ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expansively

IH0 K S P AE1 N S IH0 V   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expansively-, *expansively*, expansive
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา expansively มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *expansively*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expansive[ADJ] ซึ่งขยายออกได, See also: ซึ่งเพิ่มขึ้นได้, ซึ่งขยายตัวได้, Syn. broad, extensive, widespread
expansively[ADV] โดยขยายออกได้, See also: โดยเพิ่มขึ้นได้, Syn. broadly, extensively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expansive(อิคซฺแพน'ซิฟว) adj. ซึ่งขยายตัวหรือเพิ่ม,ไพศาล,กว้างขวาง,ละเอียด,กินความมาก,เปิดเผย, Syn. broad

English-Thai: Nontri Dictionary
expansive(adj) ขยายตัวได้,กว้างขวาง,ไพศาล,กินความมาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expansiveเบิกบานใจ,ขยายตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, Mr. Paulson, the main branch of the library is expansive.Well, Mr. Paulson, the main branch of the library is expansivePage Turner (2008)
Because the arteries are less expansive.เพราะเส้นเลือดมันไม่ค่อยขยายตัวละ Rules Don't Apply (2016)
To that end, the expansive access and oversight granted to QA will need to be reined in until a new, more principled team can be installed.และในที่สุดแล้ว การขยายการเข้าถึง และการอนุญาตจากฝ่ายประกันต้องถูกใช้เพื่อยืดเวลาออกไป จนกว่าทีมที่มีจริยธรรมมากว่านี้จะถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ Trace Decay (2016)
To that end, the expansive access and oversight granted to QA will need to be reined in until a new, more principled team can be installed.Zu diesem Zweck muss der expansive Zugang und die Aufsicht von QA gezügelt werden, bis ein neues, ... zuverlässigeres Team aufgestellt werden kann. Trace Decay (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expansiveI'd never seen such expansive scenery.
expansiveWhen you travel abroad, you feel very expansive, and it's easy to overspend in a mood like that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพศาล[V] be vast, See also: be wide, be extensive, be great, be expansive, be large, Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล, Example: มหาสมุทรสีครามสุดไพศาลเหลือคณานับยิ่ง, Thai definition: มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
ไพศาล[ADJ] vast, See also: wide, broad, extensive, great, expansive, Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล, Example: จีนมีเนื้อที่อันไพศาลครอบคลุมอาณาบริเวณหลายตารางกิโลเมตร, Thai definition: ที่มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
เผล่[ADV] broadly, See also: widely, expansively, Example: ดวงนั่งยิ้มเผล่ให้พี่ตุ่มถ่ายรูปอย่างมีความสุข, Thai definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ, อาการที่ยิ้มมากๆ
เผล่[ADV] broadly, See also: widely, expansively, Example: เขาเดินยิ้มเผล่ขึ้นมากราบแม่ที่ตักด้วยกิริยาละมุนละไม, Thai definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้างใหญ่[adj.] (kwāngyai) EN: vast ; large ; immense ; roomy ; spacious ; expansive ; extensive   FR: vaste ; immense ; étendu

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPANSIVE IH0 K S P AE1 N S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expansive (j) ˈɪkspˈænsɪv (i1 k s p a1 n s i v)
expansively (a) ˈɪkspˈænsɪvliː (i1 k s p a1 n s i v l ii)
expansiveness (n) ˈɪkspˈænsɪvnəs (i1 k s p a1 n s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽阔[kuān kuò, ㄎㄨㄢ ㄎㄨㄛˋ, / ] expansive; wide; width; thickness, #11,387 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] disperse expansive (of river), #16,955 [Add to Longdo]
豪爽[háo shuǎng, ㄏㄠˊ ㄕㄨㄤˇ, ] outspoken and straightforward; forthright; expansive, #23,535 [Add to Longdo]
浩浩[hào hào, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ, ] vast; expansive (universe); torrential (floods), #41,318 [Add to Longdo]
[mǎng, ㄇㄤˇ, ] vast; expansive (of water), #197,154 [Add to Longdo]
体大思精[tǐ dà sī jīng, ㄊㄧˇ ㄉㄚˋ ㄙ ㄐㄧㄥ, / ] extensive and penetrating (成语 saw); expansive and profound (of writing), #303,363 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] vast; expansive (as of water), #419,286 [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] great; expansive, #663,348 [Add to Longdo]
夷旷[yí kuàng, ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] expansive; level and broad; broad-minded [Add to Longdo]
浩然[hào rán, ㄏㄠˋ ㄖㄢˊ, ] vast; expansive; overwhelming [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausladendexpansive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expansive \Ex*pan"sive\ ([e^]ks*p[a^]n"s[i^]v), a. [Cf. F.
   expansif.]
   1. Having a capacity or tendency to expand or dilate;
    diffusive; of much expanse; wide-extending; as, the
    expansive force of heat; the expansive quality of air.
    [WordNet sense 1]
    [1913 Webster]
 
       A more expansive and generous compassion. --Eustace.
    [1913 Webster]
 
       His forehead was broad and expansive. --Prescott.
 
   2. causing expansion; as, the expansive force of heat.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. of much expanse; wide-extending; as, an expansive view of
    the mountains.
    [PJC]
 
   4. friendly, open, and unrestrained in conversation or
    discourse; -- of people; as, wine made the guest
    expansive. [WordNet sense 4]
 
   Syn: effusive, talkative.
     [WordNet 1.5]
 
   5. characterized by exaggerated feelings of euphoria and
    delusions of grandeur. [WordNet sense 3]
    [WordNet 1.5] -- {Ex*pan"sive*ly}, adv.
    -{Ex*pan"sive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expansively
   adv 1: in an impressively expansive manner; "she managed to live
       rather expansively on her modest income"
   2: in an ebullient manner; "Khrushchev ebulliently promised to
     supply rockets for the protection of Cuba against American
     aggression" [syn: {ebulliently}, {exuberantly},
     {expansively}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top