ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

信誉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -信誉-, *信誉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, / ] prestige; distinction; reputation; trust, #7,619 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bond credit good.[CN] 邦德信誉没问题 Casino Royale (1967)
What about the university's reputation?[CN] 这么一来,浪速大学附属医院 长达40年之久的信誉会怎么样? The Great White Tower (1966)
Credibility[CN] 信誉 Enemy of the State (1998)
You know, if Jenkins had a big habit, that could account for a wheelman with his reputation piling into that rig on a routine job.[CN] 詹金斯 作为车手 就一定有自己的习惯 他的信誉全部都维系在那个桅杆上 The Lineup (1958)
This is just the thing to discredit him.[CN] 这种事会损及他的信誉 Foreign Correspondent (1940)
Your reputation's first-rate... in the bar.[CN] 没有,我扣除了小费 你的信誉是一流... 在酒吧里 The Narrow Margin (1952)
You know, I know this fellow's reputation.[CN] 你知道,我知道这家伙的信誉 The Asphalt Jungle (1950)
Of what value is that?[CN] 你可能记得过去德国的信誉 Casablanca (1942)
- That's why I got it on credit.[CN] 所以我用信誉得到了它 Night and the City (1950)
He's quite the most reliable gambler in belgrade.[CN] 他是贝尔格莱德最有信誉的赌场老板 The Mask of Dimitrios (1944)
I think my credit's good.[CN] 我想我的信誉良好 Casino Royale (1967)
I consider the rotation system a solid contract between the army and myself.[CN] 长官,我认为轮换制度是军队 与本人的信誉合约 Pork Chop Hill (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top