Search result for

*abiding*

(61 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abiding, -abiding-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abiding (adj ) ทนทาน

English-Thai: Longdo Dictionary
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, law-abiding (adj.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abiding[ADJ] ตลอดไป
law-abiding[ADJ] ที่ทำตามกฎหมาย, Syn. dutiful, lawful, Ant. opposed, disobedient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
law-abiding(ลอ'อะไบ'ดิง) adj. ปฏิบัติตามกฎหมาย., See also: law-abidingness n. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย.
unabiding(อันอะไบ'ดิง) adj. ชั่วคราว,ชั่วครู่,ไม่นาน

English-Thai: Nontri Dictionary
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abiding convictionคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ากระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
an organization of decent... law-abiding white folk... just like you.องค์กรที่ดี คนผิวขาวต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นเหมือนกันกับคุณ The Blues Brothers (1980)
I'm sure you've discovered my deep and abiding interest in pain.ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะค้นพบ ความลึกซึ้งและความอดทนในความเจ็บปวด The Princess Bride (1987)
I've been straight and law-abiding.ฉันเป็นคนตรงไปตรงมา เคารพกฎหมาย Fly, Daddy, Fly (2006)
I Am A Law-Abiding Man.ผมเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายนะ Opening Doors (2008)
I'm a law abiding citizen.ฉันมัน คนภายใต้กฏหมาย Superhero Movie (2008)
Live by abiding by the law.อยู่โดยปฎิบัติตามกฎหมาย Episode #1.8 (2008)
- Abiding by the law?- ปฎิบัติตามกฎหมาย? Episode #1.8 (2008)
That is abiding by the law.นั่นคือการปฎิบัติตามกฎหมาย. Episode #1.8 (2008)
He is a well-rounded man capable of mature emotions and deep, abiding love.เขาเป็นผู้ชายที่ดีไปหมด ..อารมณ์แบบผู้ใหญ่ และมีรักลึกซึ้งตลอดกาล The Ugly Truth (2009)
"Law abiding Citizen"ขังฮีโร่ โค่นอำนาจ Law Abiding Citizen (2009)
Your honor, I'm a law abiding citizen.ศาลที่เคารพ ผมเป็นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฏหมาย Law Abiding Citizen (2009)
Law -abiding and sane does not explain 12 buried skeletons.กฎหมายไม่เอาผิดคนบ้า แต่ไม่เห็นจะอธิบาย12 ศพ ที่โดนฝังนั่นเลย Harbingers in a Fountain (2009)
It's people abiding by the terms of the deals that they sign themselves.คนเรานี่แหละ ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ของข้อตกลงที่พวกเขาเซ็น Repo Men (2010)
Uh, a.C.'S out in lockup. Now you've got six law-abiding citizens in there complaining of chest pains.แอร์ในคุกเสีย เลยมีนักโทษ 6 คน บ่นว่าเจ็บหน้าอก Hot & Bothered (2010)
He does have a deep, abiding lust for her money.เขามีความต้องการ เงินของนาง The Wolf and the Lion (2011)
"shepherds abiding in the field,\"เด็กเลี้ยงแกะอาศัยในทุ่ง\" Extraordinary Merry Christmas (2011)
to law-abiding citizens-- those who are not currently on parole.ใช้ได้กับประชาชนที่ทำตามกฏหมาย และไม่ได้ติดทัณฑ์บนอยู่เท่านั้น Alaheo Pau'ole (2011)
Which these law-abiding young men deeply regret.ซึ่งเด็กที่เคารพกฎหมายสองคนนี้ เสียใจมาก Episode #1.1 (2012)
What flaw in your character, what deep abiding secret?คุณมีข้อเสียอะไร มีความลับอะไรมั๊ย The Smile (2012)
Other than fear, rage, and shame, my constant companion was the abiding fantasy that someday, somehow, my mother would do what she needed to do to rescue me from the hell I was in.เกินกว่าความกลัว ความเดือดดาล และความอดสู เพื่อนที่ยั่งยืนของฉันคือ ความเพ้อฝันตลอดกาล ว่าสักวันหนึ่ง ไม่ว่ายังไง แม่ของฉันจะทำในสิ่งที่ต้องทำ Pilot (2012)
Of course, we always ignored that because of our deep, abiding love for each another, but not this time, right, Sammy?แน่นอน \ พวกเรามักจะไม่สนใจเรื่องนั้นเสมอ เพราะความรักที่เรามีให้กันและกัน แต่ไม่ใช่ตอนนี้ จริงมั้ย แซมมี่ We Need to Talk About Kevin (2012)
It is an abiding tenet of humanity.เป็นความงมงายของมนุษยชาติตลอดไป The Ghost in the Machine (2012)
Theater's an abiding interest of my wife.โรงละครตลอดกาล ความสนใจของภรรยาของฉัน The Invisible Woman (2013)
Once these vampers have sustenance other than human beings, it is my fervent hope that they will return to being peaceful, law-abiding, tax-paying members of our society.ครั้งหนึ่งที่เหล่าแวมพ์ ได้รับการสนับสนุน มากกว่าที่มนุษย์ ควรได้ ผมมั่นใจแน่ว่า พวกมันต้องได้รับการสนับสนุนอีก Who Are You, Really? (2013)
An abiding drive to connect, to love, to belong.พยายามโยงใยถึงกันตลอดไป การได้รัก ได้เป็นส่วนหนึ่ง Union (2013)
An abiding devotion to a cause that cannot be satisfied with a simple promise.การยอมอุทิศตนตามเหตุปัจจัยอันใดอันหนึ่ง ที่ไม่เคยทำให้อีกฝ่ายพอใจ ด้วยข้อตกลงง่ายๆเพียงหนเดียว Sacrifice (2013)
The story of a quiet, upstanding, law-abiding citizen caught in the clutches of a uncaring judicial system intent upon prosecuting an innocent man.เป็นเรื่องของความเงียบ ทำตัวดี, อยู่ภายใต้กฎหมาย อยู่ในกำมือ One Angry Fuchsbau (2013)
Ingrid, you are the most proper, rule-abiding person I know.อินกริด คุณเป็นคนที่เรียบร้อย และปฏิบัติตามกฏทุกอย่างเท่าที่ผมรู้ Unburied (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abidingMusic is his abiding passion.
abidingSome member countries have been lax in abiding by G-7 agreements.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดกติกา[X] (phit katikā) EN: foul ; not playing the game ; not abiding by the rules   
ยึดถือ[adj.] (yeuttheū) EN: abiding   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABIDING    AH0 B AY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abiding    (v) (@1 b ai1 d i ng)
law-abiding    (j) - (l oo1 - @ b ai d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aushalten; ertragen | aushaltend; ertragend | ausgehalten; ertragento abide {abode, abided; abode, abided} | abiding | abode [Add to Longdo]
bleiben; erwarten | bleibend; erwartend | gebliebento abide {abode, abided; abode, abided} | abiding | abode [Add to Longdo]
bleibend; dauernd; beständig {adj}abiding [Add to Longdo]
treu {adv}abidingly [Add to Longdo]
verweilen | verweilendto abide {abode, abided; abode, abided} | abiding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]
止観[しかん, shikan] (n) (1) {Buddh} calm abiding and clear observation (Tendai meditation); (2) (See 天台宗) Tendai [Add to Longdo]
遵法[じゅんぽう, junpou] (adj-na,n,adj-no) law-abiding [Add to Longdo]
遵法者[じゅんぽうしゃ, junpousha] (n) law-abiding citizen [Add to Longdo]
法治社会[ほうちしゃかい, houchishakai] (n) law-abiding society [Add to Longdo]
良民[りょうみん, ryoumin] (n) good citizens; law-abiding people [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安分[ān fèn, ㄢ ㄈㄣˋ, ] not go beyond one's bounds; be law-abiding, #38,880 [Add to Longdo]
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] constant; unchanging; abiding; faithful, #60,924 [Add to Longdo]
笃守[dǔ shǒu, ㄉㄨˇ ㄕㄡˇ, / ] to comply faithfully; sincerely abiding by, #194,997 [Add to Longdo]
观瞻[guān zhān, ㄍㄨㄢ ㄓㄢ, / ] appearance; view; abiding impression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abide \A*bide"\, v. i. [imp. & p. p. {Abode}, formerly {Abid};
   p. pr. & vb. n. {Abiding}.] [AS. [=a]b[imac]dan; pref. [=a]-
   (cf. Goth. us-, G. er-, orig. meaning out) + b[imac]dan to
   bide. See {Bide}.]
   1. To wait; to pause; to delay. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To stay; to continue in a place; to have one's abode; to
    dwell; to sojourn; -- with with before a person, and
    commonly with at or in before a place.
    [1913 Webster]
 
       Let the damsel abide with us a few days. --Gen.
                          xxiv. 55.
    [1913 Webster]
 
   3. To remain stable or fixed in some state or condition; to
    continue; to remain.
    [1913 Webster]
 
       Let every man abide in the same calling. --1 Cor.
                          vii. 20.
    [1913 Webster] Followed by by:
 
   {To abide by}.
    (a) To stand to; to adhere; to maintain.
      [1913 Webster]
 
         The poor fellow was obstinate enough to abide by
         what he said at first.      --Fielding.
      [1913 Webster]
    (b) To acquiesce; to conform to; as, to abide by a
      decision or an award.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abiding \A*bid"ing\, a.
   Continuing; lasting.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top