ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aimlessly*

EY1 M L AH0 S L IY0   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aimlessly, -aimlessly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aimlessly[ADV] อย่างไม่มีจุดหมาย, See also: อย่างไม่มีเป้าหมาย, อย่างเลื่อนลอย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you stand aimlessly at a phone booth on a rainy day and meet a man whose face is covered by a violet umbrella,ถ้าคุณยืนอยู่คนเดียว ที่ตู้โทรศัพท์ในวันที่ฝนตกหนัก แล้วพบผู้ชายที่ปกปิดใบหน้า ด้วยร่มสีม่วง, Oldboy (2003)
He's just throwing punches aimlessly.เขาได้แค่เพียงปล่อยหมัดอย่างไร้จุดหมาย Super Rookie (2005)
Swimming around aimlessly.ว่ายอย่างไม่มีจุดหมาย I Haven't Told You Everything (2010)
And at the exact same time, the ship came to a dead stop, and now we're floating aimlessly in empty space.และเป็นเวลาเดียวกันกับ ที่ยานมาหยุดอยู่ตรงนี้ และตอนนี้เราลอยอยู่อย่างไม่มีจุดหมาย Trial and Error (2010)
Why is he buying suffering with it, and wandering aimlessly?เขาทำงานหนัก ไปเพื่ออะไรกันนี่ ? Episode #1.13 (2010)
The moment you are wandering around the streets aimlessly, that's when I'll be concerned about you.เมื่อไหร่ที่นายกำลังหลงทาง ไร้จุดหมายอยู่กลางถนน เมื่อนั้นแหละที่ฉันจะเป็นห่วง With Friends Like These (2011)
We've been driving around aimlessly for hours.เราขับรถวนมาเป็นชั่วโมงแล้วนะ The Reckoning (2011)
he couldn't put it behind him and wandered aimlessly for years.เขาก็หันหลังให้กับทุกอย่างและเก็บตัวเงียบมาตั้งหลายปี Episode #1.7 (2011)
And "helping the cops" sounds better than "I've been driving aimlessly in my truck because I don't know what the fuck else to do."ขับรถอย่างไร้จุดหมาย เพราะไม่รู้จะทำห่าอะไรได้มากกว่านี้ Prisoners (2013)
They're moving aimlessly.พวกเขาไปสะเปะสะปะ The Space Between Us (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimlesslyHe drifted aimlessly through life.
aimlesslyI walked about aimlessly on the street.
aimlesslyI walked aimlessly about the street.
aimlesslyMany young Japanese people are drifting aimlessly in life.
aimlesslyWander about aimlessly.
aimlesslyWe wandered aimlessly around the shopping district.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๋เต๋[ADV] aimlessly, See also: without proposes, Syn. เรื่อยเปื่อย, Example: เขาเดินโต๋เต๋ๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
ไม่มีจุดหมาย[ADV] adrift, See also: aimlessly, driftingly, afloat, Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, Ant. มีจุดหมาย, Example: พวกเราเดินทางไปอย่างไม่มีจุดหมาย, Thai definition: โดยไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
เรื่อยเปื่อย[ADV] continuously and aimlessly, Example: ขากลับออกจากหมู่บ้าน เราคุยกันเรื่อยเปื่อยถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ, Thai definition: เรื่อยๆ ไปโดยไม่มีจุดหมาย
เคว้งคว้าง[ADV] adrift, See also: drifting, aimlessly, ramdomly, purposelessly, Syn. ไร้จุดหมาย, เลื่อนลอย, Ant. มีเป้าหมาย, Example: เรื่องราวเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในสังคมที่กำลังมีปัญหาและคนมีสภาพจิตใจที่ลอยเคว้งคว้าง, Thai definition: ไปตามกระแสลมกระแสน้ำอย่างไร้จุดหมายและที่ยึดเหนี่ยว
ปล่อยใจ[V] think aimlessly, See also: be lost in reverie, Syn. เคลิบเคลิ้ม, คิดฝันไป, Example: บุคคลที่อยากฆ่าตัวตายอย่าปล่อยใจให้หมกมุ่นเรื่องนี้ เวลาไม่สบายใจควรหาจิตแพทย์, Thai definition: คิดเรื่อยเปื่อย
กระเซอะกระเซิง[ADV] aimlessly, See also: rovingly, at random, ramblingly, wanderingly, Syn. ระเหระหน, เร่ร่อน, Example: กลุ่มผู้ก่อจราจลหนีตำรวจกระเซอะกระเซิง, Thai definition: อาการที่ไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย
คว้าง[ADV] aimlessly, See also: randomly, Syn. เคว้งคว้าง, คว้างเคว้ง, Example: เรือลอยคว้างอยู่กลางแม่น้ำ, Thai definition: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว เช่น ลอยคว้าง หมุนคว้าง
คว้างเคว้ง[ADV] adrift, See also: aimlessly, randomly, Syn. เคว้งคว้าง, คว้าง, Example: ลมอุ่นพัดกลีบดอกปลิวคว้างเคว้งไปในอากาศ, Thai definition: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีจุดหมาย[adj.] (mai mī jutmāi) EN: adrift ; aimlessly ; driftingly ; afloat   
ปล่อยใจ[v.] (plǿijai) EN: think aimlessly ; be lost in reverie   

CMU English Pronouncing Dictionary
AIMLESSLY EY1 M L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aimlessly (a) ˈɛɪmləsliː (ei1 m l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信步[xìn bù, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, ] to wander aimlessly, #37,193 [Add to Longdo]
鬼混[guǐ hùn, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄣˋ, ] to hang around; to fool around; to live aimlessly, #37,276 [Add to Longdo]
讨生活[tǎo shēng huó, ㄊㄠˇ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ, / ] to eke out a living; to live from hand to mouth; to drift aimlessly, #66,502 [Add to Longdo]
四海飘零[sì hǎi piāo líng, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] drifting aimlessly all over the place (成语 saw) [Add to Longdo]
琴剑飘零[qín jiàn piāo líng, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] floating between zyther and sword (成语 saw); fig. wandering aimlessly with no tenured position [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のらくら[, norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly [Add to Longdo]
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
ふらり[, furari] (adv) aimlessly [Add to Longdo]
ぶらっと[, buratto] (adv) (1) (See ぶらぶら・1) limply; (2) idly; (3) aimlessly [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
何処とも無く;何処ともなく[どこともなく, dokotomonaku] (adv) (uk) aimlessly; somehow [Add to Longdo]
徒に;徒らに[いたずらに, itazurani] (adv) (uk) in vain; uselessly; aimlessly; idly [Add to Longdo]
当ても無く;当てもなく[あてもなく, atemonaku] (adv) at random; aimlessly [Add to Longdo]
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P) [Add to Longdo]
漂然;飄然[ひょうぜん, hyouzen] (n,adj-t,adv-to) casually; aimlessly; abruptly; unexpectedly [Add to Longdo]
遊行[ゆぎょう, yugyou] (n) (1) (See 遊行・ゆぎょう・1) wander; walking for pleasure; (vs) (2) (See うかれ歩く) to gad around; to walk aimlessly [Add to Longdo]
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Aimless \Aim"less\, a.
     Without aim or purpose; as, an aimless life. --
     {Aim"less*ly}, adv. -- {Aim"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top