Search result for

เลื่อนลอย

(25 entries)
(0.1817 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลื่อนลอย-, *เลื่อนลอย*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลื่อนลอยว. ไม่คงที่, ไม่แน่นอน, เช่น ความฝันเลื่อนลอย พูดจาเลื่อนลอยไม่มีหลักฐาน สติเลื่อนลอย ข้อกล่าวหาเลื่อนลอย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vagueเลื่อนลอย, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The mugger used hollow points.พวกอันธพาลใช้เหตุผลที่เลื่อนลอย The Itch (2008)
Oh forgive me, that seems more like a hypercondural conclusion than an answer for the deceased.ขออภัยครับ มันเหมือนกับเป็นเหตุผลเลื่อนลอย แทนที่จะเป็นคำตอบของการตาย Pathology (2008)
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต Home (2009)
And then they just drift away into nothing.แล้วจากนั้นตาเขาก็เลื่อนลอยคว้างไป Public Enemies (2009)
I realize this is a trying time for you both, but until I'm provided with something more compelling than unsubstantiated theories pursuing the IBBC is simply not going to happen here in Germany.ผมรู้ว่าพวกคุณกำลังไม่ค่อยดีกันทั้งคู่ แต่จนกว่าจะได้ อะไรก็ตามที่สมเหตุสมผล มากกว่าทฤษฎีเลื่อนลอยนั้น การสอบสวนเอาผิดIBBC จะต้องไม่เกิดขึ้นที่นี่อีก The International (2009)
You cannot convict a person based on innuendo or groundless accusations.คุณไม่อาจลงโทษบุคคล ด้วยความรู้สึกประชดประัชันได้ หรือจากข้อกล่าวหา ที่แสนจะเลื่อนลอย The Boy with the Answer (2010)
They weren't in their right mind, and sometimes, you know, people-- they just get carried away.พวกเขาตอนนั้นอยู่ใน ภาวะสติเลื่อนลอย และในบางครั้ง คุณรู้อะไรไหม ผู้คนเขา-- พวกเขาก็ต้องจำกัดมัน ให้พ้นไป The Witch in the Wardrobe (2010)
Vague suspicions of murder... that's not enough to go on, is it?ความสงสัยเลื่อนลอย เรื่องฆาตกรรม... มันไม่แน่นพอจะดำเนินการต่อ ไม่ใช่เหรอ Digging the Dirt (2010)
Her eyes wander in and out.ดวงตาเลื่อนลอย Bread, Love and Dreams (2010)
And now he's leveling idle threats.แต่ตอนนี้เขากลับขู่เลื่อนลอย Taking Account (2011)
Barreled straight at me in her dishabille.หันกระบอกปืนมาที่ฉัน ขณะอยู่ในภาวะเลื่อนลอย Episode #1.3 (2012)
If you didn't tell him anything, why was he so dazed when he walked out of here?เฮ้ ถ้าคุณไม่ได้บอกอะไรเขา ทำไมเขาเดินแบบเเลื่อนลอยออกจากห้องคุณ? She Knows (2012)
Quick enough to know there isn't a law in the land that's gonna convict us of murder based off of our compliance with a vague letter.เร็วพอที่จะรู้ได้ว่า ไม่มีกฏหมายใดในประเทศ ที่จะเอาผิดพวกเรา ในข้อหาฆาตกรรม ทจากการที่ยอมทำตาม ข้อความในจดหมายเลื่อนลอยฉบับเดียว Black Cherry (2012)
That is completely unfounded!พูดจาเลื่อนลอยมาก Hail, Hale (2013)
And all I've gotten out of him is word salad and the occasional spit in the face.เเละทุกๆอย่างที่ผมได้จากเขาคือ ถ้อยคำเลื่อนลอย บางทีก็มีการถ่มน้ำลายรดหน้ากันด้วย Unfinished Business (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อนลอย[v.] (leūoenløi) EN: drift ; be absent minded   
เลื่อนลอย[adj.] (leūoenløi) FR: vague ; imprécis

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aimless    [ADJ] ไม่มีจุดหมาย, See also: เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, Syn. purposeless, pointless
fond    [ADJ] ลมๆ แล้งๆ (ความหวัง), See also: เลื่อนลอย, Syn. delusive, deluded, foolish, Ant. real

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
metaphysical(เมท'ทะฟิส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับ metaphysics,สมมุติขึ้นเอง,เลื่อนลอย,แต่งขึ้นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
drift(vi,vt) ระเหเร่ร่อน,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ล่องลอย,เลื่อนลอย,นำไปด้วย
slide(vi,vt) ลื่น,เลื่อนไป,ไถล,ร่อน,เลื่อนลอย

Are you satisfied with the result?

Go to Top