ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

法治社会

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -法治社会-, *法治社会*
Japanese-English: EDICT Dictionary
法治社会[ほうちしゃかい, houchishakai] (n) law-abiding society [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then we can create new laws[CN] 我们就能建立新的 法治社会 Red Psalm (1972)
We are a society of laws based on negotiation and reason.[CN] 我们是能沟通与理性的法治社会 Immortals (2011)
Dropped out the legit world and became-[CN] 从法治社会堕落,最终成为了... High School (2010)
Hong Kong is supposedly governed by the Iaw![CN] 香港是法治社会 Crime Story (1993)
We have the rule of law in Hong Kong.[CN] 这是法治社会 See piu fung wan (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top