หรือคุณหมายถึง %briskneß%?
Search result for

*briskness*

(7 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: briskness, -briskness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
briskness[N] ความรีบร้อน, See also: ความคึกคัก, ความเขม้นขะมัก, ความคล่องแคล่ว, ความว่องไว, Syn. nimbleness

English-Thai: Nontri Dictionary
briskness(n) ความคล่องแคล่ว,ความกระวีกระวาด,ความกระตือรือร้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคึกคัก[N] liveliness, See also: vitality, activeness, animation, bustle, briskness, vivacity, Syn. ความมีชีวิตชีวา, ความสนุกสนาน, Example: งานคอนเสิร์ตสร้างความคึกคักให้แก่งานมาก
ความรีบร้อน[N] haste, See also: swiftness, speed, alacrity, dispatch, briskness, Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, ความชักช้า, Example: ประธานาธิบดีได้กล่าวว่าไม่มีความรีบร้อนในการทำสงครามภาคพื้นดิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Munterkeit {f}briskness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活況[かっきょう, kakkyou] (n,adj-na,adj-no) activity; briskness; prosperity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Briskness \Brisk"ness\, n.
     Liveliness; vigor in action; quickness; gayety; vivacity;
     effervescence.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top