ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

遊行

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遊行-, *遊行*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游行[yóu xíng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] march; parade; demonstration, #7,601 [Add to Longdo]
示威游行[shì wēi yóu xíng, ㄕˋ ㄨㄟ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] a (protest) demonstration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊行[ゆぎょう, yugyou] (n) (1) (See 遊行・ゆぎょう・1) wander; walking for pleasure; (vs) (2) (See うかれ歩く) to gad around; to walk aimlessly [Add to Longdo]
遊行[ゆぎょう, yugyou] (n,vs) (1) (See 遊行・ゆうこう) wandering; (2) (See 行脚) pilgrimage; walking tour [Add to Longdo]
遊行女婦[ゆうこうじょふ, yuukoujofu] (n) (arch) (See 浮かれ女・うかれめ) wandering prostitute [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I took my gun... and I saw a group marching... and clearly shouting.[CN] 我帶了我的槍... 看到一群人在遊行... 清楚地呼喊著 「共產黨人! WR: Mysteries of the Organism (1971)
The students are marching in Paris protesting, demonstrating.[CN] 學生們在巴黎遊行示威 Apocalypse Now (1979)
It's gonna look like a parade.[CN] 不要跟來這樣好像在遊行! Charade (1963)
I think she was sleepwalking again.[JA] また夢中遊行してるんじゃないか? Haunter (2013)
When it appeared that these dissatisfactions could not be settled... sit-down demonstrations and protest meetings began.[CN] 當這些不滿不能解決時... 遊行示威便開始了 The Chairman (1969)
The police were called in to disperse the demonstrators— a move that unfortunately led to violence.[CN] 警察被召集起來鎮壓這些示威者 這次遊行不幸的導致暴力的發生 The Chairman (1969)
Young Chinese join the march from Asia.[CN] 中國青年加入了亞洲遊行 Man of Marble (1977)
I think she's sleepwalking.[JA] 夢中遊行してたんだと思う。 Haunter (2013)
Why don't you go back and join the parade?[CN] 你為何不回去參加遊行 East of Eden (1955)
I thought that you were sleepwalking again, but... you weren't, were you?[JA] また夢中遊行してたと思ったわ、 でも... 違うでしょ? Haunter (2013)
For example, a male sex organ 40 feet high, gilded and ornamented, was paraded around, accompanied by music and beautiful girls.[CN] 比如40英尺高的男性性器官 鍍金並加以裝飾 由音樂和美女們伴隨著遊行 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
And the leader of the group was a storekeeper - a local storekeeper.[CN] 遊行者的帶頭人是一個店主 一家當地商店的店主 WR: Mysteries of the Organism (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top