vi) (1) to come apart at the seams; to be ripped; to be torn; (2) (See 綻ぶ・ほころぶ・1) to begin to open; to begin to bloom; (3) (See 綻ぶ・ほころぶ・2) to smile broadly; to break into a smile; (P) [Add to Longdo]
綻ぶ[ほころぶ, hokorobu] (v5b) (1) to begin to open; to come out; (2) to smile broadly; (3) to come apart at the seams (clothes) [Add to Longdo]
破顔一笑[はがんいっしょう, hagan'isshou] (n,vs) smiling broadly [Add to Longdo]
哄然[こうぜん, kouzen] (adv-to,adj-t) (laugh) broadly; (laugh) loudly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Broadly \Broad"ly\, adv.
     In a broad manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top